Menu

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Borowie
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
08-412 Borowie

tel. +48 25 685 90 70
fax.: +48 25 685 90 72
email: gmina@borowie.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /928m9fdun6/skrytka

Rozgraniczanie nieruchomości

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywieniowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.).

Sposób załatwienia sprawy

 • Po złożeniu wniosku o rozgraniczenie nieruchomości wydane zostanie postanowienie o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz upoważnienie dla uprawnionego geodety na wykonanie czynności geodezyjnych (lub postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania).
 • Po sporządzeniu przez geodetę operatu z czynności ustalenia granic nieruchomości, Wójt dokonuje się oceny prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości przez upoważnionego geodetę oraz zgodności sporządzonych dokumentów z przepisami. W przypadku stwierdzenia wadliwego wykonania czynności zawraca się dokumentację upoważnionemu geodecie do poprawy i uzupełnienia. Po przyjęciu dokumentacji do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego wydaje się decyzję.
 • W przypadku, gdy zainteresowani właściciele nieruchomości nie zawarli ugody, a ustalenie przebiegu granic nastąpiło na podstawie zabranych dowodów lub zgodnego oświadczenia stron, wydawana jest decyzja o rozgraniczeniu nieruchomości.
 • W przypadku, gdy zostanie zawarta ugoda przed uprawnionym geodetą, wydawana jest decyzja umarzająca postępowanie.
 • W przypadku, gdy w razie istnienia sporu co do przebiegu linii granicznych, nie dojdzie do zawarcia ugody lub nie ma podstaw do wydania decyzji, Wójt Gminy wydaje decyzję umarzającą postępowanie rozgraniczeniowe i przekazuje sprawę z urzędu do rozpatrzenia Sądowi Rejonowemu w Garwolinie.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości.

Opłaty

 • Wysokość opłaty ustalana jest w postanowieniu o ustaleniu kosztów postępowania rozgraniczeniowego i zależna jest od kosztu pracy upoważnionego geodety.

Termin składania dokumentów

 • Bezterminowo – cały rok.

Termin załatwienia sprawy

 • Wszczęcie postępowania następuje niezwłocznie po złożeniu kompletnego wniosku w drodze postanowienia. Termin wydania decyzji uwarunkowany jest terminem zakończenia prac przez geodetę i złożenia dokumentacji geodezyjnej.

Tryb odwoławczy 

 • Od decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości nie przysługuje odwołanie. Wydana decyzja jest ostateczna. Strona niezadowolona z decyzji może żądać przekazania sprawy do sądu.
 • Od decyzji umarzającej służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Borowie, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. 

Komórka odpowiedzialna 

 • Wydział Oświaty, Geodezji i Rozwoju Gospodarczego

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

 • Mgr inż. Karol Chmielak
 • tel. 25 685 90 70, wew. 17

Inne informacje

 • Czynności ustalenia przebiegu granic na gruncie wykonuje upoważniony przez Wójta Gminy Borowie geodeta na koszt stron postępowania.

Opracował: K. Chmielak

Odnośniki

Informacje kontaktowe

   
Urząd Gminy Borowie
e-mail gmina@borowie.pl
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
tel.: +48 25 685 90 70
08-412 Borowie
fax.: +48 25 685 90 72
NIP: 8261386190
   
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP /928m9fdun6/skrytka
[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Borowie