Menu

Koła łowieckie - szacowanie strat

  • Zdjęcie przedstawia zniszczoną łąkę

Koła łowieckie

Na obszarze gminy Borowie działa pięć kół łowieckich. Wszelkie szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne należy zgłaszać do poszczególnych kół, które to zgodnie z art. 46 Ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie obowiązane są do wynagradzania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny.

  1. WKŁ nr 305 ,,SZARAK” Garwolin - obwód łowiecki nr 462 i 467

Siedziba: Gózd 4A, 08-412 Borowie
Adres korespondencyjny: ul. Józefa Kraszewskiego 1, 08-400 Garwolin
e-mail: 305szarak@wp.pl
tel. 502-385-093

  1. WKŁ nr 53 ,,BURZANY”- obwód łowiecki nr 475

Siedziba: Guzówka 48A, 21-450 Stoczek Łukowski
Adres korespondencyjny: ul. Kościuszki 10, 08-400 Garwolin
strona internetowa koła: www.wklburzany.com
tel. 509-482-833

  1. WKŁ nr 313 ,,SOKÓŁ”- obwód łowiecki nr 415

Adres korespondencyjny: Szklarka Myśliniewska 74, 63-500 Ostrzeszów
e-mail: zarzad@kolosokol313.pl
w sprawach pilnych tel. 723-477-916

  1. WKŁ nr 312 ,,ŻUBR”- obwód łowiecki nr 29

Bawełniana 5, 01-487 Warszawa tel. 503-902-710, 692-397-334

szacowanie szkód łowieckich: 512-768-488

  1. Kółko Myśliwskie w Garwolinie - obwód łowiecki nr 484,485,489 i 519

tel. 501-276-644, e-mail:kolkomysliwskie.garwolin@gmail.com

Zasady szacowania szkód łowieckich

W związku z wejściem w życie z dniem 23 sierpnia 2018 roku Ustawy z dnia 15 czerwca 2018 roku o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw, Wójt Gminy Borowie informuje, że zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy Prawo łowieckie, od dnia 23 sierpnia 2018 roku, wniosek o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez: przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego.

Zgodnie z wytycznymi ustawowymi wniosek o oszacowanie szkód zawiera w szczególności:
1) imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;
2) wskazanie miejsca wystąpienia szkody;
3) wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

Szacowania szkód łowieckich, zgodnie z ww. ustawą, a także ustalenia wysokości odszkodowania dokonuje Zespół składający się z:
1) przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego;
2) przedstawiciela dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego;
3) właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

Niestawiennictwo właściciela lub posiadacza gruntów rolnych lub przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód.
O terminie dokonania oględzin, dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego zawiadamia właściciela albo posiadacza gruntów rolnych oraz wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkody, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia otrzymania wniosku.

Niezwłocznie po zakończeniu szacowania ostatecznego dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego sporządza protokół.

Wypłaty odszkodowania dokonuje dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego w terminie 30 dni od dnia sporządzenia protokołu z szacowania ostatecznego, od którego nie wniesiono odwołania.

Na obszarze gminy Borowie działa pięć kół łowieckich. Wszelkie szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne należy zgłaszać do poszczególnych kół, które to zgodnie z art. 46 Ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie obowiązane są do wynagradzania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny.

Odnośniki

Informacje kontaktowe

   
Urząd Gminy Borowie
e-mail gmina@borowie.pl
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
tel.: +48 25 685 90 70
08-412 Borowie
fax.: +48 25 685 90 72
NIP: 8261386190
   
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP /928m9fdun6/skrytka
[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Borowie