Menu

Odpis aktu stanu cywilnego

Odpis aktu stanu cywilnego

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 709 z późn. zm.)
 • Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 (Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 z późn. zm.)
 • Konwencja nr 16 Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego sporządzona w Wiedniu 8 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów aktów stanu cywilnego (Dz.U. z 2004 r. nr 166 poz. 1735)

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie odpisu aktu,
 • Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej,
 • Dokument tożsamości wnioskodawcy - do wglądu.

Opłaty

 • 22 zł - opłata skarbowa za odpis skrócony,
 • 33 zł - opłata skarbowa za odpis zupełny,
 • 24 zł - opłata skarbowa za zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby, dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku, albo o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego,
 • 24 zł - opłata skarbowa za zaświadczenie o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego,
 • 38 zł - opłata skarbowa za zaświadczenie o stanie cywilnym,

Termin składania dokumentów

 • Bezterminowo – cały rok.

Termin załatwienia sprawy

 • 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
 • 10 dni roboczych dla odpisów z aktów sporządzonych w innych urzędach stanu cywilnego na terenie RP.

Tryb odwoławczy

 • Do Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

 • mgr Sylwia Gąska
 • tel. 25 685 90 70, wew. 14

Inne informacje

 

Odnośniki

Informacje kontaktowe

   
Urząd Gminy Borowie
e-mail gmina@borowie.pl
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
tel.: +48 25 685 90 70
08-412 Borowie
fax.: +48 25 685 90 72
NIP: 8261386190
   
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP /928m9fdun6/skrytka
[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Borowie