Menu

Czyste powietrze

 • Krajowy Plan Odbudowy, Rzeczpospolita Polska, Sfinansowano przez Unię Europejską

PROGRAM ,,CZYSTE POWIETRZE”

Gmina Borowie podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie współpracy przy realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. W ramach wsparcia mieszkańcy Gminy Borowie mogą składać wnioski o dotację w siedzibie Urzędu Gminy Borowie.

Realizacja programu priorytetowego„Czyste Powietrze” na terenie gminy Borowie według  stanu na dzień 30.09.2023 r. przedstawia się następująco:

 • liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie: 72
 • liczba zawartych umów o dofinansowanie: 66
 • liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 45
 • sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 932 060,18 zł
 • Stan programu Czyste Powietrze na dzień 30.09.2023r.

Pomoc w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie w programie Czyste Powietrze

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom właścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych, uprawnionym do uzyskania dofinansowania w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, Urząd Gminy w Borowiu udziela wsparcia mieszkańcom w składaniu wniosków.

Wypełnianie wniosków odbywa się, po telefonicznym umówieniu terminu, z pomocą pracowników Urzędu Gminy, który udziela wyjaśnień dotyczących wniosku i zasad dofinansowania oraz pomaga w wypełnieniu wniosku (Urząd Gminy udostępnia w swojej siedzibie stanowisko komputerowe do wypełniania wniosków o dofinansowanie).

Prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu i godziny wizyty pod numerem telefonu: 
(25) 685- 98- 50 w celu zapewnienia sprawnej obsługi interesantów.

Możliwość wypełnienia wniosku wraz z pracownikiem Urzędu Gminy będzie możliwa po wcześniejszym umówieniu terminu Wniosek o dofinansowanie wypełnia Wnioskodawca na podstawie danych i informacji własnych. Za poprawność i rzetelność danych wprowadzonych do wniosku, w tym za zgodność danych ze stanem faktycznym, odpowiada wyłącznie Wnioskodawca.

Złożenie wniosku o dofinansowanie

Przez Internet lub w urzędzie:

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji lub dotacji z prefinansowaniem można składać wyłącznie poprzez serwis gov.pl pod adresem https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze lub system Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl:

 • wyłącznie w wersji elektronicznej, gdy Wnioskodawca dysponuje podpisem elektronicznym (podpis kwalifikowany lub profil zaufany),
 • w przypadku braku podpisu elektronicznego, konieczne jest dostarczenie również wersji papierowej wniosku wraz z załącznikami z wymaganymi podpisami.

Za pośrednictwem banku:

Wnioski można też składać za pośrednictwem banków, które przystąpiły do programu (Kredyt Czyste Powietrze oraz dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego dostępne są w wybranych bankach, których lista aktualizowana jest na stronie:  https://czystepowietrze.gov.pl/zloz-wniosek-w-banku/)

W celu usprawnienia wypełniania wniosku o dotację prosimy o wcześniejsze przygotowanie niezbędnych informacji potrzebnych do jego wypełnienia (patrz materiały do pobrania) za pośrednictwem Urzędu Gminy. 

Informacje o programie Czyste Powietrze

Czyste Powietrze to program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektowanych źródeł ciepła na paliwa stałe (kocioł na węgiel lub kocioł na biomasę) nie spełniających wymagań Czystego Powietrza na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, jak i przeprowadzenie towarzyszących temu prac termomodernizacyjnych budynku czy też kompleksowej termomodernizacji.

Nabór nie dotyczy budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są:

 • właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub
 • wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

W przypadku współwłasności wniosek składa tylko jeden ze współwłaścicieli za zgodą wszystkich pozostałych współwłaścicieli na realizację przedsięwzięcia.

Wniosek o dofinansowanie może zostać złożony przez pełnomocnika Wnioskodawcy. 
W takim przypadku pełnomocnictwo powinno zostać podpisane własnoręcznym podpisem Wnioskodawcy. Do wersji papierowej wniosku przekazanego przez Portal Beneficjenta należy dołączyć oryginał lub kopię pełnomocnictwa, natomiast do wniosku składanego wyłącznie w wersji elektronicznej należy dołączyć skan pełnomocnictwa.

Program obejmuje 3 grupy Beneficjentów:

 • uprawnionych do PODSTAWOWEGO POZIOMU DOFINANSOWANIA – osoby których roczny dochód nie przekracza 135 000 zł

Pod uwagę brany jest TYLKO dochód Wnioskodawcy (w przypadku wspólnego rozliczenia PIT-u przez współmałżonków dochód dzieli się na połowę):

 • stanowiący podstawę obliczenia podatku, wskazany z PIT
 • ustalony na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym
 • z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego
 • niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym

W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 135 000 zł.

 • uprawnionych do PODWYŻSZONEGO POZIOMU DOFINANSOWANIA – osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
 • 1894 zł – w gospodarstwie wieloosobowym
 • 2651 zł – w gospodarstwie jednoosobowym

W poziomie podwyższonym pod uwagę brany jest dochód wszystkich osób tworzących wspólne gospodarstwo domowe wraz z Beneficjentem:

 • stanowiący podstawę obliczenia podatku, wskazany z PIT
 • ustalony na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym
 • z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego
 • niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym

UWAGA: Ponadto w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta uprawnionego do podwyższonego poziomu dofinansowania, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie (dla wniosków składanych w 2022 roku nie może przekroczyć 84 000 zł). 

 • uprawnionych do NAJWYŻSZEGO POZIOMU DOFINANSOWANIA – osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
 • 1090 zł – w gospodarstwie wieloosobowym
 • 1526 zł – w gospodarstwie jednoosobowym

lub

ma ustalone prawo do otrzymania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.

W poziomie najwyższym pod uwagę brany jest dochód wszystkich osób tworzących wspólne gospodarstwo domowe wraz z Beneficjentem:

 • stanowiący podstawę obliczenia podatku, wskazany z PIT
 • ustalony na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym
 • z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego
 • niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym

UWAGA: Ponadto w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta uprawnionego do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie (dla wniosków składanych w 2023 roku nie może przekroczyć 60200,00 zł).

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania do WFOŚiGW, powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Zaświadczenie składane z wnioskiem o dofinansowanie nie może być wydane z datą wcześniejszą niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku o dofinansowanie. Zaświadczenie powinno być wydane najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. Sposób liczenia dochodu uzależniony jest od terminu złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

ZAŚWIADCZENIE o dochodach niezbędne do wniosku o dotację  w ramach programu Czyste Powietrze (podwyższony lub najwyższy poziom dofinansowania) mieszkańcy Gminy Borowie otrzymają w Urzędzie Gminy w Borowiu, kontakt telefoniczny: (25) 685- 90-70 wew. 20.

Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć w Urzędzie Gminy w Borowiu. 

W przypadku najwyższego poziomu dofinansowania – gdy wnioskodawca ma ustalone prawo do otrzymania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego – nie musi dostarczać zaświadczenia o dochodach, wystarczy zaświadczenie wydane na jego wniosek, przez wójta, potwierdzające ustalone prawo do ww. zasiłku, zawierające dodatkowo wskazania jego rodzaju i okresu, na który został przyznany (zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie). Zaświadczenie takie wydaje Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej.

Prefinasowanie

W ramach programu osoby uprawnione do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania mogą skorzystać z prefinansowania, czyli  wypłaty części kwoty dotacji w formie zaliczki na realizację przedsięwzięcia.

Jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać z dotacji z prefinansowaniem:

 • Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęta nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie.
 • Termin realizacji przedsięwzięcia, na które udzielona została dotacja z prefinansowaniem wynosi 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.
 • Złożenie wniosku o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem – specjalny wzór wniosku.
 • Wymagane jest załączenie do wniosku o dofinansowanie podpisanej umowy z wykonawcą na realizację określonego zakresu przedsięwzięcia z opcją prefinansowania. Możliwe jest zawarcie nie więcej niż 3 umów z wykonawcami z opcją prefinansowania. Pozostałe środki z przysługującej dotacji przekazane zostaną na podstawie przedstawionych dokumentów rozliczeniowych.
 • Środki prefinansowania zostaną wypłacone na rachunek wykonawcy w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy o dofinansowanie z Beneficjentem lecz nie wcześniej niż 14 dni przed datą rozpoczęcia realizacji przedmiotu zawartej umowy z wykonawcą.
 • Pozostałe środki należnej dotacji będą wypłacane na podstawie przedstawionych dokumentów rozliczeniowych załączonych do wniosku o płatność w maksymalnie 3 częściach.

Okres kwalifikowalności kosztów

 • poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury/dokumentu księgowego) może nastąpić nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie,
 • finansowane są również zadania zakończone pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed data złożenia wniosku o dofinansowanie.
 • w przypadku wniosków składanych przez bank przedsięwzięcie nie może być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Poniesione koszty kwalifikowane należy udokumentować za pomocą faktur lub innych równoważnych dokumentów księgowych wystawionych na Beneficjenta lub wspólnie na Beneficjenta i jego małżonka.

Okres realizacji

 • dla dotacji w ramach Części 1) i Części 2) Programu (poziom podstawowy i podwyższony): do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie,
 • dla dotacji w ramach Części 3) Programu (poziom najwyższy): do 36 miesięcy od daty złożenia wniosku dofinansowanie,
 • dla dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu: do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

Możliwa dłuższa realizacja projektu, gdy opóźnienie rozliczenia wynika z przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez operatora.

W Programie Czyste Powietrze podstawą uzyskania dotacji jest wymiana starych nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania techniczne określone w Programie.

W przypadku, gdy budynek lub lokal mieszkalny, w którym ma być realizowane przedsięwzięcie, jest wyposażony w  inne źródła ciepła niż na paliwo stałe (np. kocioł gazowy, pompa ciepła) lub w źródła ciepła na paliwo stałe spełniające wymagania minimum 5 klasy według normy przenoszącej normę europejską EN 303-5, dotacja może być udzielona wyłącznie na zadania związane z ociepleniem przegród budowlanych, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, zakupem i montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła czy wykonaniem dokumentacji.

Dotacja do ocieplenia przegród budowlanych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej jest możliwa pod dodatkowym warunkiem, że wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego, albo – gdy nie są one wymagane – zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych dotyczące tego budynku nastąpiły do 31 grudnia 2013 r.

Ważne dodatkowe wymagania:

 • w ramach Programu można dofinansować zakup i montaż JEDNEGO źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu,
 • Dopuszcza się kotły dwupaliwowe na drewno kawałkowe (kocioł zgazowujący drewno) i pellet jako zgodnych z celami programu. Do dofinansowania nie są kwalifikowane inne urządzenia wielopaliwowe.
 • wymieniane źródło ciepła na paliwo stałe musi być trwale wyłączone z użytku (potwierdzeniem trwałego wyłączenia z użytku źródła ciepła na paliwo stałe jest imienny dokument zezłomowania /karta przekazania odpadu/formularza przyjęcia odpadów metali. Dopuszcza się pozostawienie w budynku/lokalu mieszkalnym pieców kaflowych lub kominków niespełniających docelowych wymagań aktów prawa miejscowego, jednak muszą być one trwale odłączone od przewodu kominowego, co oznacza trwałe wyłączenie z użytku i musi być to potwierdzone odpowiednim protokołem kominiarskim wydanym przez mistrza kominiarskiego),
 • w ramach Programu można złożyć dwa wnioski o dofinansowanie. Jednak w przypadku zrealizowania przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją w ramach pierwszego wniosku o dofinansowanie, złożenie drugiego wniosku nie jest możliwe.
 • w przypadku posiadania zarówno nieefektywnego kotła na paliwo stałe oraz kotła gazowego możliwa jest wymiana tego pierwszego pod warunkiem, że ilość pobieranego paliwa gazowego (średnia z ostatnich trzech lat przed dniem złożenia wniosku) nie jest wyższa niż 5 600 kWh/rok,
 • w przypadku gdy budynek jest podłączony do sieci dystrybucji gazu, montaż kotła na biomasę jest możliwy wyłącznie w przypadku zastosowania kotła na biomasę drzewną o obniżonej emisyjności cząstek stałych o wartości ≤ 20 mg/m3;
 • Dotacja do przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją należna jest po spełnieniu łącznie następujących warunków:
 1. Został przeprowadzony audyt energetyczny budynku/lokalu mieszkalnego i został złożony wraz z wnioskiem o płatność Dokument podsumowujący audyt energetyczny budynku sporządzony na obowiązującym w ramach programu wzorze;
 2. Osiągnięto co najmniej jeden wskaźnik kompleksowej termomodernizacji:
  1. zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową do 80 kWh/(m2*rok) lub
  2. zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40%;
 3. Zrealizowany został w całości wariant z audytu energetycznego gwarantujący osiągnięcie co najmniej jednego ze wskaźników określonych w pkt 2, nie później, niż do dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia.
 • nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcia realizowane w budynkach wykorzystywanych sezonowo (np. domki letniskowe) lub w budynkach gospodarczych oraz w częściach istniejących budynków będących dobudówką,
 • nie wypłaca się dofinansowania, jeżeli Beneficjent zbył przed wypłatą dotacji budynek/lokal mieszkalny objęty dofinansowanie,
 • w przypadku gdy w budynku/lokalu mieszkalnym, w którym realizowane jest przedsięwzięcie prowadzona jest działalność gospodarcza rozumiana zgodnie z unijnym prawem konkurencji, wysokość dotacji jest pomniejszona proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności gospodarczej (wynajmowanie budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, najem okazjonalny oraz inne formy udostępnienia tych budynków lub lokali na rynku, należy traktować jako działalność gospodarczą w rozumieniu unijnego prawa konkurencji).
 • w przypadku gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% budynku/lokalu mieszkalnego, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania,
 • nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięć, dla których wnioskowana kwota dotacji jest niższa niż 3 tysiące złotych. Warunek nie dotyczy przedsięwzięć, w zakresie których jest zakup i montaż źródła ciepła,
 • w przypadku gdy Wnioskodawca otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Mój Prąd może otrzymać dofinansowanie z Programu na inny zakres przedsięwzięcia, niż dofinansowany z Programu Mój Prąd,
 • dotacje w ramach programu Czyste Powietrze można łączyć z termomodernizacyjną ulgą podatkową,
 • jeśli wnioskodawca zamierza ocieplić przegrody budowlane, wskazuje przegrody budowlane, które zamierza ocieplić i podaje powierzchnię tych przegród. Wyliczenie odpowiedniej grubości wybranego przez Wnioskodawcę rodzaju izolacji jest możliwe przy wykorzystaniu kalkulatora do wyliczenia grubości ocieplenia https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl 
  Kalkulator grubości izolacji wylicza minimalną wymaganą grubość dodatkowego ocieplenia,
 • brak bezpośredniego wymogu spełnienia Warunków technicznych na rok 2021, jednakże realizacja zadania musi być zgodna z prawem lokalnym (np. uchwała antysmogowa) oraz prawem budowlanym, z którego wynika, że przy realizacji docieplenia na powierzchni przynajmniej 25% powierzchni przegród należy realizować zadanie według aktualnych wymogów Warunków Technicznych,
 • zakup i montaż stolarki okiennej i drzwiowej dopuszcza się jedynie w przypadku wymiany w pomieszczeniach ogrzewanych,
 • zakupione i zamontowane okna, drzwi zewnętrzne/bramy garażowe muszą spełniać wymagania techniczne dla przenikalności cieplnej określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.), obowiązujące od 31 grudnia 2020 roku. Standard WT 2021 narzuca odgórnie stosowanie okien, drzwi i bram o wyższych parametrach energooszczędności. Maksymalna wartość współczynnika przenikania ciepła U [W/m2K] to:
 • Okna i Drzwi balkonowe: 0,9
 • Okna połaciowe (dachowe): 1,1
 • Drzwi wejściowe: 1,3
 • Bramy garażowe: 1,3
 • w przypadku montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej warunkiem wypłaty dotacji na ten koszt kwalifikowalny jest przedstawienie przez Beneficjenta zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzającego montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Energii opatrzonego pieczęcią firmową oraz czytelnym podpisem.

Rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie odbywa się w terminie do 30 dni od daty wpływu do właściwego WFOŚiGW. Wniosek złożony w gminie, która zawarła porozumienie z WFOŚiGW w sprawie realizacji Programu Czyste Powietrze zostanie przekazany do właściwego WFOŚiGW i dopiero od daty przekazania liczony jest termin na rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie. Zgodnie z porozumieniem gmina powinna przekazać wniosek do WFOŚiGW niezwłocznie, lecz nie później niż 5 dni roboczych od daty jego złożenia w gminie.

Wniosek o płatność

Podstawą wypłacenia dotacji jest złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku o płatność do WFOŚiGW, po zrealizowaniu części lub całości przedsięwzięcia. Złożenie wniosku o płatność możliwe jest dopiero po potwierdzeniu zawarcia umowy i uzyskaniu jej numeru (numer umowy jest przekazany do Beneficjenta w piśmie informującym o zawarciu umowy).

W  ramach Części 1) i Części 2) Programu (poziom podstawowy i podwyższony) można złożyć maksymalnie trzy wnioski o płatność (dwa częściowe i jeden końcowy) oraz nie można dzielić poszczególnej kategorii wydatków (np. ocieplenia) na odrębne wnioski o płatność. W pierwszym rozliczeniu musi być uwzględniona wymiana źródła ciepła.

W  ramach Części 3) Programu (poziom najwyższy) można złożyć maksymalnie pięć wniosków o płatność (cztery częściowe i jeden końcowy) oraz nie można dzielić poszczególnej kategorii wydatków (np. ocieplenia) na odrębne wnioski o płatność. W pierwszym rozliczeniu musi być uwzględniona wymiana źródła ciepła.

Dla wniosków składanych za pośrednictwem banku należy rozliczyć całość po zakończeniu przedsięwzięcia (jeden wniosek o płatność).

Obowiązujący formularz wniosku o płatność jest dostępny pod adresem https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze lub system Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl.

Wzór protokołu odbioru prac wykonawcy, który może być wykorzystany do potwierdzenia wykonania prac z zakresu rzeczowego przedsięwzięcia wskazanego we wniosku o płatność (patrz materiały do pobrania)

Więcej szczegółowych informacji na temat Programu Czyste Powietrze znajdą Państwo:

Kontakt

 • Urząd Gminy Borowie: Pan Artur Zieliński i Piotr Zając tel (25) 685-98-50, artur(at)borowie.pl, piotr(at)borowie.pl.
 • Ogólnopolska infolinia programu Czyste Powietrze po numerem telefonu: (22) 340-40-80, czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Z infolinii wnioskodawcy mogą skorzystać zarówno przed, jak i po złożeniu wniosku.
 • Możliwy jest również indywidualny kontakt z pracownikami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie- Wydział Zamiejscowy w Siedlcach  pod numerem telefonu: (25) 640-43-61 bądź drogą mailową adres: siedlce(at)wfosigw.pl

W celu uzyskania informacji o statusie swojego wniosku lub umowy należy skontaktować się z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie- Wydział Zamiejscowy w Siedlcach.

 • Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych w ramach Programu Czyste...

Dokumenty do pobrania:

Odnośniki

Informacje kontaktowe

   
Urząd Gminy Borowie
e-mail gmina@borowie.pl
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
tel.: +48 25 685 90 70
08-412 Borowie
fax.: +48 25 685 90 72
NIP: 8261386190
   
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP /928m9fdun6/skrytka
[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Borowie