Menu

Sprostowanie aktu stanu cywilnego

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 709 z późn. zm.)
 • Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 (Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 z późn. zm.)
 • Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o sprostowanie treści aktu stanu cywilnego.
 • Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
 • Dokumenty, o których mowa poniżej w sekcji „Inne informacje”.
 • Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.

Opłaty

 • 39 zł - opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego po sprostowaniu aktu stanu cywilnego.

Termin składania dokumentów

 • Bezterminowo – cały rok.

Termin załatwienia sprawy

 • Do 30 dni (po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego), a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

Tryb odwoławczy

 • Do Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Komórka odpowiedzialna

 • Urząd Stanu Cywilnego

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

 • mgr Sylwia Gąska
 • tel. 25 685 90 70, wew. 14

Inne informacje

 • Podstawą sprostowania są akta zbiorowe, wcześniejsze akty stanu cywilnego tej samej osoby lub akty stanu cywilnego wstępnych. Dokumenty określone w art. 35 ust. 1, 2 oraz 7 ustawy z dn. 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego: uwierzytelniony odpis lub wypis, lub uwierzytelnioną reprodukcję tych materiałów wnioskując na podstawie materiałów archiwalnych, bądź zagraniczny dokument stanu cywilnego lub innego dokumentu zagranicznego potwierdzającego stan cywilny, wydanego w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego.
 • W przypadku sprostowania na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, dokumenty należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
 • Sprostowanie aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu, na wniosek osoby, której ten akt dotyczy, jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej w tym interes prawny.

 

Odnośniki

Informacje kontaktowe

   
Urząd Gminy Borowie
e-mail gmina@borowie.pl
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
tel.: +48 25 685 90 70
08-412 Borowie
fax.: +48 25 685 90 72
NIP: 8261386190
   
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP /928m9fdun6/skrytka
[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Borowie