Menu

Czyste powietrze

 • Czyste Powietrze - logo

Czyste powietrze

Wójt Gminy Borowie informuje o uruchomieniu Punktu konsultacyjno- informacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze” dla mieszkańców Gminy Borowie.

Punkt mieści się w siedzibie Urzędu Gminy Borowie i czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 12.00. W celu uzyskania informacji na temat programu należy kontaktować się z Panem Piotrem Zającem bądź Arturem Zielińskim pod nr tel. 25 685-98-50 lub poprzez e-mail: piotr(at)borowie.pl, artur(at)borowie.pl.

W punkcie można uzyskać informacje o zasadach Programu oraz otrzymać można bezpłatne wsparcie w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie. Pracownicy pomogą także przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania.

Podstawowe informacje o Programie „Czyste Powietrze”

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są:

 • właścicielami/ współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub
 • wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą

Program obejmuje dwie grupy Beneficjentów:

Do pierwszej grupy należą Wnioskodawcy uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł. W tej grupie brany jest pod uwagę tylko dochód wnioskodawcy. W przypadku jeśli Wnioskodawca rozlicza się wspólnie z małżonkiem wpisuje we wniosku dochód roczny wykazany w PIT-37 w polu „Podstawa obliczenia podatku”. W polu tym wykazywany jest dochód po podzieleniu na połowę. Jeżeli dochód przekracza 100 000 zł to wnioskodawca nie kwalifikuje się do uzyskania dofinansowania w ramach Programu „Czyste Powietrze”. W przypadku gdy Wnioskodawca posiada gospodarstwo rolne objęte małżeńską ustawową wspólnością majątkową, ustalając dochód Wnioskodawcy liczbę hektarów przeliczeniowych dzieli się na pół.

Do drugiej grupy należą Wnioskodawcy uprawnieni do podwyższonego poziomu dofinansowania, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym (obowiązuje do 30.06.2021 r.). Natomiast od 01.07.2021 r. średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie będzie mógł przekraczać: 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Dochód w gospodarstwie domowym zostanie wyliczony na wniosek Beneficjenta na podstawie Zaświadczenia wydanego bezpłatnie przez Wójta Gminy Borowie. Zaświadczenie jest niezbędne, żeby ubiegać się o podwyższony poziom dofinansowania w programie „Czyste Powietrze”. Jest to załącznik obowiązkowy do składanego wniosku.

Sposób wyliczenia dochodu dla Wnioskodawców starających się o podwyższony poziom dofinansowania uzależniony jest od terminu złożenia wniosku. W przypadku złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia w okresie:

 • od 1 stycznia do 31 lipca danego roku – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o wydanie zaświadczenia,
 • od 1 sierpnia do 31 grudnia danego roku – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.

Informacje jakie należy przygotować przed wizytą w Urzędzie Gminy Borowie:

 1. Dane właściciela nieruchomości (wnioskodawcy): Imię i nazwisko, pesel, nr telefonu, adres zamieszkania, adres email – potrzebny do założenia konta na Portalu.
 2. Czy wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim, jeżeli tak to informacja o współmałżonku: Imię i nazwisko, pesel.
 3. Wspólnota majątkowa: Tak/Nie.
 4. Współwłasność, jeżeli tak to dane współwłaścicieli: Imię i nazwisko, adres.
 5. Numer Rachunku Bankowego Wnioskodawcy (do wypłaty dotacji).
 6. Adres budynku w którym będzie prowadzone przedsięwzięcie.
 7. Numer KW i nr dz. ew.
 8. Rok wystąpienia o zgodę na budowę/ rok zgłoszenia budowy.
 9. Powierzchnia budynku/lokalu.
 10. Czy na nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza, jeżeli tak to należy określić procent powierzchni przeznaczonej na działalność, powyżej 30% brak dotacji.
 11. Dochód wnioskodawcy za ostatni / przedostatni rok (w zależności od terminu składania wniosku i grupy Beneficjenta) wraz ze wskazaniem podstawy (PIT, działalność gospodarcza, gospodarstwo rolne, świadczenia rodzinne itp.).

PRZYDATNE LINKI

Wymagana dokumentacja Portal Beneficjenta - Warszawa (wfosigw.pl)

Kalkulator dotacji https://czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/

Kalkulator grubości izolacji https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/

Lista urządzeń i materiałów, spełniających wymagania techniczne określone w programie https://lista-zum.ios.edu.pl/

Instruktaż wypełniania wniosku http://czystepowietrze.gov.pl/akademiaczystegopowietrza/

Odnośniki

Kontakt

   
Urząd Gminy Borowie
e-mail gmina@borowie.pl
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
tel.: +48 25 685 90 70
08-412 Borowie
fax.: +48 25 685 90 72
NIP: 8261386190
   
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP /928m9fdun6/skrytka
[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Borowie