Menu

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Borowie
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
08-412 Borowie

tel. +48 25 685 90 70
fax.: +48 25 685 90 72
email: gmina@borowie.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /928m9fdun6/skrytka

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
08-412 Borowie

tel. 25 685-90-70
fax 25 685-90-72

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołana została Zarządzeniem Nr 11/2015 Wójta Gminy Borowie z dnia 2 marca 2015 roku. Komisja inicjuje zadania zawarte w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

Sklad osobowy:

1.

Marzena Nowak

- Przewodnicząca

2.

Marta Serzysko

- Z-ca Przewodniczącej

3.

Karolina Grążka

- Sekretarz

4.

Edward Dąbrowski

- Członek

5.

Marianna Włodarczyk

- Członek

6.

Łukasz Rosłaniec

- Członek

7.

Hanna Król

- Członek

8.

Małgorzata Sałasińska

- Członek

9.

Katarzyna Kot

- Członek

10.

Tomasz Majczyna

- Członek

Członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są specjaliści z zakresu terapii uzależnień, pedagogiki, profilaktyki oraz przedstawiciele Urzędu Gminy, Rady Gminy, Policji, Służby Zdrowia i Kościoła.

Do głównych zadań realizowanych przez komisję należy:

  • inicjowanie, prowadzenie i wspieranie działań, zmierzających do przeciwdziałania powstawaniu następstw nadużywania alkoholu oraz ich usuwaniu,
  • prowadzenie czynności zmierzających do orzekania o zastosowaniu wobec osób uzależnionych od alkoholu, obowiązku poddania się leczeniu,
  • podejmowanie działań wspomagających rodziny osób uzależnionych od alkoholu,
  • prowadzenie działalności wychowawczej i informacyjnej.
  • opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
  • kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie zgodności z wydanym zezwoleniem na sprzedaż napojów alkoholowych,
  • prowadzenie stałych spotkań terapeutycznych dla osób uzależnionych i członków ich rodzin.

Uchwały Rady Gminy

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Punkty sprzedaży napojów alkoholowych

Gminny Program Przeciwdziałaniu Narkomanii

Zarządzenia Wójta Gminy

Odnośniki

Informacje kontaktowe

   
Urząd Gminy Borowie
e-mail gmina@borowie.pl
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
tel.: +48 25 685 90 70
08-412 Borowie
fax.: +48 25 685 90 72
NIP: 8261386190
   
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP /928m9fdun6/skrytka
[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Borowie