Menu

Wydanie zezwolenia na lokalizcję zjazdu z drogi gminnej

Podstawa prawna

 • Art. 29 ust.1, ust. 3 pkt 1 i 2 oraz ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych tj. z dnia 25 czerwca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1376), art. 104 i 107 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.)

Sposób załatwienia sprawy

 • Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi gminnej.

Wymagane dokumenty

 • W celu uzyskania zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi miejskiej, należy złożyć:
  • wniosek, który powinien zawierać:
   • imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zezwolenie;
   • szczegółową lokalizację zjazdu z drogi miejskiej;
   • oświadczenie, że jest się właścicielem/użytkownikiem wieczystym/zarządcą/dzierżawcą przedmiotowej nieruchomości;
   • cel na jaki ta nieruchomość będzie/jest wykorzystywana;
   • informację czy po wybudowaniu/przebudowie zjazdu sposób wykorzystania nieruchomości nie ulegnie zmianie / ulegnie zmianie (określić planowaną inwestycję);
  • do wniosku należy załączyć:
   • 2 egz. mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000 (może być kserokopia) danego terenu zawierającą informację o zagospodarowaniu działek sąsiednich;
   • Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości objętej inwestycją;
   • Potwierdzenie wpłaty opłaty skarbowej (dot. zjazdu publicznego);
   • Pełnomocnictwo albo jego odpis, wypis lub kopię - w przypadku wystąpienia w imieniu Inwestora osób

Opłaty

 • Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu do nieruchomości przeznaczonej na cele usługowe i mieszkaniowo-usługowe podlega opłacie skarbowej w wysokości 82 zł zgodnie z cz. III pkt. 4 ppkt. 2 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2021 poz. 1923 z późn. ).
 • Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu do nieruchomości przeznaczonej na cele wyłącznie mieszkaniowe nie podlega opłacie.
 • Opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł - za pełnomocnictwo, jeżeli ustanowiony został pełnomocnik.

Termin składania dokumentów

 • Bezterminowo – cały rok.

Termin załatwienia sprawy

 • Do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy

 • Od decyzji zezwalającej na lokalizację zjazdu z drogi publicznej przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Komórka odpowiedzialna

 • Wydział Dróg, Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

 • mgr Beata Urbaniak
 • tel. 25 685 98 70,
 • tel. 25 685 90 70, wew. 24

Inne informacje

 • Zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę albo wydać zezwolenie na lokalizację zjazdu na czas określony.
 • Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę zjazdu obowiązuje uzgodnienie z zarządcą drogi projektu budowlanego
 • Przed rozpoczęciem prac budowlanych obowiązuje uzyskanie pozwolenia na budowę w przypadku budowy zjazdu, a w przypadku przebudowy zjazdu dokonania zgłoszenia budowy albo wykonania robót
 • Projekt zjazdu należy sporządzić zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z uwzględnieniem warunków
 • Przed rozpoczęciem prac budowlanych obowiązuje uzyskanie zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie
 • Za wybudowanie lub przebudowę zjazdu bez zezwolenia zarządcy drogi, o powierzchni większej niż określona w zatwierdzonym projekcie budowlanym zjazdu - zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty ustalanej. Karę, zarządca drogi wymierza również  za użytkowanie zjazdu po terminie określonym w zezwoleniu zarządcy drogi.

Odnośniki

Informacje kontaktowe

   
Urząd Gminy Borowie
e-mail gmina@borowie.pl
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
tel.: +48 25 685 90 70
08-412 Borowie
fax.: +48 25 685 90 72
NIP: 8261386190
   
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP /928m9fdun6/skrytka
[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Borowie