Menu

Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 709 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1923 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o odtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego w kraju.

Do wniosku załącza się:

  • zaświadczenie z urzędu stanu cywilnego, w którym akt powinien się znajdować, stwierdzający zniszczenie lub zaginięcie księgi stanu cywilnego,
  • oświadczenie wnioskodawcy, że uprzednio nie występował z wnioskiem o odtworzenie aktu w postępowaniu sądowym lub administracyjnym
  • inne dokumenty np. protokoły z przesłuchań świadków, itp.
 • Wniosek o odtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą.

Do wniosku załącza się:

  • zaświadczenie o nieistnieniu w tamtejszych księgach aktu, podlegającego odtworzeniu, o ile akt sporządzony był na terenach Polski, a obecnie znajdujących się w granicach państw powstałych po ZSRR, wydane przez Urząd Stanu Cywilnego m st. Warszawy lub Urzędu Stanu Cywilnego w Łodzi Śródmieście.
 •  
 • Wniosek o odtworzenie treści aktu stanu cywilnego (zdarzenie nastąpiło za granicą, ale nie sporządzono akt stanu cywilnego).

Do wniosku załącza się:

  • oryginał wyciągu aktu stanu cywilnego z Centralnego Rejestru Ewidencji Ludności Urzędu Skarbowego/Podatkowego, wydanego przez państwo, które wydaje niniejszy dokument wraz z jego urzędowym tłumaczeniem na język polski,
  • oświadczenie wnioskodawcy, że uprzednio nie występował z wnioskiem o odtworzenie aktu.

Opłaty

 • 39 zł – opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego po odtworzeniu aktu stanu cywilnego.

Termin składania dokumentów

 • Bezterminowo – cały rok.

Termin załatwienia sprawy

 • Do 30 dni (po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego),a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

Tryb odwoławczy

 • Do Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

 • mgr Sylwia Gąska
 • tel. 25 685 90 70, wew. 14

Inne informacje

 1. Treść aktu stanu cywilnego wraz ze wzmiankami dodatkowymi odtwarza się w razie zaginięcia lub zniszczenia całości lub części księgi stanu cywilnego.
 2. Podstawą odtworzenia treści aktu stanu cywilnego są odpisy zaginionego aktu, inne dokumenty przedstawione przez wnioskodawcę, potwierdzające sporządzenie aktu oraz dane, które były w nim zawarte, a także dokumenty potwierdzające sporządzenie aktu za granicą. Dokumenty zagraniczne należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
 3. Odtworzenia aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą dokonuje się w przypadku, gdy uzyskanie odpisu jest niemożliwe lub związane z poważnymi trudnościami.
 4. Do złożenia wniosku o odtworzenie aktu stanu cywilnego uprawniona jest osoba, której akt dotyczy, lub inna osoba, która wykaże interes prawny lub interes faktyczny w przypadku odtworzenia aktu zgonu.
 5. Wnioskodawca zamieszkały za granicą, jeżeli nie ustanowił pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązany wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń.

 

Odnośniki

Informacje kontaktowe

   
Urząd Gminy Borowie
e-mail gmina@borowie.pl
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
tel.: +48 25 685 90 70
08-412 Borowie
fax.: +48 25 685 90 72
NIP: 8261386190
   
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP /928m9fdun6/skrytka
[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Borowie