Menu

Stypendium szkolne

 • Grafika przedstawia przybory szkolne oraz tablicę z napisem "Stypendia szkolne"

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przysługują uczniom, którzy wraz rodziną mieszkają na terenie Gminy Borowie. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na wniosek rodziców.

Stypendium szkolne przysługuje uczniowi jeśli dochód rodziny nie przekracza kryterium dochodowego, a jednocześnie w rodzinie ucznia występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania lub gdy rodzina jest niepełna.

Kryterium dochodowe dla przyznania stypendium szkolnego od 01 stycznia 2022 roku wynosi 600,00 zł netto na osobę w rodzinie.

Do dochodu rodziny wlicza się dochód z następujących źródeł:

 • wynagrodzenie za pracę
 • zasiłek rodzinny z dodatkami
 • świadczenia opiekuńcze
 • emerytury, renty inwalidzkie i rodzinne
 • alimenty
 • zasiłek dla bezrobotnych
 • zasiłki stałe i okresowe z pomocy społecznej
 • dochód z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej
 • dodatki mieszkaniowe
 • dochód z gospodarstwa rolnego o powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego (od 01 stycznia 2022 roku kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 345,00 zł)

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym, jak wypadek lub poważna choroba. We wniosku należy wskazać zdarzenie losowe oraz opisać jak to zdarzenie wpłynęło na pogorszenie się sytuacji materialnej ucznia.

Zasiłek szkolny jest świadczeniem jednorazowym i jest przyznawany bez kryterium dochodowego.

Wniosek o przyznanie prawa do stypendium szkolnego należy złożyć w Urzędzie Gminy w Borowiu:

 • na semestr jesienny w terminie od 01 do 15 września,
 • na semestr wiosenny w terminie od 01 do 28 lutego (29 lutego w latach przestępnych)

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego należy złożyć w terminie do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia losowego będącego podstawą złożenia wniosku.

Wnioski złożone po terminie pozostaną nierozpatrzone.

Wymagane dokumenty do wniosków o stypendium szkolne:

 • w przypadku uzyskiwania wynagrodzenia za pracę – zaświadczenie o dochodzie netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku: sierpień dla wniosków na semestr jesienny, styczeń dla wniosków na semestr wiosenny
 • w przypadku uzyskiwania emerytury lub renty – decyzja określająca bieżącą kwotę świadczenia
 • w przypadku uzyskiwania zasiłku dla bezrobotnych – decyzja z Urzędu Pracy o przyznaniu prawa do zasiłku
 • w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej – oświadczenie o dochodzie po potrąceniach za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku: sierpień dla wniosków na semestr jesienny, styczeń dla wniosków na semestr wiosenny
 • w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego o powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego – oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego lub nakaz podatkowy

W przypadku stwierdzenia braków w wymaganych dokumentach lub w samym wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia braków w terminie do 14 dni. Jeżeli braki nie zostaną uzupełnione w terminie, wniosek pozostanie nierozpatrzony.

Odnośniki

Informacje kontaktowe

   
Urząd Gminy Borowie
e-mail gmina@borowie.pl
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
tel.: +48 25 685 90 70
08-412 Borowie
fax.: +48 25 685 90 72
NIP: 8261386190
   
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP /928m9fdun6/skrytka
[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Borowie