Menu

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Borowie
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
08-412 Borowie

tel. +48 25 685 90 70
fax.: +48 25 685 90 72
email: gmina@borowie.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /928m9fdun6/skrytka

Rok 2024

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy - spotkanie informacyjne

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Borowie uchwały Nr LXX/412/2024 z dnia 4 kwietnia 2024 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Borowie.

Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu planu oraz do prognozy oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać do Wójta Gminy Borowie do dnia 5 sierpnia 2024 r. Składający wniosek podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazuje, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem. Możne podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

Wnioski należy składać wyłącznie za pomocą „formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego”. Formularz dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy Borowie, ul. Aleksandra Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Borowie (zakładka Planowanie i Zagospodarowanie Przestrzenne) [https://www.bip.borowie.pl/469,plan-ogolny-gminy-borowie].
Wnioski można składać w formie papierowej osobiście lub listownie na adres Urzędu Gminy Borowie, ul. Aleksandra Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie lub w formie elektronicznej za pomocą:

 • poczty elektronicznej na adres: gmina@borowie.pl;
 • platformy ePUAP na adres skrytki: /928m9fdun6/skrytka

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Borowie.
Przekazane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z informacją zawartą w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Borowie https://www.bip.borowie.pl/470,rodo.

W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców na spotkania informacyjne, które odbędą się według poniższego harmonogramu:

 1. 11 lipca 2024 roku o godzinie 18:00 w sali OSP w Chrominie dla mieszkańców wsi Chromin, Iwowe, Laliny, Łopacianka;
 2. 11 lipca 2024 roku o godzinie 19:30 w sali OSP w Filipówce dla mieszkańców wsi Filipówka, Brzuskowola, Gościewicz, Stara Brzuza;
 3. 12 lipca 2024 roku o godzinie 18:00 w sali OSP w Głoskowie dla mieszkańców wsi Głosków, Dudka, Łętów, Słup Pierwszy, Słup Drugi, Wilchta;
 4. 12 lipca 2024 roku o godzinie 19:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu dla mieszkańców wsi Borowie, Gózd, Jaźwiny, Kamionka, Nowa Brzuza
 • Zaproszenie na spotkanie informacyjne
 • Zaproszenie na spotkanie informacyjne
 • Zaproszenie na spotkanie informacyjne
 • Zaproszenie na spotkanie informacyjne
 • Ogłoszenie

Wróć

Odnośniki

Informacje kontaktowe

   
Urząd Gminy Borowie
e-mail gmina@borowie.pl
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
tel.: +48 25 685 90 70
08-412 Borowie
fax.: +48 25 685 90 72
NIP: 8261386190
   
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP /928m9fdun6/skrytka
[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Borowie