Menu

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Borowie
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
08-412 Borowie

tel. +48 25 685 90 70
fax.: +48 25 685 90 72
email: gmina@borowie.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /928m9fdun6/skrytka

Zwrot kosztów dowozu niepełnosprawnego ucznia

Zwrot kosztów przejazdu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej przysługuje w przypadku, gdy dowożenie i opiekę zapewniają rodzice prywatnym samochodem osobowym lub gdy rodzice powierzyli wykonywanie transportu i sprawowanie opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi.

Zwrotu kosztów przejazdu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców z miejsca zamieszkania do przedszkola, punktu przedszkolnego, szkoły lub ośrodka zapewnianego przez rodziców prywatnym samochodem osobowym lub gdy rodzice powierzyli wykonywanie transportu i sprawowanie opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi dokonuje się na podstawie umowy pomiędzy rodzicami, a Wójtem Gminy Borowie.

  • Umowę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż okres zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym
  • Podstawą zawarcia umowy jest pozytywne rozpatrzenie wniosku o zwrot kosztów dowożenia dziecka/ucznia niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły lub ośrodka.
  • Wniosek wraz z kompletem wymaganych załączników składa się w Urzędzie Gminy Borowie

Podstawę obliczenia kwoty zwrotu kosztów jednorazowego przejazdu dziecka/ucznia niepełnosprawnego oraz jego rodzica z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka stanowi w przypadku przejazdu prywatnym samochodem osobowym określa Rada Gminy w formie uchwały.

Za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianą przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży  i uczniów  do  placówek oświatowych  ustala się stawkę następującej  wysokości:

  1. dla  samochodu  osobowego  o  pojemności  skokowej  silnika  do 900 cm3 – 0,89 zł.
  2. dla  samochodu  osobowego  o  pojemności  skokowej  silnika powyżej 900cm3  - 1,15 zł.

Kwotę zwrotu kosztów przejazdu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców pomniejsza się proporcjonalnie do liczby dni nieobecności w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym, szkole podstawowej albo szkole ponadpodstawowej, dni ustawowo wolnych od zajęć dydaktyczno–wychowawczych, w tym świąt i ferii szkolnych, przypadających w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Wniosek do Wójta Gminy Borowie o zwrot kosztów przejazdu ucznia/dziecka niepełnosprawnego oraz rodzica/opiekuna prawnego własnym samochodem lub środkiem transportu należy składać przed rozpoczęciem roku szkolnego w terminie do 20 sierpnia

Odnośniki

Informacje kontaktowe

   
Urząd Gminy Borowie
e-mail gmina@borowie.pl
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
tel.: +48 25 685 90 70
08-412 Borowie
fax.: +48 25 685 90 72
NIP: 8261386190
   
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP /928m9fdun6/skrytka
[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Borowie