Menu

Zmiana imienia lub nazwiska

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1988 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1923 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska wraz z uzasadnieniem.
 • Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
 • Dokument tożsamości wnioskodawcy - do wglądu.

Opłaty

 • 37 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska

Termin składania dokumentów

 • Bezterminowo – cały rok.

Termin załatwienia sprawy

 • Do 30 dni (po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego), a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

Tryb odwoławczy

 • Do Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję

Komórka odpowiedzialna

 • Urząd Stanu Cywilnego

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

 • mgr Sylwia Gąska
 • tel. 25 685 90 70, wew. 14

Inne informacje

 • Wniosek składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego, osoby zamieszkałe poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej mogą złożyć wniosek za pośrednictwem konsula.
 • Jeżeli wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z wnioskiem o zmianę imienia lub nazwiska wnioskodawca składa wniosek o transkrypcję zagranicznych dokumentów stanu cywilnego.
 • Zmiana imienia lub nazwiska oraz rozciągnięcia zmiany nazwiska na małoletnie dziecko wymaga zgody drugiego z rodziców. Oświadczenie rodzica, nie będącego wnioskodawcą, o wyrażeniu zgody na zmianę imienia jego małoletniego dziecka oraz zmianę nazwiska jest składane osobiście przed kierownikiem USC lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby zamieszkałe poza granicą Polski zgodę wyrażają przed Konsulem RP. W przypadku, gdy jeden z rodziców jest pozbawiony władzy rodzicielskiej, należy przedłożyć odpis postanowienia sądu o pozbawienia praw rodzicielskich.
 • Do zmiany imienia lub nazwiska oraz rozciągnięcia zmiany nazwiska na dziecko, które ukończyło 13 lat potrzebna jest także zgoda dziecka wyrażona osobiście przed Kierownikiem lub Zastępcą Kierownika USC oraz w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Dzieci zamieszkałe poza granicą Polski zgodę wyrażają przed Konsulem RP.
 • Rodzic/dziecko wyraża zgodę osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym, a w przypadku zamieszkiwania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem konsula.
 • Po zmianie można mieć najwyżej 2 imiona. Po zmianie nazwiska nie może się ono składać z więcej niż 2 członów.
 • Zmiany imienia można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności, gdy dotyczą zmiany:
  • imienia ośmieszającego,
  • na imię używane,
  • na imię, które zostało bezprawnie zmienione,
  • na imię noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.
 • Nie można dokonać zmiany nazwiska na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że wnioskodawca posiada członków rodziny o tym nazwisku. Członkami rodziny w rozumieniu ustawy o zmianie imienia i nazwiska są małżonek i przodkowie wnioskodawcy w linii prostej.

 

Odnośniki

Informacje kontaktowe

   
Urząd Gminy Borowie
e-mail gmina@borowie.pl
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
tel.: +48 25 685 90 70
08-412 Borowie
fax.: +48 25 685 90 72
NIP: 8261386190
   
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP /928m9fdun6/skrytka
[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Borowie