Menu

Taryfa za wodę i ścieki

  • Kran z wodą

Zasady ustalania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Zasady ustalania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków określa ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 r. Nr 72 poz. 747, z późn. zm.).

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określa taryfę na okres 3 lat.

Ceny i stawki opłat za usługi wodociągowo-kanalizacyjne ustalane są według zasad podanych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 472), wydanego zgodnie z upoważnieniami zawartym w ustawie.

Taryfowe ceny i stawki opłat określane są na podstawie niezbędnych przychodów, które w szczególności powinny pokryć planowane w roku obowiązywania taryf uzasadnione koszty świadczenia przez Spółkę usług, koszty związane z działalnością inwestycyjną, oraz zysk dla Spółki, w wysokości zależnej od potrzeb inwestycyjnych.

Taryfa podlega zatwierdzeniu przez organ regulacyjny – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, z wyłączeniem taryfy zmienionej w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przekazuje organowi regulacyjnemu wniosek o zatwierdzenie taryfy w terminie 120 dni przed dniem upływu okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy.

Organ regulacyjny, w terminie 45 dni od dnia otrzymania wniosku:

1) ocenia projekt taryfy oraz uzasadnienie pod względem zgodności z:

  1. a) przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
  2. b) przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne;

2) analizuje zmiany warunków ekonomicznych wykonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne działalności gospodarczej, w tym marżę zysku, oraz weryfikuje koszty pod względem celowości ich ponoszenia w celu zapewnienia ochrony interesów odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen.

Jeżeli wynik oceny, weryfikacji lub analizy jest pozytywny, organ regulacyjny zatwierdza taryfę w drodze decyzji. Jeżeli wynik oceny, weryfikacji lub analizy jest negatywny, organ regulacyjny odmawia, w drodze decyzji, zatwierdzenia taryfy oraz nakłada obowiązek w tej decyzji, w terminie w niej określonym, na przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przedłożenia poprawionego projektu taryfy, lub poprawionego uzasadnienia, wskazując elementy projektu taryfy lub uzasadnienia wymagające poprawienia.

Jeżeli wynik oceny, weryfikacji lub analizy jest negatywny z powodu warunków ekonomicznych wykonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne działalności gospodarczej, wskazujących na konieczność obniżenia cen i stawek opłat poniżej cen i stawek opłat zawartych w projekcie taryfy, a przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie przedłożyło w terminie określonym w decyzji poprawionego projektu taryfy lub poprawionego uzasadnienia, organ regulacyjny określa, w drodze decyzji, tymczasową taryfę, biorąc pod uwagę warunki ekonomiczne wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne oraz zapewniając pokrycie uzasadnionych kosztów tego przedsiębiorstwa. W przypadku określenia tymczasowej taryfy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przedkłada poprawiony projekt taryfy wraz z poprawionym uzasadnieniem.

W terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, organ regulacyjny ogłasza zatwierdzoną taryfę albo tymczasową taryfę na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

WODA

Tabela przedstawiająca ceny  dla odbiorców wody z wodociągu gminnego

Okresy obowiązywania taryfy

Taryfowa grupa odbiorców

Cena netto  w zł/m³

VAT 8%  w zł

Cena brutto     w zł/m³

Opłata abonamentowa kwartalna (3m-ce) brutto w zł

od 01.01.2023r.
do 31.12.2023r.

Grupa 1

2,28

0,18

2,46

5,18

Grupa 2

2,94

0,24

3,18

Grupa 3

3,00

0,24

3,24

od 01.01.2024r.
do 31.12.2024r.

Grupa 1

2,31

0,18

2,49

5,18

Grupa 2

2,95

0,25

3,19

Grupa 3

3,00

0,24

3,24

od 01.01.2025r.
do 31.12.2025r.

Grupa 1

2,33

0,19

2,52

5,18

Grupa 2

2,96

0,24

3,20

Grupa 3

3,00

0,24

3,24

 

GRUPA 1- gospodarstwa domowe, instytucje użyteczności publicznej- rozliczane w okresach kwartalnych na podstawie stanu wodomierza głównego, pobierające wodę na cele socjalno-bytowe oraz związane z prowadzeniem działalności z własnych ujęć.

GRUPA 2- gospodarstwa domowe, instytucje użyteczności publicznej- rozliczane w okresach kwartalnych na podstawie stanu wodomierza głównego, pobierające wodę na cele socjalno-bytowe oraz związane z prowadzeniem działalności z ujęć znajdujących się poza terenem Gminy Borowie.

GRUPA 3- Gmina w zgodności z art. 22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, rozliczana kwartalnie za dostarczoną wodę na cele przeciwpożarowe, na podstawie raportów składanych przez jednostkę straży pożarnej.

ŚCIEKI

Tabela przedstawiająca ceny dla korzystających z gminnej kanalizacji sanitarnej

Okresy obowiązywania taryfy

Taryfowa grupa odbiorców

Cena netto  w zł/m³

VAT 8%  w zł

Cena brutto     w zł/m³

Opłata abonamentowa kwartalna (3m-ce) brutto w zł

od 01.01.2023r.
do 31.12.2023r.

Grupa 1

4,29

0,34

4,63

0,00

od 01.01.2024r.
do 31.12.2024r.

Grupa 1

4,30

0,34

4,64

0,00

od 01.01.2025r.
do 31.12.2025r.

Grupa 1

4,27

0,34

4,61

0,00

Odnośniki

Informacje kontaktowe

   
Urząd Gminy Borowie
e-mail gmina@borowie.pl
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
tel.: +48 25 685 90 70
08-412 Borowie
fax.: +48 25 685 90 72
NIP: 8261386190
   
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP /928m9fdun6/skrytka
[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Borowie