Menu

Zrekultywowane gminne składowisko odpadów komunalnych/Ścieżka ekologiczna

 • Zdjęcie przedstawia zrekultywowany teren po gminnym składowisku odpadów komunalnych
 • Zdjęcie przedstawia zrekultywowany teren po gminnym składowisku odpadów komunalnych
 • Zdjęcie przedstawia zrekultywowany teren po gminnym składowisku odpadów komunalnych
 • Zdjęcie przedstawia zrekultywowany teren po gminnym składowisku odpadów komunalnych

Gminne składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Słup Pierwszy funkcjonowało w latach 1998-2013r.
Wnioskiem z dnia 30 października 2012r. Wójt Gminy Borowie zwrócił się do Starosty Powiatu Garwolińskiego o wydanie zgody na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Słup Pierwszy. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zaprzestało przyjmowania odpadów z dniem 28 lutego 2013r. zgodnie z decyzją Starosty Powiatu Garwolińskiego z dnia 18 grudnia 2012r. na zamknięcie przedmiotowego składowiska odpadów. Decyzja określała jednocześnie techniczny sposób zamknięcia składowiska.

Gmina Borowie otrzymała środki finansowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pod nazwą: „Zamknięcie oraz rekultywacja składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Słup Pierwszy gm. Borowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, Priorytet IV - „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka”, dla Działania 4.2 - „Ochrona powierzchni ziemi”.

Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w dniu 30 sierpnia 2013 roku. Przeszedł on pomyślnie wszystkie etapy oceny i w dniu 4 lutego 2014 r. na mocy Uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego znalazł się na liście rankingowej projektów skierowanych do dofinansowania, zajmując wysokie drugie miejsce wśród wszystkich złożonych w ramach konkursu projektów z terenu województwa mazowieckiego.

Głównym celem projektu było zapewnienie docelowego użytkowania obszaru składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Słup Pierwszy, w sposób bezpieczny dla środowiska poprzez zamknięcie oraz rekultywację powyższego składowiska odpadów. Cel ten został osiągnięty poprzez wykonanie technicznych i biologicznych zabiegów rekultywacyjnych zgodnie z opracowanym projektem. Zabiegi te zapewniły docelowe użytkowanie obszaru składowiska oraz ich otoczenia w sposób bezpieczny dla środowiska i zgodnie z zakładanym planem zagospodarowania terenu.

Proces rekultywacji terenu składowiska odpadów podzielony został na dwa etapy:

 1. rekultywację techniczną,
 2. rekultywację biologiczną

Zakres rekultywacji technicznej obejmował:

 1. prace przygotowawcze i rozbiórkowe
 2. uzupełnienie obwałowania kwatery składowiska,
 3. uformowanie i jednoczesne zagęszczanie wierzchowiny części odpadów,
 4. ujęcie i odprowadzenie gazów składowiskowych,
 5. uszczelnienie czaszy składowiska,
 6. zabezpieczenie uszczelnienia i przykrycie terenu rekultywowanego warstwą ziemi urodzajnej.

Zakres rekultywacji biologicznej obejmował:

 1. nasadzenie roślin zadarniających oraz drzew mających na celu ochronę rekultywowanego obiektu, stabilizacje warstwy glebotwórczej, nadanie odpowiednich walorów estetycznych oraz krajobrazowych oraz utworzenie strefy fitosanitacyjnej dla wód spływowych.

Realizację projektu zakończono 31 grudnia 2014r. Całkowita wartość projektu wynosiła 282 627,37 zł z czego 85 % kosztów kwalifikowanych stanowi dofinansowanie pochodzące z UE w wysokości 240 233,26 zł.

Teren zlikwidowanego składowiska objęty został monitoringiem oddziaływania na środowisko przez okres 30 lat. Prowadzony jest monitoring obejmujący:

 • badania składu i poziomu wód podziemnych,
 • badania objętości i składu wód odciekowych,
 • pomiar składu i emisji gazu składowiskowego,
 • ocena przebiegu osiadania składowiska w oparciu o ustalone repery

Zrekultywowane wysypisko jest doskonałą formą edukacji ekologicznej w postaci utworzonej ścieżki edukacyjnej dla wszystkich uczniów z całego powiatu garwolińskiego.

Ścieżka ekologiczna

 • Zdjęcie przedstawia zrekultywowane składowisko odpadów, tablice informacyjne
 • Zdjęcie przedstawia zrekultywowane składowisko odpadów, tablice informacyjne
 • Zdjęcie przedstawia zrekultywowane składowisko odpadów, tablice informacyjne
 • Zdjęcie przedstawia zrekultywowane składowisko odpadów, tablice informacyjne
 • Zdjęcie przedstawia zrekultywowane składowisko odpadów, tablice informacyjne

Utworzona ścieżka ekologiczna w miejscowości Słup Pierwszy służy do edukacji ekologicznej osób dorosłych jak i dzieci, w tym dzieci z terenu powiatu garwolińskiego, którzy poprzez organizowane przez szkoły wyjazdy na terenowe zajęcia edukacyjne do naszej ścieżki, zdobywają wiedzę na temat prawidłowych postaw proekologicznych i poczucia odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego. W sposób obrazowy dorośli oraz uczniowie mogą przekonać się jakie skutki niesie za sobą produkcja odpadów w każdym gospodarstwie domowym.

Jest to pierwsza w powiecie garwolińskim tego rodzaju inwestycja, wykorzystująca do celów edukacyjnych zrekultywowane w roku 2014 składowisko odpadów przy współudziale środków z UE. To niewątpliwie przykład dobrych praktyk, przedstawiający jak można wykorzystać obszar wokół zrekultywowanego składowiska zarówno do celów edukacyjnych jak i rekreacyjnych, obcując jednocześnie blisko natury w ciszy i spokoju, gdyż teren ten mieści się na obszarze leśnym, daleko od zgiełku miasta czy zakładów przemysłowych. Jest to dodatkowy atut tego zadania.

Ścieżka ekologiczna w miejscowości Słup Pierwszy wykonana została w kilku etapach przy współudziale środków z WFOŚiGW w Warszawie w ramach programu z Edukacji Ekologicznej.  

Rok 2015

etap I

W ramach I etapu utworzony został kącik edukacyjny o powierzchni ponad 900 m2, który zawiera m.in. wiaty, tablice i gry edukacyjne, ławki i stoliki, miejsce na ognisko, ścieżkę zmysłów, stojaki na rowery oraz nasadzenia roślin.

l.p.

Nazwa towaru

Ilość

Kwota brutto ogółem

1.

Witacz

1

4 900,00

2.

Stojak na rowery

2

1 200,00

3.

Ławka

4

2 200,00

4.

Ławka z oparciem

4

2 800,00

5.

Wiata ze stołem i ławami

4

15 300,00

6.

Gra edukacyjna: Światowid (trzy kostki)

2

6 600,00

7.

Gra edukacyjna "Rozkład śmieci w czasie"

1

3 300,00

8.

Labirynty natury "Rozkład śmieci w czasie"

1

3 300,00

9.

Labirynty natury "Zasady zach. się w lesie"

1

3 300,00

10.

Gra edukacyjna "Źródła zanieczysz. środowiska"

1

3 300,00

11.

Gra edukacyjna "Żyj ekologicznie"

1

3 300,00

12.

Gra edukacyjna "Leśne rekordy"

1

3 300,00

13.

Tablice edukacyjne o tematyce ekologicznej

8

7 680,00

14.

Drzewa rodzime z tabliczkami gatunkowymi

19

5 320,00

15.

Kosz na śmieci - Troll

4

1 700,00

16.

Ścieżka sensoryczna (4 kwatery)

4

1 800,00

17.

Stacja pogody

1

1 500,00

Razem:

70 800,00

Całkowity koszt zadania I etapu wyniósł 70 800,00 zł z czego 52 480,00 zł to pozyskana dotacja z WFOŚiGW stanowiąca  74% kosztu zadania.

Zadanie wykonano do dnia 30.10.2015 r.

Rok 2016

Etap II budowy ścieżki ekologicznej dotyczył utworzenia bazy edukacyjnej i obejmował wykonanie ogrodu dydaktycznego zawierającego nasadzenia drzew, krzewów oraz montaż tablic edukacyjnych o roślinach użytych w ogrodzie. Wykonano bazę ornitologiczną, zawierającą: edukacyjną ekspozycję budek lęgowych, gry edukacyjne, tablice edukacyjne przedstawiające gatunki ptaków, tablicę informacyjną o punktach dokarmiania i obserwacji ptaków na terenie ścieżki. Wykonano punkty dokarmiania i obserwacji ptaków, w tym: karmiki wielopunktowe, budki lęgowe, tablice edukacyjne o zasadach dokarmiania ptaków. Postawiono tablice edukacyjno – informacyjne dotyczące m.in. bezpiecznego zachowania się w lesie i zapobiegania pożarom oraz tablicę edukacyjno-przyrodniczą w zakresie edukacji dotyczącej fauny, flory i ekologii prowadzonej na terenie gminy Borowie.

Szczegółowy zakres zadania obejmował:

lp.

opis

ilość

wartość brutto PLN

1.

Zakup i sadzenie drzew

3

510,00

2.

Zakup i sadzenie krzewów

480

24 000,00

3.

Tablice edukacyjne o roślinach

2

5 800,00

4.

Tabliczki gatunkowe drzew i krzewów

23

3 450,00

5.

Ptasie mieszkania - ekspozycja budek lęgowych

1

6 900,00

6.

Gra edukacyjna Ptasie pary

1

6 400,00

7.

Gra edukacyjna Ptasi zegar

1

5 900,00

8.

Gra edukacyjna Światowid Ptaki leśne

2

8 600,00

9.

Tablice edukacyjne przedstawiające gatunki ptaków

4

11 600,00

10.

Tablica informacyjna o punktach dokarmiania i obserwacji ptaków

1

2 900,00

11.

Karmiki wielopunktowe

4

1 200,00

12.

Budki lęgowe

10

3 000,00

13.

Tablica edukacyjna o zasadach dokarmiania ptaków

6

17 400,00

14.

Tablica edukacyjna o tematyce OZE

5

14 500,00

15.

Tablica edukacyjna Zasady w lesie

3

8 700,00

16.

Tablica edukacyjno-przyrodnicza

1

3 100,00

 

Razem:

 

123 960,00

Całkowity koszt II etapu zadania wyniósł 123 960,00 zł z czego 111 564,00 zł to pozyskana dotacja z WFOŚiGW stanowiąca  90% kosztu zadania.

Zadanie wykonano do dnia 31.10.2016 r.

Rok 2017

Etap III zadania pn.: „Budowa ścieżki ekologicznej w miejscowości Słup Pierwszy - etap III” obejmował dalszy rozwój ogrodu dydaktycznego poprzez nasadzenia drzew i krzewów, montaż gier i tablic edukacyjnych o tematyce dendrologii i fotowoltaicznej.

Szczegółowy zakres zadania obejmował:

lp.

opis

ilość

wartość brutto PLN

1.1

Gra Edukacyjna - Memo 16 - Co ze mnie wyrośnie

1

5 817,90

1.2

Tablica do gry edukacyjnej Memo 16 - Co ze mnie wyrośnie

1

1 230,00

2

Gra Edukacyjna - Czas zaklęty w drzewach

1

8 068,80

3

Gra Edukacyjna - Sprawnośc dendrolog

1

6 359,10

4

Gra Edukacyjna - Ile waży drewno

1

4 849,89

5.1

Gra Edukacyjna - Cymbały leśne

1

5 586,66

5.2

Tablica do gry edukacyjnej - Cymbały leśne

1

1 230,00

6

Gra Edukacyjna - Lekcja dendrologii

1

7 089,72

7

Gra Edukacyjna - Labirynt natury - co ze mnie wyrośnie, z rewersem

1

5 092,20

8

Gra Edukacyjna - Zegar przyrody:
Zegar przyrody - 100 lat w życiu lasu
Zegar przyrody - Rośliny i grzyby

2

15 990,00

9

Gra Edukacyjna - Seria poznawcza:
Seria poznawcza – magia ziół "Fitoterapia"
Seria poznawcza - rośliny lasów
Seria poznawcza - rośliny łąk

3

13 081,05

10

Gra Edukacyjna - Światowid

2

9 143,82

11

Tablice gatunkowe

4

442,80

12

Zakup i nasadzenie krzewów w tym:

   

12.1

Zakup krzewów

120

3 240,00

12.2

Wykonanie nasadzeń krzewów

120

648,00

 

Razem:

87 869,94

Całkowity koszt etapu III wyniósł 87 869,94 z czego 79 082,00 zł to pozyskana dotacja z WFOŚiGW stanowiąca  90% kosztu zadania.

Zadanie wykonano do dnia 10.07.2017 r.

Rok 2018

Zadanie pn.: „Tworzenie ścieżek edukacyjnych w Gminie Borowie w miejscowościach Słup Pierwszy i Głosków” obejmowało doposażenie istniejącej ścieżki edukacyjnej w Słupie Pierwszym w ramach etapu IV oraz utworzenie ścieżki edukacyjnej w zlokalizowanej obok Szkoły Podstawowej w miejscowości Głosków.

W ramach IV etapu tworzenia ścieżki z Słupie Pierwszym doposażono w tablice i gry edukacyjne z tematyką między innymi z zakresu mikologii, dendrologii oraz botaniki a także montaż modelowej lampy fotowoltaicznej mającej na celu przedstawienie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.  Dokonano także nasadzeń krzewów pomiędzy urządzeniami edukacyjnymi.

Szczegółowy zakres zadania obejmował:

lp.

opis

ilość

wartość brutto PLN

1

Gra edukacyjna - Koło wiedzy: 

- Ekologiczne koło wiedzy,
- Koło wiedzy - ptaki

2

10 274,36

2

Gra edukacyjna - Kostki wiedzy: - Zanieczyszczenia środowiska, - Segreguj - chroń środowisko, - Poznajemy ptaki,
- Poznajemy ssaki, - Poznajemy rośliny, - Poznajemy drzewa rodzime i obce.

6

39 002,27

3

Gra edukacyjna - Labirynt Natury:
- Zajdziesz mnie w dzień czy w nocy?,
- Znajdź mój dom,
- Ryby słono i słodkowodne,
- Mrowisko.

4

19 408,67

4

Gra edukacyjna - Labirynt Natury typ S:
- Ptasie tropy,
- Kto tu mieszka?

2

11 391,62

5

Gra edukacyjna - Memo:
- Kim będę kiedy dorosnę?
- Grzyby jadalne i ich niebezpieczne sobowtóry

2

14 364,63

6

Gra edukacyjna - Puzzle z księgą wiedzy:
- sandacz, sum / karp, płoć
- szczupak, lin / leszcz, okoń

2

9 771,07

7

Gra edukacyjna - Seria Poznawcza: - Aromatoterapia – magia ziół ogrodowych, - Drzewoterapia – magia drzew, - Ptaki drapieżne, - Ptaki leśne, - Owady – przyjaciele i wrogowie, - Owady pożyteczne, - Płazy i gady, - Ryby Bałtyku, - Ryby słodkowodne.

9

39 375,22

8

Gra edukacyjna - Sprawność: - Ekolog; - Ekosystem lasu - kto kogo zjada; - Ornitolog - poznajemy ptaki; - Wiem wszystko o energii odnawialnej; - Odnawialne źródła energii; - Ichtiolog;
- Ekolog - ekosystem wodny.

7

44 889,53

9

Gra edukacyjna - Światowid: - Drzewa liściaste, - Drzewa iglaste, - OZE, - Symbioza, - Płazy, gady i ryby, - Mieszkańcy jeziora.

6

24 610,90

10

Tablica edukacyjna 100x75 cm z zakresu zoologii

12

27 087,55

11

Gra edukacyjna - Zegar przyrody:

- Rok w lesie – ptaki,

- Rok w lesie – ssaki,

- Fenologiczny

3

22 316,49

12

Gra edukacyjna - Zgaduj Zgadula

1

3 693,78

13

Warsztaty merytoryczne

21 godz.

2 099,98

14

Hotel dla owadów

1

1 500,00

15

Zakup i nasadzenie krzewów

110

4 025,59

16

Tabliczka gatunkowa na słupku aluminiowym opisująca rośliny użyte w ogrodzie

15

1 635,04

17

Modelowy schemat lampy fotowoltaicznej

1

4 200,65

 

Razem:

279 647,35

Łączny koszt całego zadania (Głosków + Słup Pierwszy) stanowił kwotę w wysokości 279 647,35z czego 223 717,28 zł to pozyskana dotacja z WFOŚiGW stanowiąca  80% kosztu zadania w tym IV etap tworzenia ścieżki wyniósł 65 746,54 z tego dotacja w wysokości 52 597,00 zł.

Zadanie wykonano do dnia 29.11.2018 r.

Rok 2019

Etap V zadania pn.: „Tworzenie ścieżki edukacyjnej w Gminie Borowie w miejscowości Słup Pierwszy”

Zakupione zostały gry i tablice o tematyce ekologii

Lp.

opis

Ilość

Wartość Brutto PLN

 

1

Gra edukacyjna Kostki wiedzy

1

5 240,00

 

2

Gra edukacyjna Labirynt Natury

8

37 008,00

 

3

Gra edukacyjna Pieniek fortuny

1

8 185,00

 

4

Gra edukacyjna Puzzle z księgą wiedzy

2

10 626,00

 
 

5

Gra edukacyjna Światowid (3 kostki)

2

6 578,00

6

Gra edukacyjna Odkrywca

1

6 393,00

7

Gra edukacyjna Porównaj rozpiętość swoich ramion

1

4 203,00

 

8

Gra edukacyjna Na tropie zwierząt leśnych

1

5 546,00

 

9

Gra edukacyjna Ile lasów jest w Polsce?

1

5 043,00

 

10

Warsztaty z edukacji ekologicznej

21

2 331,00

 

 

Razem

 

91 153,00

 

Ogólny koszt zadania wynosi 91 153,00 zł z czego 80 000,00 to pozyskana dotacja z WFOŚiGW stanowiąca  88% kosztu zadania.

Łączny koszt tworzenia ścieżki w ramach wszystkich V etapów wyniósł: 439 529,48 zł z czego 375 723,00 stanowiły pozyskane dotacje z WFOŚiGW w Warszawie.

Rok 2022

Etap VI: Utworzenie centrum informacyjnego dla osób odwiedzających ścieżkę edukacyjną w Słupie Pierwszym

Wykonane zostały następujące prace:

Lp.

opis

Ilość

Wartość Brutto PLN

1

Tablice merytoryczne 75 x 100 cm

6

8 291,43

2

Tablica zbiorcza 150 x 100 cm

1

5 309,91

3

Zadaszenie centrum informacyjnego (wiata)

1

69 000,00

 

Razem

 

82 601,34

 

Ogólny koszt zadania wynosi 82 601,34 zł z czego 37 000,00 to pozyskana dotacja z UE w ramach PROW 2014 - 2020 stanowiąca  44,79 % kosztu zadania.

Powstałe w ramach zadania centrum informacyjne jest miejscem, w którym zinwentaryzowane są wszystkie urządzenia i wyposażenie mieszczące się na terenie ścieżki, po to aby ułatwić osobom i grupom odwiedzjącym to miejsce poznanie zasobów ścieżki i umożliwienie zwiedzania jej według wybranych tematów.

Na sześciu tablicach tematycznych zestawione są tytuły i krótkie opisy merytoryczne wszystkich gier i tablic w układzie tematycznym. Tablice tematyczne o wymiarach 75 x 100 cm każda, umieszczone są w strefie zadaszonej (wiacie), umożliwiając dokładne zapoznanie się z pełną zawartością merytoryczną ścieżki. Każda pozycja na tablicy merytorycznej ma swój numer inwentarzowy powtórzony na dużej tablicy zbiorczej w legendzie i na mapie w miejscu faktycznej jej lokalizacji w terenie.

Tablica zbiorcza (szt. 1) o wymiarach 150 x 100 cm zlokalizowana jest bezpośrednio przy wiacie. Mapa na tablicy, będąca odwzorowaniem terenu ścieżki, umożliwia precyzyjną lokalizację wybranych obiektów do szczegółowego zapoznania się z nimi.

Powstałe centrum informacyjne ułatwia pełne zapoznanie się z ofertą edukacyjną ścieżki i umożliwia łatwe dotarcie do wybranych obiektów na niemałym terenie 15 700 m2 ekspozycji.

Etap VII: „Tworzenie ścieżki edukacyjnej w Gminie Borowie w miejscowości Słup Pierwszy”

Zakupione zostały następujące gry i tablice o tematyce ekologii

Lp.

opis

Ilość

Wartość Brutto PLN

1

Gra edukacyjna Kaganek wiedzy - Sekrety zwierząt i roślin leśnych

1

6 900,00

2

Gra edukacyjna Kostki Wiedzy Leśny Świat 7 szt. + tabliczka

1

8 850,00

3

Gra edukacyjna Labirynt Natury typ H - Wiem co jem w lesie

1

6 100,00

4

Tablica edukacyjna pozioma - a. Wspólne życie roślin i zwierząt; b. Grzyby i ich niebezpieczne sobowtóry; c. Funkcje lasu

3

15 600,00

5

Gra edukacyjna Multi Labirynt - Budowa warstwowa lasu

1

8 650,00

6

Gra edukacyjna Obserwator przyrody

1

5 800,00

7

Gra edukacyjna Odkrywca - 8 tabl. obrotowych - Gdzie żyją zwierzęta

1

9 200,00

8

Gra edukacyjna Pamięciówka (16 tabliczek) - a. Świat roślin: te co smakują, leczą, pachną i zachwycają; b. Świat zwierząt: te co skaczą, biegną, fruną i pełzają; c. Rośliny Lecznicze (Jadalne) i Trujące

3

26 850,00

9

Gra edukacyjna Seria Poznawcza – Zgadywanka - Groźne zwierzęta i niebezpieczne rośliny

1

6 350,00

10

Piknik

1

4 000,00

 

Razem

 

98 300,00

Ogólny koszt zadania wynosi 98 300,00 zł z czego 73 725,00 to pozyskana dotacja z WFOŚiGW stanowiąca  75 % kosztu zadania.

 

 • Tablica informacyjno-edukacyjna
 • Tablice informacyjno-edukacyjne
 • Tablice informacyjno-edukacyjne
 • Ścieżka Edukacyjna - Panorama
 • Ścieżka Edukacyjna - Panorama
 • Ścieżka Edukacyjna - Panorama
 • Ścieżka Edukacyjna - Panorama
 • Ścieżka Edukacyjna
 • Ścieżka Edukacyjna - Główne wejście
 • Ścieżka Edukacyjna - Altana
 • Ścieżka Edukacyjna - Panorama

Odnośniki

Informacje kontaktowe

   
Urząd Gminy Borowie
e-mail gmina@borowie.pl
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
tel.: +48 25 685 90 70
08-412 Borowie
fax.: +48 25 685 90 72
NIP: 8261386190
   
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP /928m9fdun6/skrytka
[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Borowie