Menu

Informacje ogólne

  • Zdjęcie przedstawia planetę Ziemia wraz a przed nią pojemniki na odpady

OGÓLNE ZASADY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Odpady z terenu gminy Borowie od 1 lipca 2013 r. do dnia dzisiejszego odbiera firma Ekolider z siedzibą Lucin 4, 08-400 Garwolin.

Odpady komunalne należy przygotowywać do odbioru w pojemnikach przystosowanych do obsługi przez śmieciarkę lub w workach o pojemności 60 l -120 l.

Odpady należy segregować zgodnie z obowiązującymi zasadami:

 worek w kolorze zielonym służy do gromadzenia szkła oraz szklanych opakowań;

 worek w kolorze żółtym służy do zbiórki odpadów z tworzyw sztucznych, metalu oraz opakowań wielomateriałowych;

 worek w kolorze niebieskim służy do gromadzenia papieru i tektury;

 worek w kolorze brązowym służy do gromadzenia odpadów biodegradowalnych w tym odpadów zielonych;

 pojemnik lub worek w kolorze czarnym służy do gromadzenia odpadów zmieszanych oraz pozostałości po segregacji.

Baterii, akumulatorów oraz sprzętu elektronicznego i elektrycznego nie wolno wyrzucać do odpadów zmieszanych – są to odpady niebezpieczne. Można je oddać w punktach ich zakupu lub w PSZOK (punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych).

Przeterminowane leki należy wyrzucać do pojemników w aptekach lub w PSZOK.

Mieszkańcy sami wyposażają swoje nieruchomości w pojemniki i worki na pozostałości z sortowania.

Worki na odpady segregowane w kolorach zielony, żółty, niebieski i brązowy zapewnia Gmina w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku nie zostawiania wymaganej ilości kolorowych worków przez firmę odbierającą odpady komunalne po worki należy zgłosić się do Urzędu Gminy w Borowiu.

W dniu odbioru odpadów muszą być one wystawione przed posesję od godziny 07:00 lub musi być zapewniony dostęp do altan śmietnikowych od strony drogi, ulicy.

NOWA DEKLARACJA/ZMIANA DEKLARACJI:

W przypadku nowo zamieszkałego budynku (nowy dom lub przeprowadzka do zakupionej nieruchomości), właściciel jest zobowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Jeżeli zmniejszenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest związane ze śmiercią mieszkańca, nową deklarację można złożyć w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

W szczególności zgłaszać należy zmianę ilości osób zamieszkujących nieruchomość:

– zamieszkanie nowej osoby (np. po zawarciu związku małżeńskiego);
– wyprowadzenie się osoby (należy dołączyć dokument potwierdzający opłacanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w innej Gminie);
– urodzenie dziecka;
– śmierć osoby;
– zmianę adresu zamieszkania osoby/osób;
– zamieszkanie w domu niezamieszkałym dotychczas;
– zamieszkanie w nowym budynku (niezależnie od tego czy został on oddany do użytku czy też nie);
– użytkowanie nieruchomości na cele rekreacyjno – wypoczynkowe;
– podjęcie działalności powodującej powstawanie odpadów komunalnych.

Zgłoszenie następuje poprzez podpisanie nowej deklaracji wraz z wyjaśnieniem, co jest przyczyną zmiany danych.

OBOWIĄZKI MIESZKAŃCA DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI ZA ODPADY KOMUNALNE:

Składający deklarację dokonuje obliczenia miesięcznej opłaty za odpady komunalne:

W przypadku nieruchomości zamieszkałych należy uwzględnić liczbę osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość oraz odpowiednią stawkę opłaty:

– jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osoby zamieszkującej daną nieruchomość wynosi 25 zł;
- zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpad komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 9 zł od stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, liczonej od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość miesięcznie (stawka wynosi 16 zł);
– jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny stawka od osoby wynosi 75 zł (opłata podwyższona).

Kwota opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych określona zostaje przez mieszkańca w momencie składania deklaracji i obowiązuje do czasu zmiany deklaracji lub zmiany stawki na terenie gminy Borowie.

Jeśli nastąpi zmiana stawki, wówczas Urząd poinformuje mieszkańca o wysokości nowej stawki i kwocie nowej miesięcznej opłaty.

Skutki niedopełnienia obowiązku segregacji odpadów:

  1. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym wójta, burmistrza lub prezydenta miasta oraz właściciela nieruchomości.
  2. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta na podstawie powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  3. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, (w przypadku nieruchomości, zamieszkałych) w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej,

Wpłat dokonujemy na indywidualny numer konta lub w kasie Urzędu Gminy:

W przypadku nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne ratalnie w następujących terminach:

  1. za miesiące styczeń, luty i marzec – do 31 stycznia;
  2. za miesiące kwiecień, maj i czerwiec – do 30 kwietnia;
  3. za miesiące lipiec, sierpień i wrzesień – do 31 lipca;
  4. za miesiące październik, listopad i grudzień – do 31 października.

BARDZO WAŻNE!

ZAŁOGI POJAZDÓW ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE ZOSTAŁY ZOBOWIĄZANE DO PROWADZENIA KONTROLI ODBIERANYCH ODPADÓW W ZAKRESIE POPRAWNOŚCI PROWADZENIA ZADEKLAROWANEJ SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW.

Przypadki braku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, pomimo jej zadeklarowania oraz niewłaściwe prowadzenie segregacji odpadów będzie zgłaszane przez Wykonawcę do Urzędu Gminy Borowie, w celu wszczęcia postępowania nakładającego podwyższenie opłaty.

Odnośniki

Informacje kontaktowe

   
Urząd Gminy Borowie
e-mail gmina@borowie.pl
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
tel.: +48 25 685 90 70
08-412 Borowie
fax.: +48 25 685 90 72
NIP: 8261386190
   
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP /928m9fdun6/skrytka
[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Borowie