Menu

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Borowie
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
08-412 Borowie

tel. +48 25 685 90 70
fax.: +48 25 685 90 72
email: gmina@borowie.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /928m9fdun6/skrytka

Aktualności

Życzenia Bożonarodzeniowe

 • Życzenia Bożonarodzeniowe na rok 2023

Zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 stycznia 2024r.

Grafika promująca segregację odpadów komunalnych

Wójt Gminy Borowie informuje, że w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym na ,,odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Borowie oraz przyjętej w dniu 15.12.2023r. przez Radę Gminy Borowie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty od 1 stycznia 2024r. miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą wynosić:

 1. 16,00 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz mieszkaniec deklaruje kompostowanie bioodpadów (opłata zawiera zwolnienie w wysokości 9 zł za zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych we własnym zakresie) - obniżka o 2 zł.
 2. 25,00 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz mieszkaniec deklaruje oddawanie bioodpadów;
 3. 75,00 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość – opłata podwyższona w przypadku niewypełniania ustawowego obowiązku selektywnego zbierania odpadów;

Zmienione stawki opłaty nie wiążą się z koniecznością składania nowej deklaracji i obowiązują do czasu wystąpienia zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w deklaracji (np. zmiana ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość związaną z narodzinami, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania).

5. edycja Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Przed nami 5. edycja Budżetu Obywatelskiego Mazowsza – demokratycznego mechanizmu, w którym każdy mieszkaniec Województwa Mazowieckiego może zgłosić swój projekt na lepszą, przyjaźniejszą przestrzeń oraz atrakcyjniejszą ofertę kulturalno – sportowo – edukacyjną. 

Od kilku lat idea budżetu obywatelskiego, jako narzędzia włączania mieszkańców w decyzje o wydatkowaniu części środków z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, jest popularna wśród samorządów, dla niektórych wręcz obligatoryjna.

Budżet Obywatelski Mazowsza jest dobrowolną inicjatywą Zarządu Województwa i umożliwia aktywny udział mieszkańców całego naszego regionu w decydowaniu o części budżetu, ponadto integruje i wzmacnia lokalną tożsamość. Dzięki swojemu ogromnemu zasięgowi – obejmuje całe Województwo Mazowieckie, a zarazem dzieli je na 9 pul podregionalnych (podregiony: ciechanowski, ostrołęcki, płocki, radomski, siedlecki, warszawski – wschodni, warszawski – zachodni, żyrardowski, m.st. Warszawa) – daje szansę na udział w procesie ogromnej grupie mieszkańców.

Nabór projektów w edycji 2024 rok ruszy 6 grudnia br. i będzie trwał do 21 stycznia 2024 roku.

Więcej pod adresem:

https://bom.mazovia.pl

 • Ulotka 5. edycja Budżetu Obywatelskiego Mazowsza
 • Plakat 5. edycja Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Ogłoszenie w sprawie naboru do Batalionu Radiotechnicznego

Wojska Radiotechniczne realizują proces zwiększenia zdolności w ramach rozwoju Sił Zbrojnych RP. W ramach tego procesu zaplanowano stworzenie batalionu radiotechnicznego z dowództwem w m. Czerwony Bór. W skład tego ugrupowania będą wchodziły cztery posterunki, spośród których pierwszy z nich zostanie sformowany w lipcu 2026 roku. Poszukiwani będą kandydaci w korpusie podoficerów w grupach osobowych: radiotechniczna, służba inżynieryjno-lotnicza, łączność i informatyka, bezzałogowych statków powietrznych. Zainteresowanych uzyskaniem informacji zapraszamy do Wojskowego Centrum Rekrutacji w Garwolinie.

 • Plakat promujący nabór do Batalionu Radiotechnicznego

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. poz. 1737)

Ogłaszam, że w dniach od 4 do 15 listopada 2023 r. planowane jest przeprowadzenie akcji szczepienia doustnego listów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie województwa mazowieckiego.

 • Szczepionka będzie zrzucana z samolotów oraz wykładana ręcznie w ilości 30 dawek na 1km2 na całym obszarze objętym szczepieniami.
 • Zrzuty obejmują kompleksy leśne, pola i łąki z pominięciem akwenów wodnych i terenów zabudowanych.
 • Dawkę szczepionki stanowi pakiet w postaci krążka koloru zielono-brązowego o intensywnym zapachu rybnym.
 • Dotknięcie szczepionki przez człowieka spowoduje, ze  nie zostanie ona podjęta przez lisa.
 • Szczepionka wykazuje działanie uodparniające tylko u lisów.
 • Każdy kontakt człowieka ze szczepionką należy niezwłocznie zgłosić do lekarza medycyny.
 • Każdy kontakt zwierząt domowych i zwierząt gospodarskich ze szczepionką należy niezwłocznie zgłosić do lekarza weterynarii.
 • Zgodnie z zaleceniem producenta szczepionki w okresie 14 dni od jej wyłożenia należy ograniczyć zbiorowe polowania.
 • Po wyłożeniu szczepionki przez 14 dni psy należy prowadzać na smyczy a koty trzymać w zamkniętych pomieszczeniach.
 • Plakat w sprawie szczepień lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie
 • Plakat promujący program Opieka Wytchnieniowa

Ogłoszenie o naborze do programu „Opieka Wytchnieniowa” – EDYCJA 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowiu informuje, iż rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. Opieka wytchnieniowa - edycja 2024 finansowany z Funduszu Solidarnościowego. Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie  o niepełnosprawności;
 • osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  •  orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • orzeczenie traktowane na równi do wymienionego zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100) poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za realizację usług w ramach Programu.

Gmina Borowie zamierza przystąpić do Programu Opieka wytchnieniowa - edycja 2024, w związku z powyższym prosimy osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Borowiu w terminie do 10 listopada 2023.

Ewentualną wolę skorzystania z oferowanego Programu można przesłać na adres e-mail: gops@borowie.pl, zgłosić osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowiu przy ul. Sasimowskiego 10 lub telefonicznie pod numerem telefonu 25 685 90 68.

Więcej informacji o programie: Link

Zakończenie zadania - usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na budynkach z terenu gminy Borowie

Wójt Gminy Borowie,

Informuje, że Gmina Borowie zakończyła realizację zadania według umowy nr  3999/23/OZ/DA z dnia 11.10.2023 r. – zadania o treści:  „ Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na budynkach znajdujących się na terenie gminy Borowie dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 89 999,68 zł.” 

Pozyskane środki finansowe umożliwiły odbiór płyt azbestowo–cementowych z 57 budynków o łącznej masie  198,412 Mg.  

drukuj (Zakończenie zadania - usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na budynkach z terenu gminy Borowie)

 • Plakat promujący zadanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na budynkach z terenu gminy Borowie

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na budynkach z terenu gminy Borowie

,,Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na budynkach znajdujących się na terenie gminy Borowie” dofinansowano dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji w kwocie 89 999,68 zł.”

drukuj (Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na budynkach z terenu gminy Borowie)

 • Plakat promujacy zadanie Usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na budynkach z terenu gminy Borowie

Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego

Zapraszamy na koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, który odbędzie się 7 października 2023 o godzinie 17:00 w hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Garwolinie

 • Plakat koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego

Podział Gminy Borowie na stałe obwody głosowania

Na podstawie Postanowienia Komisarza Wyborczego w Siedlcach II informujemy o zmianach w podziale Gminy Borowie na stałe obwody głosowania, ustaleniu ich numerów, granic oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii – szczepienie lisów

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. poz. 1737)

Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii ogłasza, że w dniach 9-20 września 2023 r. na terenie województwa mazowieckiego przeprowadzone zostanie ochronne szczepienie lisów wolno żyjących doustną szczepionką LYSVULPEN.

 • Zrzuty oraz wyłożenie ręczne obejmą kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem akwenów wodnych, dróg i obszarów zabudowanych.
 • Szczepionka umieszczona jest w przynęcie w postaci krążka, koloru brunatno-zielonego, o zapachu rybnym. Lis podejmuje szczepionkę, która nie była dotknięta przez człowieka.
 • Szczepionka jest dopuszczona tylko do szczepienia lisów. Dla innych zwierząt nie posiada ukierunkowanego działania przeciwko wściekliźnie.
 • Każdy przypadek zetknięcia się człowieka ze szczepionką należy zgłaszać służbie medycznej.
 • Przypadki kontaktu zwierząt domowych i gospodarskich ze szczepionką należy niezwłocznie zgłosić do lekarza weterynarii.
 • Po wyłożeniu szczepionki przez 14 dni psy należy prowadzić na smyczy, a koty trzymać w zamkniętych pomieszczeniach.
 • Plakat informacyjny w sprawie szczepień lisów

Nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” edycja 2024

Termin zgłoszeń do 7 września

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowiu informuje, iż w dniu 16.08.2023 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację Programu pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego − edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami Programu są:

 • dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym:

 1. wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
 2. wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
 3. wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 4. wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Osoby z terenu Gminy Borowie zainteresowane przystąpieniem do tego Programu proszone są o zgłoszenie się osobiście, telefonicznie lub mailowo do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowiu, ul. Sasimowskiego 10, tel. 25 685 90 68, mail: gops@borowie, w nieprzekraczalnym terminie do 7 września 2023 r.

Treść Ogłoszenia o naborze oraz Programu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Zaproszenie na Gminne Dożynki 2023

Drodzy mieszkańcy oraz sympatycy Gminy Borowie !     
Zapraszamy Was na Dni Gminy Borowie połączone z Gminnymi Dożynkami które odbędą się już w najbliższą niedzielę tj. 27.08.2023r. 
Dni Gminy Borowie połączone z Gminnymi Dożynkami to jedna największych imprez rozrywkowych integrująca mieszkańców naszej gminy i jeden z najpiękniejszych dni w roku każdego rolnika. To radość i odpoczynek po ciężkiej pracy.
Będzie świetna zabawa, moc atrakcji, msza dziękczynna za tegoroczne plony i koncerty gwiazd muzycznych.      
Bawcie się dobrze! Do zobaczenia! Start imprezy od godz. 1100
Poniżej przedstawiamy szczegółowy program.
Przedsięwzięcie współfinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego 

 • Plakat promujący Gminne Dożynki 2023

10% tańsze bilety Kolei Mazowieckich

Nowoczesna i intuicyjna aplikacja mobilna KM to jedyna aplikacja umożliwiająca zakup biletów okresowych. Posiada funkcję automatycznego odnowienia biletu, odroczonej płatności oraz sugeruje najbardziej korzystną ofertę cenową. Przy kontroli biletu nie trzeba martwić się o brak zasięgu, bowiem aplikacja daje dostęp do biletów offline. Od 1 września do 30 listopada br. każdy podróżny kupujący bilet okresowy otrzyma rabat w wysokości 10%. Za bilet można zaplącić korzystając z karty płatniczej, BLIKA czy wybierając opcję szybkiego przelewu. Kup bilet przez aplikację mobilną KM i podróżuj taniej.

 • Plakat promujący tańsze bilety Kolei Mazowieckich

Ogłoszenie o zakupie lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia

Na podstawie Ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (tj. Dz. U. 2022 poz. 672) oraz Zarządzenia nr 79 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zasad powiększania zasobów leśnych w wyniku nabywania lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia przez jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Garwolin informuje, że jest zainteresowane zakupem lasów oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia, położonych w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa:

 1. Powiat Garwolin
  • gmina Borowie, obręb ewidencyjny - wszystkie,
  • gmina Garwolin - miasto, obręb ewidencyjny - wszystkie,
  • gmina Garwolin, obręb ewidencyjny - wszystkie oprócz Krystyna,
  • gmina Górzno, obręb ewidencyjny - wszystkie,
  • gmina Łaskarzew miasto, obręb ewidencyjny - wszystkie,
  • gmina Łaskarzew, obręb ewidencyjny - wszystkie,
  • gmina Miastków Kościelny, obręb ewidencyjny - wszystkie,
  • gmina Parysów, obręb ewidencyjny - wszystkie,
  • gmina Pilawa miasto, obręb ewidencyjny częściowo Miasto Pilawa,
  • gmina Pilawa, obręb ewidencyjny - wszystkie oprócz: Jaźwiny, Łucznica,
  • gmina Sobolew, obręb ewidencyjny - wszystkie,
  • gmina Wilga, obręb ewidencyjny - wszystkie,
  • gmina Maciejowice, obręb ewidencyjny - wszystkie,
  • gmina Trojanów, obręb ewidencyjny - wszystkie,
  • gmina Żelechów miasto, obręb ewidencyjny - wszystkie,
  • gmina Żelechów, obręb ewidencyjny - wszystkie.
 2. Powiat Ryki
  • gmina Kłoczew, obręb ewidencyjny - wszystkie.

Wnioski pisemne dotyczące przeznaczonych do sprzedaży działek należy przesłać do Nadleśnictwa Garwolin pocztą na adres: Nadleśnictwo Garwolin, Miętne, ul. Główna 3, 08 - 400 Garwolin lub garwolin@warszawa.lasy.gov.pl z tytułem: ,,Sprzedaż lasu".

Oferta sprzedaży musi zawierać:

 1. Informację o nr ewidencyjnych działek, miejscu ich położenia.
 2. Numerze księgi wieczystej.
 3. Zaświadczenie o przeznaczeniu proponowanych działek w miejscowym planie zagospodarowania a w przypadku braku tego planu, informację dotyczącą zapisów w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, a w przypadku braku tego planu oraz tego studium - decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - zalesienie.
 4. Oświadczenie właściciela (lub właścicieli w przypadku współwłasności lub wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej) o braku sporów granicznych i przynależności.

Nabycie lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia może nastąpić dopiero po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora Generalnego LP, wyrażonej na pisemny wniosek kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych - Nadleśniczego. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (25) 684 11 40.

SILNA BIAŁO-CZERWONA – żołnierze zapraszają na Święto Wojska Polskiego w całej Polsce

Silna Biało-Czerwona – pod takim hasłem od 12 do 15 sierpnia odbywać się będą Centralne Obchody Święta Wojska Polskiego oraz 103. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Wojsko Polskie zaplanowało w tych dniach liczne atrakcje oraz interesujące wydarzenia, w których warto wziąć udział.

Spotkajmy się na Wielkiej Defiladzie w Warszawie

Po 3 latach powróci największa defilada Wojska Polskiego. 15 sierpnia o godz. 14:00 ruszy na warszawskiej Wisłostradzie. Żołnierze wszystkich  rodzajów Sił Zbrojnych RP zaprezentują najnowocześniejszy sprzęt, polskiej, koreańskiej i amerykańskiej produkcji, który zakupiono w ostatnich latach.

Wśród zaprezentowanego sprzętu znajdą się m.in. kupione od USA czołgi M1A1 Abrams, zakupione w Korei Południowej czołgi  K2 i haubice samobieżne  K9, wyrzutnie rakietowe HIMARS, samobieżne armatohaubice Krab, tureckie drony bojowe Bayraktar TB2, a także zestawy obrony powietrznej Patriot, element polskiego systemu "WISŁA"  . Wśród sprzętu polskiej produkcji znajdą się m.in. nowe bojowe  wozy piechoty Borsuk, transportery opancerzone Rosomak i samobieżne moździerze Rak, a także pojazdy minowania narzutowego Baobab-K oraz lekkie pojazdy zwiadowcze Żmija.  Na niebie będzie można obserwować nowe FA-50, a także wielozadaniowe samoloty bojowe F-16 i bezzałogowce. 

 

Szczegóły na stronie: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/silna-bialo-czerwona--zolnierze-zapraszaja-na-swieto-wojska-polskiego-w-calej-polsce

 • Baner SILNA BIAŁO-CZERWONA

Szacowanie strat w uprawach rolnych

W związku z otrzymanym pismem Wojewody Mazowieckie w sprawie rozszerzenia uprawnień komisji ds. szacowania strat w uprawach rolnych o możliwość szacowania strat spowodowanych suszą Gmina Borowie informuje o możliwości składania wniosków o oszacowanie strat spowodowanych ww. zjawiskiem.

Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Borowie, w terminie do 11.08.2023 r.

Ponadto każdy rolnik składający wniosek o oszacowanie strat zobowiązany jest w aplikacji „susza” wprowadzić dane gospodarstwa wraz z powierzchnią wszystkich upraw oraz inwentarzem żywym zgodnie z wnioskiem złożonym do ARiMR o dopłaty obszarowe. https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign

Jednocześnie przypominany, że aby komisja mogła oszacować straty w poszczególnych uprawach nie mogą być one zebrane do dnia szacowania strat w terenie.

Samoobrona kobiet – zaufaj wojsku

Ministerstwo Obrony Narodowej wraz z Centralnym Wojskowym Centrum Rekrutacji i Dowództwem Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje bezpłatne szkolenia z samoobrony dla dorosłych Polek. Szkolenia z doświadczonymi żołnierzami – instruktorami odbywać się będą w wybrane soboty i niedziele wiosną i latem w parkach miejskich, na plażach, w ośrodkach sportu i rekreacji na terenie całej Polski.

Już w sobotę 27 maja w 16 miastach wszystkie chętne pełnoletnie panie mogą wziąć udział w blisko 4-godzinnym, bezpłatnym, praktycznym treningu z technik samoobrony, prowadzonym przez wykwalifikowanych żołnierzy – instruktorów.

Projekt realizowany jest w każdym województwie w wybrane weekendy od 27 maja do 20 sierpnia. Żołnierze – instruktorzy nauczą podstawowych zasad codziennego bezpieczeństwa, sposobów wykrywania oraz unikania zagrożeń. Pokażą techniki walki wręcz przydatne w niebezpiecznych sytuacjach. To okazja dla wszystkich chętnych pań, aby pod okiem doświadczonych instruktorów nauczyć się podstaw umiejętności zachowania się w sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu, zwłaszcza wynikających z zastosowanej wobec nich przemocy fizycznej. Uczestniczki będą miały także okazję zapoznać się z zasadami zdrowego stylu życia oraz odświeżyć praktyczną wiedzę nt. zasad udzielania pierwszej pomocy.

Celem projektu jest promowanie obronności oraz budowanie pewności siebie w sytuacji kryzysowej. Każda z uczestniczek szkolenia po jego ukończeniu otrzyma pamiątkowy certyfikat.

W każdym z miejsc, w czasie szkolenia ochotniczek, ich bliscy, osoby towarzyszące, mogą odwiedzić punkty promocyjno-informacyjne lokalnych jednostek wojskowych. Każdy zainteresowany służbą w wojsku będzie mógł znaleźć kompleksową informację o rekrutacji do Sił Zbrojnych i porozmawiać z przedstawicielami Wojskowego Centrum Rekrutacji. Na zakończenie szkolenia nie zabraknie kulinarnego hitu, jakim jest wojskowa grochówka.

Regulamin, wykaz dat i miejsc szkolenia oraz lista osób prowadzących zapisy znajduje się w załącznikach poniżej.

Zapraszamy do śledzenia stron internetowych i mediów społecznościowych lokalnych Wojskowych Centrów Rekrutacji oraz jednostek wojskowych.

 • Plakat promujący wydarzenie
 • Plakat promujący wydarzenie

Pies szuka swojego właściciela bądź nowego domu

Pies szuka swojego właściciela bądź nowego domu
W dniu dzisiejszym w miejscowości Iwowe znaleziono błąkającego się psa.
Właściciel psa lub osoby chętne do adopcji proszone są o kontakt z Urzędem Gminy w Borowiu.
Adoptujący otrzymuje wyprawkę dla psa w formie pieniężnej (500 zł) na zapewnienie psu kojca lub budy, wykonanie szczepień ochronnych oraz zakup karmy.
Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt telefoniczny (25) 685-98-50 w godz. 8-16 w dniach od poniedziałku do piątku.

 • Czarny pies na trawniku

Zakończenie zadania - Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na budynkach znajdujących się na terenie gminy Borowie

Informuje, że Gmina Borowie zakończyła realizację zadania według umowy nr  1736/23/OZ/DA z dnia 29.05.2023 r. – zadania o treści:  „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na budynkach znajdujących się na terenie gminy Borowie dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 34 995,24 zł.” 

Pozyskane środki finansowe umożliwiły odbiór płyt azbestowo–cementowych z 32 budynków o łącznej masie  92,580 Mg.  

drukuj (Zakończenie zadania - Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na budynkach znajdujących się na terenie gminy Borowie)

 • Plakat informacyjny o zakończeniu programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest

Pies przeznaczony do adopcji

Suczka szuka swojego właściciela bądź nowego domu
W dniu dzisiejszym w miejscowości Borowie na ul. Wesołej znaleziono suczkę.
Właściciel psa lub osoby chętne do adopcji proszone są o kontakt z Urzędem Gminy Borowie.
Adoptujący otrzymuje wyprawkę dla psa w formie pieniężnej (500 zł) na zapewnienie psu kojca, budy, szczepień ochronnych oraz karmy i dostęp do wody zdatnej do picia.
Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt telefoniczny (25) 685-98-50 w godz. 8-16 w dniach od poniedziałku do piątku.
 • Czarna suczka w pudełku
 • Czarna suczka w pudełku

Ekologiczny Piknik Rodzinny

 • Plakat - Ekologiczny Piknik Rodzinny

Koncert przy świecach w zabytkowym kościele

 • Plakat promujący koncert - 17 czerwiec, godz. 19:00

Wybory do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej - 24 września 2023 roku    

Zasady wyborów:

 1. Członkami samorządu rolniczego są osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego, podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie RSP posiadający w nich wkłady gruntowe. Przysługuje im prawo kandydowania do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej i uczestniczenia w ich wybieraniu.
 2. W gminie, w której powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 4 tys. ha (okręg jednomandatowy) do Rady Powiatowej MIR wybiera się jednego członka, a gdy przekracza 4 tys. ha (okręg dwumandatowy) wybiera się dwóch członków. W okręgu wyborczym stanowiącym obszar miasta na prawach powiatu, wybiera się tylko – jednego przedstawiciela.
 3. W każdym powiecie ziemskim zostanie wybrana Rada Powiatowa Mazowieckiej Izby Rolniczej. W jej skład wejdą rolnicy, którzy w wyborach do tego organu, otrzymają największą ilość ważnie oddanych głosów. Rada Powiatowa MIR wybiera, ze swego składu Przewodniczącego Rady Powiatowej i delegata do Walnego Zgromadzenia Mazowieckiej Izby Rolniczej.
 4. Rolnik, ubiegający się o mandat członka Rady Powiatowej MIR musi wypełnić i złożyć następujące dokumenty: zgłoszenie kandydata, oświadczenie o zgodzie na kandydowanie oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne pod rygorem odpowiedzialności z art.233  §  1  Kodeksu  karnego oraz listę członków zawierającą co najmniej 50 podpisów poparcia. Druki te można otrzymać w Oddziałach Biura Mazowieckiej Izby Rolniczej lub pobrać ze strony internetowej www.mir.pl. Czytelnie wypełnione dokumenty należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.09.2023 roku (decyduje data wpływu) na adres właściwego Oddziału Biura MIR (adresy poniżej) lub złożyć w dniu 04.09.2023 r., do godz. 15:00 do Okręgowej Komisji Wyborczej w siedzibie Gminy.
 5. Spis członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania, zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie urzędu gminy/miasta najpóźniej w 25.08.2023 r. Każdy rolnik, może sprawdzić czy został w nim ujęty i wnieść w tej sprawie zażalenie.

Szczegółowe informacje o zasadach wyborów do Mazowieckiej Izby Rolniczej można uzyskać w Oddziałach Biura MIR.

Oddział

Adres

Telefon/e-mail

Obsługiwane gminy z powiatów

CIECHANÓW

ul. 17 Stycznia 7, III piętro, pok. 317
06-400 Ciechanów

tel. 23 672 86 02
fax  23 672 44 57
cieciechanow@mir.pl

ciechanowski, mławski, płoński, pułtuski, żuromiński

OSTROŁĘKA

Ul. Goworowska 8a
07-400 Ostrołęka

tel. 29 764 65 13
fax. 29 764 65 12
ostroleka@mir.pl

ostrołęcki, makowski, ostrowski, przasnyski, wyszkowski

PŁOCK

ul. Synagogalna 7a, lok. 1
09-402 Płock

tel./fax 24 366 33 11 plock@mir.pl

gostyniński, płocki, sierpecki

RADOM

ul. Wolność 10B
26-600 Radom

tel. 48 363 63 62
radom@mir.pl

białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński

SIEDLCE

ul. E.Wiszniewskiego 4
II piętro pok. 2
08-110 Siedlce

tel. 500 040 410
siedlce@mir.pl

łosicki, siedlecki, sokołowski, węgrowski, garwoliński, miński

WARSZAWA

Parzniew ul. Wolności 2
05-804 Pruszków

tel. 22 290 25 79 w.1
warszawa@mir.pl

grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, sochaczewski, warszawski zachodni, wołomiński, żyrardowski

 

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest

Wójt Gminy Borowie informuje, że od 15.06.2023r. rozpocznie się realizacja zadania pn. ,,Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na budynkach znajdujących się na terenie gminy Borowie”. Zdemontowane płyty azbestowo-cementowe faliste należy przygotować do odbioru na paletach, a płyty azbestowo-cementowe płaskie należy przygotować do odbioru w workach typu Big-Bag. 

Przygotowany w ten sposób azbest odbierany będzie bezpośrednio z terenu nieruchomości lub z miejsca uzgodnionego z podmiotem uprawnionym, po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu w Urzędzie Gminy w Borowiu. Odbiór azbestu będzie realizowany na podstawie składanych wniosków (decyduje kolejność zgłoszeń). Zadanie będzie realizowała firma ALBAKOM Piotr Fic z Pilawy. Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu (25) 685-98-50 lub osobiście w Urzędzie Gminy w Borowiu.

Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag

Urząd Gminy w Borowiu informuje, że rozpoczyna się realizacja zadania pt. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. Odpady te powinny być przygotowane do odbioru  w sposób selektywny tj. folia biała oddzielnie, folia czarna oddzielnie, sznurki oddzielnie, siatka oddzielnie, opakowania po nawozach oddzielnie i opakowania Big Bag oddzielnie. Folia po opróżnieniu z sianokiszonki powinna być oczyszczona z resztek organicznych, ziemi i pozbawiona innej zawartości.

Ww. odpady należy umieścić w workach typu Big Bag. Przed odbiorem nastąpi ważenie odpadów.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW:

Data odbioru

Miejscowość

Godzina odbioru

12.06.2023r.

Gózd, Jaźwiny

800-1700

13.06.2023r.

Chromin, Łopacianka

800-1200

13.06.2023r.

Borowie, Dudka,Głosków, Kamionka, Słup Pierwszy

1200-1600

14.06.2023r.

Brzuskowola, Gościewicz, Filipówka, Nowa Brzuza, Stara Brzuza

 800-1700

16.06.2023r.

Iwowe, Laliny

800-1700

Debata nad Raportem o stanie Gminy Borowie za 2022 rok

Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz., 40) Wójt Gminy Borowie w terminie do 31 maja  2023 roku zobowiązany jest przedstawić Radzie Gminy Raport o stanie Gminy za 2022 rok. Raport dostępny jest pod adresem: Raport o stanie Gminy Borowie

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Borowie za 2022 rok zabiorą głos radni oraz chętni mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest, zgodnie z art. 28aa, ust. 6-8 wyżej przywołanej ustawy złożyć pisemne zgłoszenie do Przewodniczącej Rady Gminy poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której będzie rozpatrywany Raport o stanie gminy, czyli 21 czerwca 2023 r. 

Sesja, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy Borowie za 2022 rok odbędzie się w dniu 22 czerwca 2023 r. o godz. 14 00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu, ul. Garwolińska 19.

Rodzinny Piknik Wojskowy - Bezpieczna Polska

11 czerwca 2023 r. na Ścieżce Ekologicznej w Słupie Pierwszym w Gminie Borowie w godz. 14-18 odbędzie się Rodzinny Piknik Wojskowy „Bezpieczna Polska”. Wydarzenie zostało objęte patronatem Honorowym Pana Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka.

Piknik uzyskał za zgodą Pana Ministra wsparcie Dowództwa Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Garnizonu Warszawa, Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej oraz lokalnych organizacji militarnych i proobronnych w formie pokazu sprzętu wojskowego m.in. Czołgu Leopard; Kołowego Transportera Opancerzonego ROSOMAK; Haubicy samobieżnej 155 mm SH KRAB; Moździerza samobieżnego sm RAK. O godz. 16 00 zostanie zaprezentowany pokaz musztry kawaleryjskiej Szwadronu Kawalerii Wojska Polskiego w wykonaniu 12 koni.

W programie przewiduje się także m.in. udział symulatora zderzeń i wypadków oraz symulatora 3D, spotkanie z żołnierzami, pokazy sprzętu wojskowego i wyszkolenia, musztry oraz występ Gminnej Orkiestry Dętej w Borowiu. Będzie można sprawdzić się na strzelnicy ASG. Nie zabraknie też żołnierskiej kuchni z wojskową grochówką oraz strefy zabaw i turniejów dla dzieci. Organizatorzy: Posłowie na Sejm Grzegorz Woźniak i Iwona Kurowska oraz Wójt Gminy Borowie Wiesław Gąska serdecznie zapraszają rodziny oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyka wojskowa i militarną.

Sponsorem strategicznym pikniku będzie Fundacja PKO Bank Polski.

 • Plakat promujący Rodzinny Piknik Wojskowy „Bezpieczna Polska”

Wybory ławników na kadencję 2024-2027

Z dniem 31 grudnia 2023 r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2020-2023. W związku z tym Prezes Sądu Okręgowego Siedlcach zwrócił się do Rady Gminy w Borowiu z prośbą o dokonanie wyboru ławników na kadencję 2024-2027:

 •  do Sądu Rejonowego w Garwolinie – 1  ławnik

Kandydatów na ławników, radom gmin, mogą zgłaszać prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników do Sądów Okręgowych i Sądów Rejonowych upływa 30 czerwca 2023 roku.

ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRANY TEN, KTO:

 • ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat;
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika.

ŁAWNIKAMI NIE MOGĄ BYĆ:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych, innych sądach i prokuraturze, osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 • adwokaci i aplikanci radcowscy, radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 • duchowni;
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 • funkcjonariusze Służby Więziennej;
 • radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na karcie zgłoszeniowej, którą można pobrać ze strony internetowej Urzędu   gmina@borowie.pl.

 

Do karty  zgłoszenia,  kandydat ma obowiązek załączyć:

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 • oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 • dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w punktach 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed datą zgłoszenia ( art. 162 § 5 u.s.p.).

Dodatkowo do kart zgłoszenia należy dołączyć:

 • aktualny odpis Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji ( art. 162§ 3 u.s.p.) - jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa. Dokument powinien być opatrzony datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia ( art. 162 § 5 u.s.p.).
 • listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata - gdy zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje grupa pięćdziesięciu obywateli ( art. 162 § 4 u.s.p.). Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście ( art. 162 § 6 u.s.p.).

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa (art. 162 § 7 i § 8 u.s.p.). Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika (art. 162 § 7a u.s.p.).

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne (art.162 §10 u.s.p.)

Informacji związanych z wyborami ławników udziela się też pod numerem tel: (25) 6859070 wew 10.

Dofinansowanie dla Gminy Borowie z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

W poniedziałek 29 maja 2023 w Starostwie Powiatowym w Garwolinie miało miejsce podpisanie umów z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Warszawie o dofinansowanie zadań dla samorządów z terenu powiatu garwolińskiego, w tym także dla Gminy Borowie w łącznej kwocie 398 774. Pozyskane środki w formie dotacji zostaną wydatkowane na: 

 • 243 774 zł modernizację oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego w obiektach podległych Gminie tj. Szkoła w Borowiu i w Głoskowie oraz w GOK,
 • 35 000zł na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na budynkach mieszkańców naszej gminy
 • 90 000 zł dalsze tworzenie ścieżki edukacyjnej w Słupie Pierwszym,
 • 30 000 zł organizację rodzinnego pikniku ekologicznego.

W podpisaniu umów udział brali: Wicepremier Henryk Kowalczyk, Senator Maria Koc, Posłowie Iwona Kurowska i Grzegorz Woźniak, Starosta Mirosław Walicki oraz Kamila Mokrzycka Vice Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Agnieszka Kiljańczyk Dyrektor Wydziału Zamiejscowego WFOŚiGW w Siedlcach. Serdecznie dziękujemy za udzieloną pomoc finansową.

 • Wicepremier Henryk Kowalczyk podczas przemówienia
 • Senator Maria Koc podczas przemówienia
 • Osoby zgromadzone na uroczystości
 • Osoby zgromadzone na uroczystości
 • Przedstawiciele samorządu z symbolicznymi bonami
 • Bannery z dotacjami

Dofinansowanie dla Gminy Borowie

W środę 24 maja 2023 roku w Centrum Kultury i Sportu w Garwolinie w imieniu samorządu Gminy Borowie, Wójt Gminy z Panią Skarbnik podpisali umowy na łączną kwotę 4 237 000 zł z Urzędem Marszałkowskim. Środki zostaną przeznaczone na budowę żłobka w miejscowości Borowie, modernizację drogi w Filipówce oraz zorganizowanie akcji edukacyjno-informacyjnej promującej czyste powietrze, sterylizację i czipowanie zwierząt oraz modernizację budynku strażnicy OSP w Iwowem.

 • Podpisanie umów przez Wójta Gminy i Skrabnika
 • Władze samorządowe z symbolicznym banerem - budowa żłobka
 • Przedstawicielem Gminy i OSP z symbolicznym banerem - modernizacja strażnicy OSP w Iwowem
 • Przedstawicielem Gminy z symbolicznym banerem - sterylizacja zwierząt
 • Przedstawicielem Gminy z symbolicznym banerem - modernizacja drogi

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na budynkach z terenu gminy Borowie

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na budynkach znajdujących się na terenie gminy Borowie” dofinansowano dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji w kwocie 34 995,24 zł.

drukuj (Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na budynkach z terenu gminy Borowie)

 • Plakat projektu: usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na budynkach z terenu gminy Borowie

Życzenia Wielkanocne

 • Z okazji zbliżających się Świąt, pragniemy złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia.

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest

Szanowni Państwo,

Na terenie Gminy Borowie w dniach 17-28 kwietnia 2023 roku odbędzie się inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest. Zostanie przeprowadzona przez pracowników firmy GrinIS, którzy będą posiadać identyfikatory z numerem dowodu osobistego podpisane przez Wójta.

Spis będzie odbywał się bezpośrednio na terenie Państwa posesji oraz przy pomocy drona w celu wykoania pomiarów pokryć dachowych, na których znajdują się wyroby azbestowe.

Do spisu należy przygotować informację o posiadanych luzem płytach azbestowych w m2 lub szt.

Przeprowadzenie inwentaryzacji w Gminie Borowie umożliwia pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

 • Plakat informacyjny dotyczący inwentaryzacji wyrobów azbestowych
 • Spotkanie w GOK Borowie - 24 marzec, godz. 10
 • Spotkanie w OSP Laliny - 20 marzec, godz. 10

VIII edycja konkursu „Bitwa Regionów”

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaprasza do udziału w kolejnej edycji konkursu kulinarnego „Bitwa Regionów”. Zgłoszenia trzyosobowych reprezentacji Kół Gospodyń Wiejskich można wysyłać do 31 marca br.

Celem konkursu Bitwa Regionów jest m.in. promowanie regionalnych potraw oraz bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych.
Ważnym aspektem jest także promowanie i wspieranie Kół Gospodyń Wiejskich, w szczególności w zakresie aktywizacji wspólnot i społeczności lokalnych na obszarach wiejskich.

Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać zgłoszenie drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza.

 • Plakat promocyjny Bitwa Regionów - zgłoszenia do 31 marca

Zmiana organizacji ruchu pociągów na linii R8

Wojskowe Targi Służby i Pracy

Po raz pierwszy Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji organizują WOJSKOWE TARGI SŁUŻBY I PRACY. To jedyne w Polsce wydarzenie w całości poświęcone promocji nowych form służby wojskowej wprowadzonych ustawą o obronie Ojczyzny. Targi odbędą się w Radomiu oraz w 15 miastach w Polsce, 17-18 marca 2023 r. (piątek – sobota) w godz. 9.00-18.00. Zainteresują wszystkich tych, którzy szukają ciekawej pracy, chcą podjąć nowe wyzwania w swoim życiu i zobaczyć na żywo profesjonalizm żołnierzy Wojska Polskiego.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Wojskowego Centrum Rekrutacji w Garwolinie pod adresem: https://wcrgarwolin.wp.mil.pl/pl/articles/6-aktualnosci/wojskowe-targi-sluzby-i-pracy-sprawdz-co-da-ci-wojsko/

Za Wojskowe Tragi Służby i Pracy w m. Radom odpowiedzialny jest por. Damian DUDEK (tel. 501–513–259; e-mail: crackyo@op.pl), który udzieli bliższych informacji dotyczących wydarzenia.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Oddział w Garwolinie informuje, iż z uwagi na zauważalną poprawę sytuacji epidemiologicznej należy oczekiwać przywrócenia obowiązków posiadania ważnych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia w zakresie środków ochrony roślin oraz badania sprzętu do stosowania środków ochrony roślin przez producentów rolnych. W przypadku zniesienia stanu zagrożenia epidemiologicznego czas na uzupełnienie kwalifikacji w zakresie szkoleń oraz przeprowadzenia badań sprzętu będzie wynosił 30 dni.

W związku z powyższym przypominamy, iż osoby stosujące środki ochrony roślin muszą posiadać odpowiednie szkolenia potwierdzone aktualnym na czas wykonywania zabiegów zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin lub doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin lub integrowanej produkcji roślin lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienia do stosowania pestycydów.

Ponadto na posiadaczach opryskiwaczy ciąży obowiązek przeprowadzenia okresowych badań potwierdzających sprawność techniczną sprzętu. Badania sprawności technicznej opryskiwaczy powinny być przeprowadzane w odstępach czasu nie dłuższych niż 3 lata, przy czym pierwsze badanie sprawności opryskiwacza powinno być przeprowadzone przed upływem 5 lat od dnia jego zakupu. Do czasu przeprowadzenia pierwszego badania sprawności technicznej opryskiwacza posiadacz jest obowiązany do przechowywania dowodów jego zakupu. W przypadkach kiedy opryskiwacz został poddany złomowaniu, został sprzedany lub z innych powodów nie jest użytkowany w gospodarstwie, należy złożyć do WIORiN w Warszawie, Oddział w Garwolinie ul. Jana Pawła II 10. (tel.: 514930265 lub 25/6821358) pisemne oświadczenie, w celu wykreślenia sprzętu z ewidencji.

Użytkownik profesjonalny jest zobligowany do prowadzenia i przechowywania przez 3 lata dokumentacji zawierającej nazwę środka ochrony roślin, czas zastosowania i zastosowaną dawkę, obszar uprawy, na których zastosowano środek ochrony roślin. W dokumentacji musi również być wskazany sposób realizacji wymagań integrowanej ochrony roślin poprzez podanie co najmniej przyczyny wykonywania zabiegu środkiem ochrony roślin.

Niedopełnienie powyższego obowiązku podlega karze grzywny - art. 76 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o środkach ochrony roślin.

Kierownik Oddziału WIORiN w Garwolinie

Aneta Syryt

XX Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Zapraszamy właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XX Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandra Hadzik zaprasza właścicieli gospodarstw indywidualnych do udziału w jubileuszowym Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.
Współorganizatorami Konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Konkurs uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne realizowany jest od 2003 roku w ramach działań na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. 
Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Skierowany jest do właścicieli gospodarstw indywidualnych, z których przynajmniej jeden z właścicieli jest objęty ubezpieczeniem społecznym rolników. Udział w Konkursie mogą wziąć zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne.
W  dotychczasowych dziewiętnastu edycjach udział wzięło ponad 22 tysiące gospodarstw indywidualnych. 

Uczestnicy Konkursu mają okazję do zaprezentowania swojego miejsca pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a przede wszystkim poddania swojego gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który wykonują komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzą one, czy w ocenianym gospodarstwie stosowane są w praktyce zasady ochrony zdrowia i życia, a także czy wyeliminowane zostały w nim zagrożenia wypadkowe.

W skład komisji konkursowych wchodzą specjaliści z zakresu bhp w rolnictwie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowej Inspekcji Pracy, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz innych instytucji działających w środowisku wiejskim. 

Ważne terminy: 
21.04.2023 r. - upływa termin zgłaszania udziału w Konkursie
30.06.2023 r. - zakończenie etapu wojewódzkiego
10-28 lipca 2023 r. - wizytacja gospodarstw finałowych (termin może ulec zmianie).

Szczegółowe informacje, formularz zgłoszeniowy oraz regulamin można znaleźć na stronie:
https://www.krus.gov.pl/artykul/zapraszamy-wlascicieli-gospodarstw-rolnych-do-udzialu-w-xx-ogolnokrajowym-konkursie-bezpieczne-gospo/

Kampania edukacyjna pn. „STOP blokowaniu sygnału”

Szanowni Państwo,

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji rozpoczęła kampanię edukacyjną pn. „STOP blokowaniu sygnału”. Celem kampanii jest uświadomienie obywateli o negatywnych skutkach używania nielegalnych wzmacniaczy sygnału oraz ich wpływie na powszechny dostęp do łączności. Stabilne połączenie internetowe wpływa na wszystkie dziedziny współczesnego życia: przemysł, zdrowie, zużycie energii czy nawet e-administrację – należy jednak pamiętać, że warunkiem powszechnego stosowania nowych rozwiązań jest stabilność połączeń. Rosnąca skala wykorzystania nielegalnych wzmacniaczy sygnału, szczególnie w regionach już zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, może opóźniać transformację regionów ku gospodarki cyfrowej.

Nielegalnie instalowane wzmacniacze sygnału komórkowego, powodują bardzo poważne problemy z funkcjonowaniem sieci, pogarszając jakość rozmów, a czasem wręcz prowadząc do całkowitego zaniku sygnału. W skrajnych przypadkach, nieautoryzowana instalacja wzmacniacza zasięgu komórkowego, może uniemożliwić szybkie wezwanie pomocy przez osoby przebywające w zasięgu generowanych przez urządzenie zakłóceń. Ponadto, problem z zasięgiem, oznacza nie tylko brak możliwości wykonywania i odbierania połączeń, czy problem z wysyłką SMSów, ale generuje również duże ograniczenia w dostępie do internetu – co z kolei może wiązać się z problemami w wykonywaniu pracy zdalnej, dostępie do informacji i rozrywki.

Indywidualni odbiorcy usług często decydują się na samodzielne rozwiązanie problemu z zanikającym zasięgiem, poprzez instalację taniego, nieposiadającego atestu, wzmacniacza sygnału. Wzmacniacz zasięgu komórkowego (potocznie zwany również repeater’em) jest urządzeniem pośredniczącym w transmisji sygnału radiowego, podnoszącym jakość sygnału zarówno emitowanego przez stacje bazową, jak i przez smartfon. Łatwość instalacji, oraz powszechna dostępność urządzeń, jednak może być zgubna dla użytkownika urządzenia, bowiem samodzielna instalacja repeatera jest działaniem nielegalnym – o tym fakcie nie wiedziało aż 76% respondentów przeprowadzonego przez nas badania. Ponadto, dokładnie tyle samo Polaków nie zdaje sobie sprawy z tego, że nielegalnie zainstalowany repeater, co prawda wzmacnia sygnał użytkownika, ale kradnie go pozostałym użytkownikom sieci. W świetle prawa, samodzielna instalacja repeaterów jest przestępstwem obarczonym karą grzywny do 1000 zł, a w skrajnych przypadkach, nawet karą ograniczenia lub pozbawienia wolności.

Gdy sygnał telefoniczny jest zbyt słaby, pierwszym krokiem powinno być bezpośrednie zwrócenie się do operatora telekomunikacyjnego, który może podjąć decyzję o budowie dodatkowej anteny w miejscu tzw. „białej plamy” zasięgu, tym samym prowadząc do profesjonalnej, systemowej poprawy jakości sieci telekomunikacyjnej w całej okolicy lub, w razie wykrycia zakłóceń, może również zwrócić się do Urzędu Komunikacji Elektronicznej prosząc o przeprowadzenia kontroli danego wycinka sieci i zidentyfikowania źródła problemu.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z krótkim poradnikiem zamieszczonym na naszej stronie internetowej -  https://kigeit.org.pl/2022/10/03/nielegalne-wzmacniacze-sygnalu-komorkowego-pytania-i-odpowiedzi/, gdzie znajdziecie Państwo edukacyjne materiały multimedialne - dwie animacje oraz plakat.

W imieniu własnym oraz wszystkich członków Izby, zachęcamy do zamieszczenia na Państwa stronach internetowych i w mediach społecznościowych, przesłanych materiałów multimedialnych.

Ponadto, wydrukowane plakaty wraz z pismem przewodnim, trafią do Państwa sekretariatów w tym tygodniu - zachęcamy do powieszenia ich na należących do Państwa tablicach informacyjnych. Zachęcamy do uczestnictwa w akcji celem kształtowania zdrowych, odpowiedzialnych postaw pośród członków lokalnych społeczności.

Kampania objęta została Patronatem Honorowym przez Związek Województw RP oraz Unię Miasteczek Polskich.

Link do informacji prasowej, której treść możecie Państwo zamieścić na swoich stronach internetowych, wraz z załączonymi do niej materiałami -  „STOP blokowaniu sygnału” – kampania edukacyjna KIGEiT.

Z wyrazami szacunku, 

Stefan Kamiński
Prezes Zarządu

Krajowa Izba Gospodarki Elektronicznej i Telekomunikacji

Badania mammograficzne

Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie robiły mammografii w ramach programu NFZ, na bezpłatne badanie piersi. Mammobus będzie stał 28 lutego w godz. 9-17 przy ul. Garwolińskiej 9, Ośrodek Zdrowia w Borowiu.
ZAPISY POD NR. 42-254-64-17

 • Plakat informacyjny dot. badań mammograficznych

Płać podatki tam, gdzie mieszkasz

Jeśli  jesteście  Państwo  mieszkańcami  gminy  Borowie,  a  nie  jesteście  zameldowani,  zachęcamy,  aby  w  rozliczeniu  podatku  dochodowego  PIT,  wskazać  faktyczne  miejsce  zamieszkania.

Dlaczego  to  takie  ważne!

Każdy,  kto  składając  swój  PIT  jako  miejsce  zamieszkania  wskaże  gminę  Borowie,  będzie  miał  swój  udział  w  jej rozwoju. 

Gmina  otrzymuje  około  38%  udziału  w  podatku  dochodowym  od  osób  fizycznych  zamieszkujących  na  jej  terenie.

Im  więcej osób mieszkających  w  naszej  gminie  wskaże w  PIT  miejsce  zamieszkania  na  terenie  gminy  Borowie,  tym  gmina  będzie  miała  większe  finansowe  możliwości  na  realizację  swoich  zadań,  a  tym  samym  poprawę  warunków  życia  mieszkańców.

Płacąc  podatki  tam,  gdzie  się  mieszka,  można  realnie wpłynąć  na  poprawę  codziennego  życia  i  najbliższego  otoczenia.

Zgłoszenie  miejsca  zamieszkania  w  Urzędzie  Skarbowym  nie  wiąże  się  dla  Państwa  z  żadnymi  niedogodnościami.  Nie  wymaga  zmiany  zameldowania  ani  wymiany  dokumentów.  Jedyną  zmianą  będzie  zmiana  właściwości  Urzędu  Skarbowego.  Wszystkich  mieszkańców  gminy  Borowie  obsługuje  Urząd  Skarbowy  w  Garwolinie,  mający  swoją  siedzibę  przy  ulicy  Senatorskiej 30 w  Garwolinie.

Wystarczy  złożyć  załącznik  formularz  ZAP-3 zgłoszenia  aktualizującego osoby  fizycznej  będącej  podatnikiem,  który  można  przesłać  elektronicznie  lub  dostarczyć  osobiście  łącznie  ze  swoim  zeznaniem  rocznym  PIT  do  Urzędu  Skarbowego  w  Garwolinie  ul.  Senatorska 30.

Formularz ZAP-3 - Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem

Zachęcam  i  dziękuję.
Wiesław  Gąska
Wójt  Gminy  Borowie

 • Grafika informacyjna - Bilet Turysty

Bilet Turysty to sezonowa oferta specjalna obowiązująca w trakcie ferii zimowych, czyli od 11 do 26 lutego 2023 r. Jest to bilet uprawniający do nierograniczonej liczby przejazdów pociągami KM przez trzy dowolnie wybrane dni w ciągu 10 dni kalendarzowych, kolejno po sobie następujących. Bilet Turysty posiada 10-dniowy termin ważności, licząc od daty wydania lub daty wskazanej przez podróżnego. Do biletu wydawany jest karnet, który należy uwierzytelnić w kasie biletowej lub bezpośrednio u kierownika pociągu. Cena biletu wynosi 75,00 zł. Od ceny tej nie stosuje się ulg. Bilet turysty można nabyć w kasach biletowych i biletomatach.

Forum Przedsiębiorczości. Powiat Garwoliński 2023

Starostwo Powiatowe w Garwolinie zaprasza w najbliższy piątek 3 lutego o godzinie 11.00 na FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. POWIAT GARWOLIŃSKI 2023, które odbędzie się w Auli Zespołu Szkół im. S Staszica w Miętnem. Zachęcamy wszystkich Przedsiębiorców do wzięcia udziału w tym wydarzeniu, naprawdę warto!

W spotkaniu uczestniczyć będą przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Spotkanie poświęcone będzie promocji aktualnych programów i konkursów realizowanych przez PARP. Przewidziane są indywidualne konsultacje.

 • Plakat dot. Forum Przedsiębiorczości. Powiat Garwoliński
 • Plakat konkursowy - Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy

Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy

IV Ogólnopolski  Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym pod hasłem  ”Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”, przebiega pod honorowym patronatem Ministra Edukacji  i Nauki  Przemysława Czarnka. 

W Konkursie mogą uczestniczyć dzieci urodzone w latach 2008-2012, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny w okresie przyjmowania zgłoszeń podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników. Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (min. 4 wersy) popularyzującej sposoby ograniczania ryzyka oddziaływania substancji szkodliwych na istoty żywe i skażenia środowiska naturalnego w gospodarstwach rolnych. Kompletne zgłoszenie (rymowankę oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy) należy przesłać w terminie do dnia 20.03.2023 r. pocztą tradycyjną (liczy się data stempla pocztowego) lub elektroniczną na adres Oddziału Regionalnego KRUS, w którym podlega ubezpieczeniu rodzic/opiekun prawny dziecka. 

Konkurs przebiega w dwóch etapach: wojewódzkim i centralnym. Autorzy trzech najlepszych prac na etapie wojewódzkim, który kończy się 21.04.2023 r., otrzymają nagrody rzeczowe o wartości ok 500 zł, a ich rymowanki zostaną poddane ponownej ocenie na etapie centralnym. Z 48 prac przesłanych przez OR KRUS Centralna Komisja Konkursowa wybierze 20 najlepszych rymowanek, których twórcy otrzymają nagrody rzeczowe o wartości ok. 1 000 zł. Gala podsumowująca zaplanowana jest w czerwcu 2023 roku.

W załączeniu znajduje się Regulamin zawierający zadania konkursowe oraz warunki uczestnictwa.

Pliki do pobrania

mLegitymacja emeryta-rencisty

Od stycznia 2023 roku każdy emeryt i rencista otrzyma elektroniczną wersję legitymacji ZUS – mLegitymację. Będzie ona dostępna na każdym urządzeniu mobilnym z dostępem do internetu (np. smartfonie), przy użyciu bezpłatnej aplikacji mObywatel. Legitymacje w formie plastikowej pozostają ważne.

Emerytom i rencistom, którzy mają już legitymację w formie plastikowej karty identyfikacyjnej, wydamy automatycznie również legitymację w wersji elektronicznej. Takie osoby będą mogły korzystać z obu wersji dokumentu – tradycyjnej karty oraz mLegitymacji – zgodnie ze swoimi preferencjami.

Zmiany od 2023 r. dla nowych emerytów i rencistów

Nowy rok to również zmiany odnośnie do legitymacji dla nowych emerytów i rencistów. Osoby te otrzymają tylko mLegitymację, czyli dokument w formie elektronicznej. Będzie można z niej korzystać na własnym urządzeniu mobilnym, np. na telefonie, przy użyciu bezpłatnej aplikacji mObywatel.

Aby dodać dokument do aplikacji, wystarczy wybrać opcję „Dodaj dokument” i na wyświetlonej liście dokumentów wskazać „Legitymacja emeryta-rencisty” (więcej informacji w ulotce "mLegitymacja emeryta-rencisty w Twoim telefonie" (plik pdf 665kb).

Nowi emeryci i renciści, którzy nabędą prawo do świadczeń w 2023 roku, a chcieliby otrzymać tradycyjną legitymację w formie karty, powinni złożyć w tej sprawie wniosek do ZUS na formularzu ERL.

mLegitymacja – nowa forma, te same uprawnienia

mLegitymacja działa jak tradycyjny dokument. Pokazując ją na ekranie smartfona, osoba uprawniona potwierdzi, że jest emerytem lub rencistą, i skorzysta z ulg oraz przysługujących jej uprawnień, np. zniżek do biletów.

Legitymacje emerytów i rencistów, które zostały wydane w latach ubiegłych, są aktualne, zgodnie z nadanym terminem ważności.

Więcej informacji na stronie zus.pl: mLegitymacja - ZUS

 • Jak aktywować mLegitymację
 • Baner mLegitymacja

Usuwanie folii rolniczych - nabór wniosków na 2023 rok

BCTqKnXIitr5AAAAAElFTkSuQmCC

W związku z możliwością otrzymania przez Gminę Borowie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z  działalności rolniczej” Wójt Gminy Borowie zaprasza rolników do składania wniosków w celu sporządzenia inwentaryzacji posiadanej i przeznaczonej do utylizacji ilości w kg:

 • folii  rolniczej,
 • siatek do owijania balotów,
 • sznurków do owijania balotów,
 • opakowań po nawozach,
 • opakowań typu Big Bag

Zebrane od Państwa wnioski będą podstawą do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji ww. zadania z NFOŚiGW. Pozyskanie środków z zewnątrz umożliwi bezpłatną dla rolników utylizację odpadów.

Zainteresowani mieszkańcy, którzy zamierzają skorzystać z dofinansowania powinni złożyć wniosek w Urzędzie Gminy w Borowiu w terminie od 23.01.2023r. do 24.02.2023r.

Wzór wniosku można pobrać w Urzędzie Gminy w Borowiu- Biuro Obsługi Interesanta,  jak również ze strony internetowej Urzędu.

Wnioski będą realizowane pod warunkiem pozyskania przez Gminę Borowie dotacji z Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Inicjatywa "Zaproś kominiarza"

Szanowni mieszkańcy !
W związku z bardzo licznie odnotowywanymi pożarami sadzy w przewodach kominowych w budynkach znajdujących się na terenie Gminy Borowie zwracam się do mieszkańców Gminy z apelem o zachowanie ostrożności oraz dokonanie czyszczeń oraz kontroli przewodów kominowych i stanu instalacji centralnego ogrzewania.
Wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Borowie zachęcam do przeprowadzenia kontroli oraz czyszczenia przewodów kominowych. Koszt wykonania usługi wynosi 100 zł. Zgłoszenia należy dokonywać pod nr tel. 515-054-115.
W związku z powyższym Zakład Kominiarski Małgorzata Żak w najbliższym czasie rozpocznie czyszczenia oraz przeglądy przewodów kominowych w budynkach znajdujących się na terenie Gminy Borowie zgodnie z poniższym harmonogramem:

Data Miejscowość
23.01.2023r. Brzuskowola
24.01.2023r. Filipówka
25.01.2023r. Gościewicz
26.01.2023r. Gózd, Jaźwiny
27.01.2023r. Słup Pierwszy, Słup Drugi
02.02.2023r. Nowa Brzuza, Stara Brzuza
03.02.2023r. Dudka
04.02.2023r. Wilchta
08.02.2023r. Łętów
09.02.2023r. Kamionka
10.02.2023r. Chromin
14.02.2023r. Łopacianka
15.02.2023r. Laliny
16.02.2023r. Iwowe
21.02.2023r. Głosków
22.02.2023r. Borowie

Ustawa Prawo budowlane stanowi, że właściciel – zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej raz w roku zlecić przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia – mistrza kominiarskiego
W przypadku pożaru lub zaczadzenia brak dokumentacji terminowego czyszczenia i kontroli kominów może stanowić podstawę odmowy wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową.

 

Wójt Gminy Borowie
Wiesław Gąska

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowiu informuje, że w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programem pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 realizowanym w ramach środków z dotacji celowej budżetu państwa i środków gminy wystąpił o środki na realizację Modułu II, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Adresatami Programu są seniorzy 65 lat i więcej z terenu gminy Borowie, mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskim, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

W ramach Programu w okresie do 31 grudnia 2023 r. zostanie zapewniony NIEODPŁATNY dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w funkcje:

 1. Przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
 2. Detektor upadku,
 3. Czujnik zdjęcia opaski,
 4. Lokalizator GPS,
 5. Funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
 6. Funkcje monitorujące
 7. Podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z całodobowym Centrum monitoringu, co daje poczucie bezpieczeństwa nie tylko seniorowi, ale także jego rodzinie. Pozwala na bardziej bezpieczne, komfortowe funkcjonowanie w swoim środowisku lokalnym.

W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się z dyspozytorem (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka), który podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową) lub wezwać służby ratunkowe.

Zgłoszenia do Programu można dokonać jak najszybciej składając wymagany formularz lub zgłaszając się do GOPS:

 1. osobiście bądź przez osoby wskazane przez seniora w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Borowiu, ul. Sasimowskiego 10, tel. 25 685 90 68
 2. lub poprzez przesłanie wypełnionego formularza na adres e-mail: gops@borowie.pl.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem  tel. 25 685 90 68.

Ważne - samo zgłoszenie do udziału w Programie nie jest równoznaczne  z objęciem omawianym wsparciem.

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/korpus-wsparcia-seniorow-na-rok-2023

Szkolenie chemizacyjne w zakresie stosowania środków ochrony roślin

W dniu 11 stycznia 2023 o godzinie 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu, odbędzie się szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin (szkolenie chemizacyjne) dla mieszkańców Gminy Borowie. Są to szkolenia obowiązkowe, które rolnicy muszą odnawiać co 5 lat.

 • Plakat dot. szkolenia z zakresu ochrony roślin

Termomodernizacja budynku OSP w Chrominie – etap II

 • Plakat Termomodernizacja budynku OSP w Chrominie – etap II

Termomodernizacja budynku OSP w Chrominie – etap I

 • Plakat - Termomodernizacja budynku OSP w Chrominie – etap I

Nabór organizacji kandydujących do Komitetu Monitorującego programu Fundusze dla Mazowsza 2021-2027

Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza nabór organizacji kandydujących do Komitetu Monitorującego programu Fundusze dla Mazowsza 2021-2027.

Nabór będzie przeprowadzony w terminie od 15 do 24 listopada 2022 r.

III Ogólnopolski Konkurs Testowy

III Ogólnopolski Konkurs Testowy z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami”.

Konkurs trwa do 25 listopada 2022r. Do wygrania są nagrody rzeczowe o wartości ok.600zł brutto, tj. myjki ciśnieniowe.

Zasady uczestnictwa w tym działaniu określa regulamin, dostępny na stronie internetowej Kasy oraz w załączeniu.

 • Plakat promujący konkurs

Obchody 104. Rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości

11 listopada w Borowiu odbyła się uroczystość związana z obchodami 104. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego

Szanowni Państwo, 
w związku z wejściem w życie ustawy „O zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe” Wójt Gminy Borowie rozpoczął przyjmowanie wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego na potrzeby własne gospodarstw domowych.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wniosku w budynku Urzędu Gminy  lub drogą elektroniczną poprzez platformę ePUAP. W przypadku złożenia wniosku drogą elektroniczną wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Zgodnie z ustawą, gospodarstwo będzie miało prawo zakupić wskazany materiał opałowy po preferencyjnej cenie, nie większej niż 2000 zł brutto za tonę (maksymalnie 1,5 tony do końca 2022 r. oraz 1,5 tony od 1 stycznia 2023 r.)

Spotkanie z pisarką Agatą Romaniuk

Komenda Powiatowa Policji w Garwolinie, Miasto Garwolin, MIejsco-Powiatowa Bibliotek Publiczna w Garwolinie, Stowarzyszenie Klub Seniora w Garwolinie przygotowują spotkanie autorskie z pisarką Agatą Romaniuk, kóra wydała zbiory reportaży: "Z miłości? To współczuję. Opowieści z Omanu" oraz "Krótko i szczęśliwie. Historie późnych miłości". Tematem rozmowy będą potrzeby i bezpieczeństwo osób starszych oraz szeroko rozumiane prawa człowieka. Wydarzenie będzie miało miejsce 17 listopada 2022 r. o godz. 16:00 w Miejsko Powiatowej Bibliotece Publicznej w Garwolinie (Garwolin, ul. Nadwodna 1). Zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych serniorów, kluby i stowarzyszenia.

 • Plakat promujący spotkanie z pisarką Agatą Romaniuk

Nabór do Programu "Asystent Osobisty Osoby Nie-pełnosprawnej" - edycja 2023

p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowiu  ogłasza nabór uczestników do Programu „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”- EDYCJA 2023, finansowanego ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
  1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

 1. wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
 4. korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
 5. zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:

 • posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub
 • posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; lub
 • wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Na potrzeby realizacji Programu, za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

W pierwszej kolejności, asystentem może zostać osoba wskazana przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, z uwzględnieniem postanowień ust. 3 pkt 3. Jeżeli asystent nie zostanie wskazany przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, asystenta wskazuje gmina/powiat lub inny podmiot, któremu gmina/powiat zleciła realizację Programu, z uwzględnieniem postanowień ust. 3 pkt 1 lub 2.

W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, w odniesieniu do osoby, która ma świadczyć usługi asystencji osobistej, wymagane jest także:

 1. zaświadczenie o niekaralności;
 2. informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru;
 3. pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

WARUNKI ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU:

Osoby, które są zainteresowane udziałem w Programie, proszone są o złożenie dokumentów w Ośrodku Pomocy Społecznej w Borowiu do dnia 7 listopada 2022 roku do godz. 15.00.

 • kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych lub w przypadku dzieci do 16. roku życia orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • kartę zgłoszenia do Programu.

Ważne:

 1. Program będzie realizowany od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
 2. Konieczne jest zapoznanie się z treścią Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, który jest dostępny pod adresem: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1416,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023

ZA REALIZACJĘ USŁUGI ASYSTENCJI OSOBISTEJ, UCZESTNIK NIE PONOSI ODPŁATNOŚCI.

Osoba do kontaktu:
p.o. Kierownika GOPS – Tomasz Majczyna
tel. 25 6859068 w godzinach pracy Ośrodka

Obywatelski monitoring funduszy europejskich

Do Polski już wkrótce powinno trafić ponad 76 mld. euro z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) apeluje do organizacji w całym kraju o mobilizację oraz do włączenia się w pracę komitetów monitorujących programy finansowane z funduszy europejskich.

Zgodnie z Umową Partnerstwa określającą strategię wykorzystania funduszy europejskich
w Polsce na lata 2021-2027 będziemy mieć do dyspozycji w tej perspektywie unijnej około 76 miliardów euro. To standardowy 7-letni budżet unijny, z którego Polska skorzysta już kolejny raz, inny aniżeli fundusze zaplanowane na Krajowy Plan Odbudowy. Projekt Umowy Partnerstwa został przedłożony do publicznych konsultacji w połowie stycznia 2021 r. -
w wyniku licznych uwag, przeprowadzonych konsultacji i zrealizowanych wysłuchań publicznych ostatecznie dokument został zatwierdzony przez rząd RP oraz Komisję Europejską oraz opublikowany w lipcu 2022 r.

Fundusze europejskie będą wdrażane w ramach specjalnie opracowanych programów, w tym międzynarodowych i transgranicznych, a w Polsce dodatkowo zgodnie z Umową Partnerstwa w ramach 16 regionalnych programów obsługiwanych przez urzędy marszałkowskie oraz
8 tematycznych programów krajowych obsługiwanych przez stronę rządową:

 • Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) – budżet ok. 135 mld zł
 • Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) – budżet ok. 21,9 mld zł
 • Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG) – budżet ok. 45,9 mld zł
 • Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) – budżet ok. 11,4 mld zł
 • Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 – budżet ok. 14,3 mld zł (obszar: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie
  i częściowo mazowieckie)
 • Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa 2021-2027 – budżet ok. 3,5 mld zł
 • Program Fundusze Europejskie Pomoc Żywnościowa 2021-2027 (FEPŻ) – budżet ok. 2,7 mld zł
 • Program Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 (PTFE) – budżet ok. 2,5 mld zł

Realizacja przedsięwzięć (projektów), zarówno w trybie konkurencyjnym (konkursowym), jak i w tzw. niekonkurencyjnym, będzie możliwa dopiero po zatwierdzeniu tych przez Komisję Europejską oraz powołaniu komitetów monitorujących dla każdego programu. Komitety te oprócz zatwierdzenia kryteriów i metodyki wyboru projektów będą weryfikować spełnienie warunków oraz tzw. zasad horyzontalnych. W skład każdego komitetu monitorującego wchodzić będą:

 1. przedstawiciele władz krajowych i regionalnych, administracji, organizacji zrzeszających samorządy, sektora nauki,
 2. partnerzy społeczni (związki zawodowe i organizacje pracodawców), biznesu oraz przedsiębiorczości społecznej
 3. 9 podmiotów społeczeństwa obywatelskiego, tj. organizacji pozarządowych,
  a także ich federacji, związków.

Komitety monitorujące programy będą odgrywać dużo większą rolę aniżeli w poprzednich perspektywach UE z kilku powodów. Otóż, kluczowe będzie zderzenie się z ambitnymi celami klimatycznymi wynikającymi z Europejskiego Zielonego Ładu wskazującym celem jest Unia Europejska jako obszar neutralny klimatycznie, społeczeństwo sprawiedliwe i dostatnie, gospodarka nowoczesna i ekologiczna, aby to osiągnąć opracowano cały pakiet regulacji, elementów oraz zasad, w tym DNSH (ang. Do No Significant Harm) –„nie wyrządzaj poważnej szkody”. Ponadto zgodnie z art. 15 rozporządzenia ogólnego z czerwca 2021 r. ustanawiającego warunki horyzontalne korzystania z funduszy europejskich wskazano m.in. skuteczne stosowanie i wdrażanie Karty Praw Podstawowych UE, oprócz już wcześniej obowiązujących zasad horyzontalnych, tj. równości kobiet i mężczyzn, dostępności dla osób
z niepełnosprawnością, niedyskryminacji oraz zrównoważonego rozwoju.

“To czy wspomniane warunki i zasady będą monitorowane zależy w znacznym stopniu od potencjału, roli i zaangażowania zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego.
W komitetach monitorujących muszą być obowiązkowo miejsca dla organizacji pozarządowych zajmujących się monitorowaniem każdej ze wspomnianych zasad horyzontalnych i dbających o nasze prawa”
- mówi Iwona Janicka, ekspertka Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

Dodatkowo w komitetach monitorujących potrzebni będą przedstawiciele/-ki z organizacji, które zajmują się działalnością tematycznie związaną z danymi programami, m.in.: edukacja, włączenie społeczne, rynek pracy, zdrowie, cyfryzacja, gospodarka, sprawiedliwa transformacja, infrastruktura i transport, obszary wiejskie, miejskie obszary funkcjonalne, rewitalizacja, kultura i dziedzictwo kulturowe, rybactwo, zdrowa żywność, pomoc żywnościowa dla najuboższych, wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych
w zakresie kształtowania i realizacji polityk publicznych.

Wyłonienie organizacji pozarządowych do komitetów monitorujących zgodnie z regulacjami musi się odbyć w transparentnej procedurze niezależnie od władz krajowych i regionalnych oraz ich organów doradczych. Z uwagi na sukcesywne zatwierdzanie programów przez Komisję Europejską wyłonienie NGOs odbywać się będzie w najbliższych tygodniach zarówno
w przypadku programów krajowych, jak i regionalnych. W przypadku programów krajowych władną do opracowania procedury i powołania komisji wyborczej jest rada działalności pożytku publicznego w ramach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Natomiast w przypadku programów regionalnych stosowny proces wyborczy i powołanie komisji wyborczej musi zostać zrealizowany przez odpowiednie wojewódzkie rady działalności pożytku publicznego (odpowiednio organ doradczy marszałka województwa).

Jedno jest pewne będzie bardzo mało czasu - zaledwie kilka dni na zgłoszenia i głosowanie wśród organizacji pozarządowych, a to wymagać będzie ogromnej mobilizacji i wzmocnienia wielu osób, które do tej pory może nie zajmowały się bezpośrednio inwestycjami i działaniami finansowanymi z funduszy europejskich, ale np. interesowały się zasadami państwa prawa (wolność słowa, prawo zrzeszania się, praworządność), prawem do informacji, prawami kobiet, niedyskryminacją osób LGBTQiA, prawami osób z państw trzecich, dostępnością dla osób z niepełnosprawnością oraz ochroną środowiska, troską o klimat, sprawiedliwą transformacją. Aktywność w komitecie monitorującym będzie idealna na pewno dla osób, które czuwają nad transparentnością, dbają o dostęp do dokumentów, monitorują zamówienia publiczne.

Forma zaangażowania w komitecie monitorującym może dotyczyć roli członka/członkini komitetu monitorującego (lub zastępcy), a także funkcji obserwatora. Warto wiedzieć, że zaangażowanie w prace komitetu i w powołanych w jego ramach grupach roboczych to funkcja obywatelska (społeczna) związane jest z udziałem w posiedzeniach, ale też analizą dokumentów pod kątem obszaru/zagadnienia, w szczególności dot. zasad i warunków oraz kryteriów wyboru projektów, a także kontakt ze środowiskiem NGOs, udostępnianie materiałów, formułowanie opinii, rekomendacji, postulatów w imieniu środowiska NGOs.

Nabór do komitetów dotyczy perspektywy budżetu UE na lata 2021-2027 (+2lata). Członkowie komitetu monitorującego (i zastępcy) mogą liczyć na wsparcie z budżetu danego programu
w ramach tzw. pomocy technicznej. Wsparcie uzależnione będzie także od ewentualnej dotacji pozyskanej przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego na wsparcie przedstawicieli/-ek NGOs w procesie monitorowania funduszy europejskich. Na chwilę obecną na pewno można liczyć na dostęp do informacji, udział w szkoleniach i konferencjach oraz spotkaniach oraz zwrot kosztów przejazdu na posiedzenia komitetu.

OFOP zachęca do wypełnienia formularza celem analizy możliwości i potencjału organizacji pozarządowych do prac w komitetach monitorujących i współpracy w tym zakresie. Organizacje mogą liczyć na możliwość wymiany doświadczeń, wsparcie specjalistów, udział
w spotkaniach informacyjnych i przygotowawczych, m.in. 9 listopada i 14 grudnia. Zgłoszenia zainteresowanych osób, które chcą otrzymywać aktualne informacje i korzystać ze wsparcia OFOP przyjmowane są przez formularz – link: https://bit.ly/3PB1PkH

Zainteresowanych startem do komitetów monitorujących bez doświadczenia w tej kwestii Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych zaprasza na spotkania wprowadzające
w tematykę funduszy europejskich na lata 2021 2027 w następujących terminach.

 • 8 listopada 2022 (wtorek) godz. 19:00
 • 9 listopada 2022 (środa) godz. 14:00
 • 23 listopada 2022 (środa) godz. 14:00
 • 24 listopada 2022 (czwartek) godz. 19:00
 • 7 grudnia 2022 (środa) godz. 14:00

Będą to spotkania trwające ok. 1h. Podczas każdego z nich zostanie omówiona struktura programów finansowanych z funduszy europejskich na lata 2021-2027, zasada partnerstwa, zasady horyzontalne, czym właściwie są komitety monitorujące. Będzie okazja do zapoznania się z nazewnictwem. Spotkanie jest dedykowane osobom, które chcą się wdrożyć w tematykę i nie czują się pewnie nt. tego jakie zadania mogą mieć przedstawiciele/-ki NGOs w komitetach monitorujących.

Zachęcamy do zapoznania się z nagraniami, które przybliżają aspekty zasad horyzontalnych:

Więcej informacji: www.ofop.eu
W sprawach komitetów monitorujących prosimy o kontakt: komitetymonitorujace@ofop.eu

Oprac. Iwona Janicka, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Partnerstwo dla lepszej perspektywy!

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych realizuje działania rzecznicze i sieciujące na mocy porozumienia ze Stowarzyszeniem KLON/JAWOR i przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Korzystamy ze wsparcia CIVITATES i European Climate Foundation.

 • Plakat OFOP - Obywatelski monitoring funduszy UE
 • Plakat OFOP - Spotkania - ogólnie o funduszach

„Pod Biało – Czerwoną”

Zadanie pn.: „Zakup masztu i flagi oraz ich instalacja w msc. Borowie w ramach Projektu "Pod biało-czerwoną."

„Maszt z flagą Rzeczypospolitej Polskiej został sfinansowany w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną” pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, 05.10.2022 r., Borowie”

 • Maszt z flagą RP został sfinansowany w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną”

Formularz zapotrzebowania na węgiel

Szanowni Państwo,

Poprzez niniejszy formularz mogą Państwo złożyć zapotrzebowanie na zakup węgla w cenie preferencyjnej, do 2000 zł brutto za tonę. Zapisy dotyczą tylko roku 2022, maksymalna ilość węgla przypadająca na gospodarstwo domowe to 1500 kg.

Zakup węgla przysługuje gospodarstwu domowemu, które otrzymało dodatek węglowy.

Formularz zapotrzebowania na węgiel
*
*
*
Rodzaj węgla *
Rodzaj węgla


*

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na budynkach znajdujących się na terenie gminy Borowie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejCmPUqC4p3AAAAAElFTkSuQmCC

WÓJT  GMINY  BOROWIE

Informuje, że Gmina Borowie zakończyła realizację zadania według umowy nr  2197/22/OZ/DA z dnia 11.07.2022 r. – zadania o treści:  „ Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na budynkach znajdujących się na terenie gminy Borowie dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 34 995,24 zł.”

Pozyskane środki finansowe umożliwiły zdjęcie płyt azbestowo–cementowych z 33 budynków o łącznej masie  92,580 Mg. 

drukuj (Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na budynkach znajdujących się na terenie gminy Borowie)

Dzień Edukacji Narodowej

14.10.2022 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu odbył się Gminny Dzień Edukacji z udziałem nauczycieli i pracowników administracji i obsługi wszystkich szkół i przedszkoli z gminy Borowie.

Projekty edukacyjne ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Siedlcach serdecznie zaprasza uczniów i nauczycieli do realizacji projektów edukacyjnych:

 • „Projekt z ZUS” dla uczniów szkół podstawowych,
 • „Lekcje z ZUS” dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Łatwej uczyć o ubezpieczeniach społecznych

Każdy z projektów ZUS dostosowany jest do wieku uczniów i metod, które są wykorzystywane
na danym etapie kształcenia. Zapewniamy bezpłatne, atrakcyjne materiały dydaktyczne, które zostały przygotowane we współpracy z doświadczonymi metodykami nauczania. Wszystkie materiały potrzebne do realizacji projektów dostępne są w wersji elektronicznej na stronie www.zus.pl w zakładce „Edukacja” (link). Oprócz zaktualizowanych podręczników, prezentacji i filmów, mogących z powodzeniem służyć do kompleksowej realizacji projektów także w trybie zdalnym, na podstronie zamieszczone zostały też pliki z plakatami, ulotkami oraz nowości – krzyżówki i quizy o ubezpieczeniach społecznych do wykorzystania przez nauczycieli.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapewnia bezpłatnie każdemu nauczycielowi:

 • komplet materiałów dydaktycznych - zeszyt dla nauczyciela i zeszyty dla uczniów, scenariusze lekcji, karty projektu i arkusze ocen, filmy, prezentacje, teksty pomocnicze oraz rozwiązania zadań; materiały dostępne są w Oddziale ZUS w Siedlcach u koordynatora ds. komunikacji społecznej i edukacji, a także w wersji elektronicznej na naszej stronie internetowej,
 • szkolenia z prowadzenia lekcji o ubezpieczeniach społecznych (stacjonarne lub on-line),
 • indywidualną opiekę merytoryczną,
 • grę planszową „Specjalista ZUS” do kreatywnego prowadzenia zajęć.

Szkolenia dla nauczycieli

Zapraszamy na szkolenia, które zaplanowaliśmy w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach (ul. Mieczysława Asłanowicza 2):

 • 20 października 2022 r. o godz. 14.30 - dla nauczycieli zainteresowanych realizacją projektu „Lekcje z ZUS”,
 • 3 listopada 2022 r. o godz. 14.30 - dla nauczycieli zainteresowanych realizacją „Projektu z ZUS”.

Zapisy przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej MSCDN w Siedlcach (link).

Lekcje z ZUS

„Lekcje z ZUS” to cykl czterech godzin lekcyjnych z zakresu ubezpieczeń społecznych, które wieńczy olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Ideą programu jest kształtowanie przezorności ubezpieczeniowej młodzieży, poznanie korzyści
i obowiązków wynikających z przynależności do systemu ubezpieczeń społecznych oraz uczenie solidarności międzypokoleniowej – wzajemnej odpowiedzialności osób, które przynależą do innych pokoleń.

Olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”

Laureaci olimpiady otrzymują atrakcyjne nagrody, a przede wszystkim indeksy i punkty
w rekrutacji na uczelnie, z którymi ZUS zawarł porozumienia o współpracy. Olimpiada zyskała status olimpiady tematycznej (zawodowej). Laureaci i finaliści Olimpiady będą zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego na technika ekonomistę i technika rachunkowości w zakresie kwalifikacji EKA.05 „Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych”, a także z części pisemnej egzaminu zawodowego w zawodzie technik ekonomista (EKA.04. „Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej”).

Projekt z ZUS

„Projekt z ZUS” dla szkół podstawowych to propozycja wprowadzenia elementów wiedzy
o ubezpieczeniach społecznych metodą projektu edukacyjnego, który aktywizuje młodzież. Nauczyciel w ramach projektu przeprowadza jedną lekcję, podczas której uświadamia uczniom znaczenie ubezpieczeń społecznych oraz przybliża działanie systemu zabezpieczenia społecznego. Po lekcji zespół uczniów wykonuje pracę konkursową w formie filmu, plakatu lub komiksu, w której wyjaśnia dlaczego ubezpieczenia społeczne są ważne. Najlepsze prace biorą udział w ogólnopolskim konkursie ZUS z atrakcyjnymi nagrodami.

Zarówno „Projekt z ZUS”, jak i „Lekcje z ZUS” oraz Olimpiada „Warto wiedzieć więcej
o ubezpieczeniach społecznych” są objęte patronatem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji i Nauki.

Szczegółowych informacji o projektach edukacyjnych ZUS oraz indywidualnych konsultacji udziela koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji w Oddziale ZUS w Siedlcach,
P. Agnieszka Drzewowska, tel. 25 640-16-63, tel. kom. 509-871-464, e-mail: agnieszka.drzewowska@zus.pl.

Rekrutacja do Szkoły Inicjatyw Strażniczych

Sieć Obywatelska Watchdog Polska zaprasza do Szkoły Inicjatyw Strażniczych (SIS)! To cykl bezpłatnych szkoleń dla mieszkańców wsi i miast, którzy przyglądają się pracy lokalnych władz, zadają im pytania, zabierają głos w sprawach publicznych i działają na rzecz zmiany w przypadku zdiagnozowania problemów tam, gdzie mieszkają. Zgłoszenia do 30 listopada.

Formularz zgłoszeniowy

Co oferujemy?

 • 10 webinariów i 3 szkolenia stacjonarne z zakresu praw człowieka, planowania monitoringu, komunikowania swoich działań i włączania w nie innych mieszkańców.
 • Kontakt z osobami z całej Polski, które prowadzą podobne działania.
 • Wsparcie merytoryczne i prawne w prowadzonych działaniach (również po zakończeniu szkoły);
 • Pokrycie kosztów szkolenia, zakwaterowania, wyżywienia oraz przejazdu.

Kto może wziąć udział w szkoleniach?

W szkoleniach może brać udział każda osoba, bez względu na wiek, wykształcenie i miejsce zamieszkania, jeśli tylko aktywnie uczestniczy w życiu swojej lokalnej społeczności, przygląda się pracy samorządu i chciałaby rozwijać swoją wiedzę w tej dziedzinie. Uczestnikami Szkoły mogą być zarówno osoby działające indywidualnie, jak i członkowie/członkinie nieformalnych grup, organizacji społecznych czy przedstawiciele mediów lokalnych.

Więcej o kursie pod adresem: siecobywatelska.pl/sis

Na zgłoszenia czekamy do 30 listopada 2022 r.

Szkoła Inicjatyw Strażniczych organizowana jest w ramach projektu “Szkoła Inicjatyw Strażniczych – 2 regiony”. Projekt finansowany z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

 • Plakat promujący rekrutację do Szkoły Inicjatyw Strażniczych

Strażacy zbierają elektroodpady

Jednostki OSP z terenu naszej gminy włączyły się do działań Green Office Ecologic mającej na celu przeprowadzenie akcji: Strażaków wspierajmy, elektrosprzęt oddajmy!

Wszyscy możemy przyłączyć się do tego działania. Oddajmy niepotrzebny sprzęt, przez co w naszych domach będzie mniej niepotrzebnych rzeczy, a straże będą z tego miały pożytek!

Akcja prowadzona jest do 5 listopada.

Wykaz miejsc, w których można pozostawić zużyty sprzęt:

 1. Remiza OSP w Głoskowie
 2. Szkoła w Głoskowie
 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowiu
 4. Remiza OSP w Jaźwinach
 5. Dom Pani sołtys w Słupie Drugim
 6. Remiza OSP w Iwowem
 7. Remiza OSP w Lalinach
 8. Świetlica wiejska w Gościewiczu
 9. Remiza OSP w Nowej Brzuzie
 10. Świetlica wiejska w Filipówce

Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego podlegającego zbiórce

W ramach akcji przyjmowane są wyłącznie sprzęty kompletne.

Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego:

 1. Wielkogabarytowe urządzenia chłodzące
 2. Chłodziarki, zamrażarki
 3. Pozostałe wielkogabarytowe urządzenia używane do chłodzenia, konserwowania i przechowywania żywności
 4. Pralki, suszarki do ubrań
 5. Urządzenia kuchenne, w tym kuchenki, zmywarki
 6. Piece elektryczne
 7. Elektryczne płyty grzejne
 8. Mikrofalówki
 9. Pozostałe wielkogabarytowe urządzenia używane do gotowania i innego typu przetwarzania żywności
 10. Elektryczne urządzenia grzejne
 11. Pozostałe wielkogabarytowe urządzenia używane do ogrzewania pomieszczeń, łóżek, mebli wypoczynkowych
 12. Wentylatory elektryczne, urządzenia klimatyzacyjne

Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego

 1. Odkurzacze, zamiatacze do dywanów oraz pozostałe urządzenia czyszczące
 2. Maszyny do szycia, urządzenia używane do szycia, dziania, tkania i innego typu przetwarzania wyrobów włókienniczych
 3. Żelazka, urządzenia do prasowania, maglowania i pozostałe urządzenia służące do pielęgnacji ubrań
 4. Tostery, frytkownice
 5. Rozdrabniacze, młynki do kawy oraz urządzenia do otwierania i zamykania pojemników i opakowań
 6. Noże elektryczne
 7. Urządzenia do strzyżenia włosów, suszenia włosów, szczotkowania zębów, golenia, masażu oraz pozostałe urządzenia do pielęgnacji ciała
 8. Zegary, zegarki oraz urządzenia do celów odmierzania, wskazywania lub rejestrowania czasu
 9. Wagi
 10. Pozostałe małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego

Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny

 1. Komputery duże stacjonarne, stacje robocze
 2. Jednostki drukujące, drukarki
 3. Komputery osobiste stacjonarne, w tym procesor, mysz, monitor i klawiatura
 4. Laptopy, w tym procesor, mysz, monitor i klawiatura oraz notebooki
 5. Puste cartridge do drukarek
 6. Notepady
 7. Sprzęt kopiujący
 8. Elektryczne i elektroniczne maszyny do pisania
 9. Kalkulatory kieszonkowe i biurowe
 10. Pozostały sprzęt do zbierania, przechowywania, przetwarzania, prezentowania lub przekazywania informacji drogą elektroniczną
 11. Terminale i systemy użytkownika
 12. Faksy, telefaksy
 13. Telefony (bezprzewodowe, komórkowe) automaty telefoniczne
 14. Systemy zgłoszeniowe/sekretarki automatyczne
 15. Pozostałe produkty lub sprzęt służący do transmisji głosu, obrazu lub innych informacji za pomocą technologii telekomunikacyjnej

Sprzęt audiowizualny

 1. Odbiorniki radiowe
 2. Odbiorniki telewizyjne
 3. Kamery video (sprzęt video)
 4. Sprzęt hi-fi
 5. Instrumenty muzyczne, wzmacniacze dźwięku
 6. Pozostałe produkty lub urządzenia wykorzystywane do nagrywania lub kopiowania dźwięku lub obrazów, w tym sygnałów, lub wykorzystujące technologie przesyłu dźwięku i obrazu inne niż telekomunikacyjne

Narzędzia elektryczne i elektroniczne

 1. Wiertarki, piły
 2. Narzędzia do nitowania, przybijania lub przyśrubowania lub usuwania nitów, gwoździ lub śrub
 3. Narzędzia do spawania, lutowania lub podobnych zastosowań
 4. Narzędzia do rozpylania
 5. Kosiarki i inne narzędzia służące do prac ogrodowych
 6. Pozostałe narzędzia elektryczne i elektroniczne

Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy

 1. Kolejki elektryczne lub tory wyścigowe
 2. Kieszonkowe konsole do gier video, gry video
 3. Sprzęt sportowy z elektrycznymi lub elektronicznymi częściami składowymi
 4. Zabawki z mechanizmem elektrycznym lub elektronicznym

Przyrządy do nadzoru i kontroli

 1. Czujniki dymu
 2. Regulatory ciepła
 3. Termostaty
 4. Urządzenia pomiarowe używane w gospodarstwie domowym

Automaty do wydawania

 1. Automaty do wydawania napojów gorących
 2. Automaty do wydawania butelek lub puszek z zimnymi i gorącymi napojami
 3. Automaty do wydawania produktów stałych
 4. Automaty do wydawania pieniędzy - bankomaty
 5. Inne wydające wszelkiego rodzaju produkty

Baterie i akumulatory

 1. Baterie i akumulatory ołowiowe
 2. Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe
 3. Baterie alkaliczne
 • Plakat promujący zbiórkę elektroodpadów

Wymiana opraw oświetlenia ulicznego w Borowiu

 • Wymiana opraw oświetlenia ulicznego w Borowiu

drukuj (Wymiana opraw oświetlenia ulicznego w Borowiu)

Informacja o lokalizacji punktów wydawania preparatu jodku potasu

Punkt nr 1

Gminny Punkt Podawania Preparatu Jodowego w Publicznej Szkole Podstawowej w Iwowem, Iwowe 140, 08-412 Borowie

Mieszkańcy sołectw:
Iwowe i Laliny

Punkt nr 2

Gminny Punkt Podawania Preparatu Jodowego w Zespole Oświatowym w Borowiu, 08-412 Borowie, ul. A. Sasimowskiego 3

Mieszkańcy sołectw:
Borowie, Brzuskowola, Nowa Brzuza, Stara Brzuza, Chromin, Filipówka, Gościewicz, Gózd, Jaźwiny, Kamionka, Łopacianka, Słup Pierwszy, Słup Drugi

Punkt nr 3

Gminny Punkt Podawania Preparatu Jodowego w Zespole Szkół w Głoskowie, 08-412 Borowie, Głosków, ul. Szkolna 6

Mieszkańcy sołectw:
Dudka, Głosków, Łętów, Wilchta

Uprawnionymi do odbioru tabletek jodku potasu są osoby dorosłe, natomiast osoby niepełnoletnie powinny posiadać pisemne upoważnienie rodziców lub opiekunów prawnych na pobranie tabletek jodku potasu.

Osoba zgłaszająca się do punktu wydawania tabletek może pobrać tabletki także dla innych osób  (w szczególności pozostałych domowników, sąsiadów itp.), o ile przedstawi imienną listę tych osób.

Informuję, iż rozpoczęcie akcji wydawania tabletek jodku potasu nastąpi po decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Do tego momentu punkty wydawania preparatu są nieczynne, więc nie ma konieczności udawania się do nich.

Na chwilę obecną nie ma zagrożenia radiologicznego na terenie kraju, a Państwowa Agencja Atomistyki prowadzi całodobowy nadzór nad sytuacją radiacyjną.

Powyższe informacje podawane są w ramach akcji informacyjnej.

 • Ulotka informacyjna MSWiA
 • Ulotka informacyjna MSWiA
 • Zaproszenie na spotkanie z Wicepremierem Henrykiem Kowalczykiem

Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa

 • Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa

Powiatowy Dzień Seniora

Program wydarzenia:

 • Nie dajmy się oszukać! | podkom. Danuta Kalinowska KPP Garwolin
 • Moje potrzeby moim prawem | psycholog Beata Lipińska
 • Żyj dobrze! | Renata Liszewska PSSE Garwolin
 • Bądź bezpieczny na drodze | KPP Garwolin
 • Projekcja filmu pt. "Plan B" w reż. Kingi Dębskiej
 • Słodki poczęstunek

Udział jest bezpłatny, zgłoszenia można kierować:

 • Plakat - Powiatowy Dzień Seniora

83. rocznica bitwy pod Jaźwinami

16.09.2022 r. w Jaźwinach w gminie Borowie miała miejsce uroczystość związana z obchodami 83. rocznicy bitwy stoczonej pod Jaźwinami.

Święto Gminy Borowie połączone z Gminnymi Dożynkami 2022

11 września 2022 roku w Borowiu odbyło się Święto Gminy Borowie połączone z Gminnymi Dożynkami. 

Złote Gody 2022

23 sierpnia 2022 roku 8 małżeńskich par z gminy Borowie obchodziło złote gody pożycia małżeńskiego.

Program imprezy:

 • 12:00 - Msza św. w kościele pw. Trójcy Świętej w Borowiu
 • 13:30 - Część obrzędowa
 • 14:00 - Przemówienia zaproszonych gości, występy rodzimych zespołów ludowych, Gminnej Orkiestry Dętej z Borowia oraz kapeli "MAZOWSZAKI"
 • 16:00 - Don Vasyl Junior
 • 18:00 - Kacper Blonsky
 • 20:30 - Gwiazda wieczoru Dejw
 • 21:30 - zabawa taneczna z zespołem "BOYS" (Zgórze)
 • Plakat promujący Święto Gminy Borowie i Dożynki Gminne 2022
 • Plakat promujący aplikację mobilną „Koleje Mazowieckie – KM”

Aplikacja mobilna „Koleje Mazowieckie – KM”

Od 23 sierpnia można już korzystać z nowoczesnej i intuicyjnej aplikacji mobilnej Kolei Mazowieckich. To jedyna aplikacja umożliwiająca zakup biletów okresowych. Posiada również funkcję automatycznego odnowienia biletu, odroczonej płatności oraz proponuje najkorzystniejszą ofertę cenową. Dzięki aplikacji mamy nieograniczony dostęp do kasy biletowej i punktu informacji, a to wszystko komfortowo i bez kolejki. 

Korzystając z aplikacji, można kupić bilet nie tylko dla siebie, ale także innych osób. Nie trzeba również martwić się o brak zasięgu przy kontroli biletu – aplikacja daje dostęp do biletów offline. Ponadto, w przypadku zgubienia telefonu, bilet okresowy można łatwo odzyskać, korzystając z aplikacji na innym urządzeniu. 

Dodatkową nowością i dużą zaletą jest także możliwość skorzystania z płatności Twisto. Jest to płatność odroczona do 30 dni, którą następnie podróżny może uregulować w całości albo rozłożyć na raty. Aplikacja umożliwia "zapamiętanie" kupowanego biletu okresowego. Jeśli podróżny jako metodę płatności wybierze płatność cykliczną, wówczas bilet okresowy odnowi się automatycznie. To duże ułatwienie szczególnie dla tych osób, które regularnie korzystają z wybranej oferty – mówi Dariusz Grajda, członek zarządu KM.

Aplikacja mobilna KM jest kompatybilna z IKM. Zastosowany został mechanizm wspólnego logowania do aplikacji mobilnej i strony internetowej www.bilety.mazowieckie.com.pl. Dzięki, któremu podróżni korzystający z zakupu biletów przez stronę i posiadający zarejestrowane konto w systemie uzyskują dostęp do aplikacji, używając tych samych danych autoryzacyjnych (login i hasło) bez konieczności rejestracji konta.

Aplikacja mobilna jest dostępna w sklepach App Store, Google Play oraz App Gallery pod nazwą „Koleje Mazowieckie – KM”. Aby z niej skorzystać należy ją pobrać i zainstalować na urządzeniu mobilnym.

 • Plakat promujący aplikację mobilną „Koleje Mazowieckie – KM”
 • Zmiana lokalizacji punktu selektywnego zbierania odpadów

Zmiana lokalizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

SZANOWNI MIESZAŃCY GMINY BOROWIE!

      Wójt Gminy Borowie informuje, że od 06.09.2022r. nastąpi zmiana lokalizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych który obsługuje mieszkańców gminy Borowie. Od najbliższego wtorku PSZOK będzie znajdował się na placu przed gminną oczyszczalnią ścieków wzdłuż ulicy Przemysłowej w Borowiu. Przypominamy, iż punkt czynny jest w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach od 7.30 do 15.30. Odpady do PSZOK przyjmowane są bezpłatnie wyłącznie od mieszkańców gminy Borowie, którzy odprowadzają opłatę za gospodarowanie odpadami do Urzędu Gminy.
Celem uniknięcia „podrzucania” do PSZOK odpadów przez firmy usługowe świadczące usługi sprzątania lub remontowe, w Punkcie prowadzony jest proces weryfikacji osób dostarczających odpady. W celu potwierdzenia faktu zamieszkania na terenie gminy Borowie, mieszkaniec winien okazać się dokumentem potwierdzającym miejsce zamieszkania. Powyższa procedura ma na celu wyeliminowanie sytuacji, w których odpady do Punktu dostarczać będą osoby zamieszkujące na terenie gmin innych niż gmina Borowie bądź podmioty nieuprawnione np. firmy i instytucje, które zobowiązane są do zawierania umów na odbiór odpadów, które powstają w wyniku prowadzenia przez daną firmę działalności. Do PSZOK nie są również przyjmowane odpady w ilościach hurtowych, które mogłyby wskazywać, że powstały poza gospodarstwami domowymi.

Lokalizacja PSZOK

[obiekt mapy] Lokalizacja punktu PSZOK

Urząd Gminy w Borowiu informuje, że w dniu 11.08.2022r. znaleziono psa. Właściciel psa lub osoby chętne do adopcji proszone są o kontakt z Urzędem Gminy w Borowiu.

Adoptujący otrzymuje wyprawkę dla psa w formie pieniężnej (500 zł) na zapewnienie psu kojca, budy, szczepień ochronnych oraz karmy i dostęp do wody zdatnej do picia.

Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt telefoniczny (25) 685-98-50 w godz. 8-16 w dniach od poniedziałku do piątku.

 • Żółto-czarny pies w kojcu
 • Żółto-czarny pies w kojcu
 • Żółto-czarny pies w kojcu

Otwarcie drogi w Iwowem

2 sierpnia 2022 r. w Iwowem oficjalnie przekazana została do użytkowania przebudowana droga gminna zrealizowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W uroczystości udział wzięli: Pani Senator Maria Koc, Pan Poseł Grzegorz Woźniak, Pan Starosta Garwoliński Mirosław Walicki, Pani Marta Serzysko członkini Zarządu Powiatu Garwolińskiego, ks. Bogusław Wnuk Proboszcz Parafii Latowicz, Pani Hanna Ośko Skarbnik Gminy, Pani Alicja Szaniawska Przewodnicząca Rady Gminy, Pan Tadeusz Świątek radny Rady Gminy Borowie, Pan Zbigniew Kopa sołtys wsi Iwowe, Pan Piotr Zając Zastępca Wójta Gminy Borowie, pracownicy Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy - Pan Jacek Walecki, Pan Artur Zieliński i Pani Ewelina Jargiło. Przybyli także mieszkańcy wsi Iwowe, a także liczne grono rowerzystów. Po uroczystym przecięciu wstęgi ks. Bogusław Wnuk pobłogosławił i poświęcił wybudowaną drogę. Koszt inwestycji wyniósł 2 940 476 zł, z czego 1 920 573 zł to dotacja rządowa. W zakres prac wchodzi wykonanie nawierzchni asfaltowej o szerokości 5 m. i długości 1676 m. wraz z chodnikiem o szerokości 2 m. i kanałem technologicznym, wykonanie odwodnienia oraz wjazdów na posesje.

 • Wstęga przepasająca drogę oraz osoby zebrane na uroczystości
 • Osoby zbierające się na otwarcie drogi w Iwowem
 • Osoby zebrane na otwarciu drogi w Iwowem
 • Od lewej: poseł Grzegorz Woźniak, zastępa Wójta Piotr Zając, Jacek Walecki, senator Maria Koc
 • Wót Gminy podczas przemówienia
 • Przewodnicząca Rady Gminy podaje nożyczki do przecięcia wstęgi
 • Moment przecięcia wstęgi
 • Ks. proboszcz podczas poświęcenia drogi
 • Senator Maria Koc podczas przemówienia
 • Poseł Grzegorz Woźniak podczas przemówienia
 • Starosta Mirosław Walicki podczas przemówienia
 • Wójt Wiesław Gąska podczas przemówienia
 • Wójt i Przewodnicząca wręczają kwiaty senator Marii Koc
 • Wójt i Przewodnicząca wręczają kwiaty posłowi Grzegorzowi Woźniakowi
 • Wójt i Przewodnicząca wręczają kwiaty staroście Mirosławowi Walickiemu