Menu

Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

 • Pies w kojcu

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.) na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami wymagane jest uzyskanie zezwolenia. Zezwolenia udziela, w drodze decyzji, wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług

Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:

 1. Imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP)
 2. Określenie przedmiotu i obszaru działalności
 3. Określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem
 4. Informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem
 5. Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej, planowane po zakończeniu działalności objętej wnioskiem
 6. Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

Do wniosku należy załączyć:

 1. Zaświadczenie albo oświadczenie* o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
 2. Opłatę skarbową w wysokości 616 (płatną przelewem na konto urzędu).
 3. Umowę potwierdzającą stałą współpracę z lekarzem weterynarii.
 4. Oświadczenie, potwierdzające posiadanie co najmniej jednego pojazdu przystosowanego do transportu zwierząt spełniającego wymagania zawarte w art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2023 r., poz. 1580).
 5. Oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu specjalistycznego sprzętu do wyłapywania bezdomnych zwierząt, niestwarzającego zagrożenia dla ich życia i zdrowia oraz niezadającego im cierpienia zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753).

Miejsce składania wniosku:

Urząd Gminy Borowie, ul. A.Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie

Biuro Obsługi Klienta w godz. 8:00–16:00

Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami wynosi 616,00 zł i należy ją wnieść przed złożeniem wniosku na rachunek bankowy Gminy Borowie – 58 9210 0008 0047 3530 2000 0010.

UWAGA! Jeśli wyznacza się pełnomocnika do załatwienia sprawy to należy przedstawić dowód uiszczenia opłaty skarbowej:

 • za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokura - 17 zł

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego – do 1 miesiąca.

Odnośniki

Informacje kontaktowe

   
Urząd Gminy Borowie
e-mail gmina@borowie.pl
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
tel.: +48 25 685 90 70
08-412 Borowie
fax.: +48 25 685 90 72
NIP: 8261386190
   
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP /928m9fdun6/skrytka
[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Borowie