Menu

Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w przydomowych oczyszczalniach ścieków i transport nieczystości ciekłych

  • Zdjęcie przedstawia samochód do wywozu nieczystości płynnych

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w przydomowych oczyszczalniach ścieków i transport nieczystości ciekłych wymagane jest uzyskanie zezwolenia. Zezwolenia udziela, w drodze decyzji, wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług

Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:
1. Imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP)
2. Określenie przedmiotu i obszaru działalności
3. Określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem
4. Informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem
5. Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej, planowane po zakończeniu działalności objętej wnioskiem
6. Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

Do wniosku należy załączyć:
1) Dowód uiszczenia opłaty skarbowej
2) Zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (w przypadku oświadczenia Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”)
3) Przedsiębiorca ubiegający się wyłącznie o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w przydomowych oczyszczalniach ścieków i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną.

Miejsce składania wniosku:

Urząd Gminy Borowie, ul. A.Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie
Biuro Obsługi Klienta w godz. 8:00–16:00

Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadzników w przydomowych oczyszczalniach ścieków i transportu nieczystości wynosi 107,00 zł i należy ją wnieść przed złożeniem wniosku na rachunek bankowy Gminy Borowie – 58 9210 0008 0047 3530 2000 0010

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego – do 1 miesiąca.

Pliki do pobrania

Odnośniki

Informacje kontaktowe

   
Urząd Gminy Borowie
e-mail gmina@borowie.pl
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
tel.: +48 25 685 90 70
08-412 Borowie
fax.: +48 25 685 90 72
NIP: 8261386190
   
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP /928m9fdun6/skrytka
[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Borowie