Menu

Czyste powietrze

 • Czyste Powietrze - logo

Czyste powietrze

Wójt Gminy Borowie informuje o uruchomieniu Punktu konsultacyjno- informacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze” dla mieszkańców Gminy Borowie.

Punkt mieści się w Urzędzie Gminy Borowie i czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 12.00. W celu uzyskania informacji na temat programu należy kontaktować się z Panem Piotrem Zającem bądź  Arturem Zielińskim pod nr tel. 25 685-98-50 lub poprzez e-mail: piotr(at)borowie.pl, artur(at)borowie.pl.

W punkcie można uzyskać informacje o zasadach Programu oraz otrzymać można bezpłatne wsparcie w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie. Pracownicy pomogą także przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania.

Podstawowe informacje o Programie „Czyste Powietrze”:

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są:

 • właścicielami / współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub
 • wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Program obejmuje trzy części dla następujących grup Beneficjentów:

 • Do pierwszej grupy należą Wnioskodawcy uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł. W tej grupie brany jest pod uwagę tylko dochód wnioskodawcy. W przypadku jeśli Wnioskodawca rozlicza się wspólnie z małżonkiem wpisuje we wniosku dochód roczny wykazany w PIT-37 w polu „Podstawa obliczenia podatku”. W polu tym wykazywany jest dochód po podzieleniu na połowę. Jeżeli dochód przekracza 100 000 zł to wnioskodawca nie kwalifikuje się do uzyskania dofinansowania w ramach Programu „Czyste Powietrze”. W przypadku gdy Wnioskodawca posiada gospodarstwo rolne objęte małżeńską ustawową wspólnością majątkową, ustalając dochód Wnioskodawcy liczbę hektarów przeliczeniowych dzieli się na pół.
 • Do drugiej grupy należą Wnioskodawcy uprawnieni do podwyższonego poziomu dofinansowania, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym (obowiązuje od 01.07.2021 r.). Dochód w gospodarstwie domowym zostanie wyliczony na wniosek Beneficjenta na podstawie Zaświadczenia wydanego bezpłatnie przez Wójta Gminy Borowie. Zaświadczenie jest niezbędne, żeby ubiegać się o podwyższony poziom dofinansowania w programie „Czyste Powietrze”. Jest to załącznik obowiązkowy do składanego wniosku.

Sposób wyliczenia dochodu dla Wnioskodawców starających się o podwyższony poziom dofinansowania uzależniony jest od terminu złożenia wniosku. W  przypadku złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia w okresie:

 • od 1 stycznia do 31 lipca danego roku  – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku  kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o wydanie zaświadczenia;
 • od 1 sierpnia do 31 grudnia danego roku  – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Okres realizacji zadania dla części 1 i 2 – do 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

 • Do trzeciej grupy należą Wnioskodawcy uprawnieni do najwyższego poziomu dofinansowania (obowiązuje od 25.01.2022 r.), których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub mają ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany (zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie).

Dochód w gospodarstwie domowym zostanie wyliczony na wniosek Beneficjenta na podstawie Zaświadczenia wydanego bezpłatnie przez Wójta Gminy Borowie. Zaświadczenie jest niezbędne, żeby ubiegać się o najwyższy poziom dofinansowania w programie „Czyste Powietrze”. Jest to załącznik obowiązkowy do składanego wniosku.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Ułatwienia dla Beneficjentów z trzeciej grupy o najniższym dochodzie to:

Liczba transz rozliczeń – do pięciu; okres realizacji przedsięwzięcia – do 36 miesięcy (licząc od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie); intensywność dofinansowania – do 90% kosztów kwalifikowanych.

Maksymalna dotacja dla powyższych grup Beneficjentów może wynosić odpowiednio do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania; 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz 69 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania (dotyczy  przedsięwzięć z mikroinstalacją fotowoltaiczną).

Informacje jakie należy przygotować przed wizytą w Urzędzie Gminy Borowie:

 1. Dane właściciela nieruchomości (wnioskodawcy): Imię i nazwisko, PESEL, nr telefonu, adres zamieszkania, adres e-mail – niezbędny do założenia konta na Portalu Beneficjenta;
 2. Czy wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim, jeżeli tak to informacja o współmałżonku: imię i nazwisko oraz PESEL;
 3. Wspólnota majątkowa: Tak/Nie;
 4. Współwłasność, jeżeli tak to dane współwłaścicieli: Imię i nazwisko, adres;
 5. Numer Rachunku Bankowego Wnioskodawcy (do wypłaty dotacji);
 6. Adres budynku w którym będzie prowadzone przedsięwzięcie;
 7. Numer Księgi Wieczystej i numer ewidencyjny działki na której mieści się budynek;
 8. Rok wystąpienia o zgodę na budowę/ rok zgłoszenia budowy;
 9. Powierzchnia budynku/lokalu;
 10. Czy na nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza, jeżeli tak to należy określić procent powierzchni przeznaczonej na działalność, powyżej 30% brak dotacji;
 11. Dochód wnioskodawcy za ostatni / przedostatni rok (w zależności od terminu składania wniosku i grupy Beneficjenta) wraz ze wskazaniem podstawy (PIT, działalność gospodarcza, gospodarstwo rolne, świadczenia rodzinne itp.).

Nowości w programie „Czyste Powietrze” planowane na 2022 rok:

Równolegle w 2022 r. będą trwały prace nad drugą fazą wdrażania trzeciej części programu, obejmującą m.in. prefinansowanie wydatków, a także pomoc wnioskodawcom w przygotowaniu, realizacji i rozliczeniu inwestycji.

Najważniejsze ze zmian, które niebawem będą obowiązywać to:

 • Uwzględnienie możliwości finansowania z „Czystego Powietrza”, gdy dofinansowanie łączy się z gminnymi programami parasolowymi, w których wnioskodawca nie staje się właścicielem kotła do zakończenia okresu trwałości;
 • Umożliwianie dłuższej realizacji projektu, gdy opóźnienie rozliczenia wynika z przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez operatora;
 • Dopuszczenie kotłów dwupaliwowych na drewno kawałkowe i pellet, jako zgodnych z celami programu;

Doprecyzowanie wymagań dla przewodów kominowych w przypadku kotłów na paliwo stałe, ze względów bezpieczeństwa.

Informacje jakie należy przygotować przed wizytą w Urzędzie Gminy Borowie:

 1. Dane właściciela nieruchomości (wnioskodawcy): Imię i nazwisko, pesel, nr telefonu, adres zamieszkania, adres email – potrzebny do założenia konta na Portalu.
 2. Czy wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim, jeżeli tak to informacja o współmałżonku: Imię i nazwisko, pesel.
 3. Wspólnota majątkowa: Tak/Nie.
 4. Współwłasność, jeżeli tak to dane współwłaścicieli: Imię i nazwisko, adres.
 5. Numer Rachunku Bankowego Wnioskodawcy (do wypłaty dotacji).
 6. Adres budynku w którym będzie prowadzone przedsięwzięcie.
 7. Numer KW i nr dz. ew.
 8. Rok wystąpienia o zgodę na budowę/ rok zgłoszenia budowy.
 9. Powierzchnia budynku/lokalu.
 10. Czy na nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza, jeżeli tak to należy określić procent powierzchni przeznaczonej na działalność, powyżej 30% brak dotacji.
 11. Dochód wnioskodawcy za ostatni / przedostatni rok (w zależności od terminu składania wniosku i grupy Beneficjenta) wraz ze wskazaniem podstawy (PIT, działalność gospodarcza, gospodarstwo rolne, świadczenia rodzinne itp.).

PRZYDATNE LINKI

Wymagana dokumentacja Portal Beneficjenta - Warszawa (wfosigw.pl)

Kalkulator dotacji https://czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/

Kalkulator grubości izolacji https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/

Lista urządzeń i materiałów, spełniających wymagania techniczne określone w programie https://lista-zum.ios.edu.pl/

Instruktaż wypełniania wniosku http://czystepowietrze.gov.pl/akademiaczystegopowietrza/

Odnośniki

Kontakt

   
Urząd Gminy Borowie
e-mail gmina@borowie.pl
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
tel.: +48 25 685 90 70
08-412 Borowie
fax.: +48 25 685 90 72
NIP: 8261386190
   
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP /928m9fdun6/skrytka
[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Borowie