Menu

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Borowie
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
08-412 Borowie

tel. +48 25 685 90 70
fax.: +48 25 685 90 72
email: gmina@borowie.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /928m9fdun6/skrytka

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 • Zdjęcie przedstawia plakat o zakazie sprzedaży alkoholu

Podstawa prawna:

Termin i sposób załatwiania:

 • Wniosek należy złożyć z kompletem załączników (oryginały dokumentów do wglądu) na 1 miesiąc przed planowanym rozpoczęciem sprzedaży napojów alkoholowych lub upływem ważności posiadanego dotychczas zezwolenia.
 • Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych jest wydawane po zasięgnięciu opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz uiszczeniu stosownej opłaty za korzystanie z zezwolenia.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Borowie
ul. A.Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie

lub

Biuro Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy w Borowiu

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach - w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Borowie.

I. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży

Wymagany formularz wraz z następującymi załącznikami:

 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych;
 • pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży zlokalizowany będzie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
 • decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu (lokalu).

Opłaty za zezwolenie:

 1. Opłatę roczną za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się na rachunek urzędu, w dniu wydania zezwolenia, w wysokości:
 • 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
 • 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • 2100,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
 1. Przedsiębiorcy kontynuujący sprzedaż napojów alkoholowych, w okresie ważności zezwolenia wnoszą opłatę zgodnie z oświadczeniem o wartości sprzedaży w roku poprzednim, złożonym do dnia 31 stycznia danego roku, tj. opłaty w kolejnych latach ważności zezwolenia uzależnione są od wielkości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

 • o 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa - wnoszą w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 • o 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnoszą w wysokości 1,4 % ogólnej sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 • o 77000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu - wnoszą w wysokości 2,7 % ogólnej wartości tych sprzedaży w roku poprzednim.
 1. Wartość sprzedaży obliczana jest oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.
  Opłatę należy przelać na konto 58 9210 0008 0047 3530 2000 0010 z dopiskiem "Opłata alkoholowa nr zezwolenia…".
 1. Opłata za korzystanie z zezwolenia wnoszona jest w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w określonych terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września każdego roku.
  W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłat dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

II. Wydawanie zezwoleń na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych

Na wniosek przedsiębiorcy, którego zezwolenie wygasło, można wydać zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych. Termin określony w zezwoleniu na wyprzedaż nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia (następne zezwolenie można uzyskać po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu ważności zezwolenia na wyprzedaż). Do wniosku należy dołączyć protokół inwentaryzacyjny – oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.

Opłata za wydanie zezwolenia, wnoszona jest na rachunek urzędu, w wysokości:

 • 1,4 % wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa;
 • 1,4 % wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa);
 • 2,7% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.

III. Wydawanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych mogą być wydawane jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, na okres do 2 dni.

Do wniosku o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych należy dołączyć:

 1. pisemną zgodę organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych,
 2. pisemną zgodę właściciela lub zarządcy terenu, na którym ma być zlokalizowany punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
 3. potwierdzenie dokonania opłaty za korzystanie z posiadanego zezwolenia – dot. przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych poza Gminą Borowie.

Opłaty za zezwolenie jednorazowe:

 • 43,75 zł – za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;
 • 43,75 zł – za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
 • 175,00 zł - za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % alkoholu.

IV. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć

Przedsiębiorcom, których działalność polega na organizacji przyjęć, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mogą być wydawane na okres do 2 lat.

Opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się na rachunek gminy, w dniu wydania zezwolenia, w wysokości:

 • 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa;,
 • 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa);
 • 2100,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Przedsiębiorcy kontynuujący sprzedaż napojów alkoholowych, w okresie ważności zezwolenia wnoszą opłatę zgodnie z oświadczeniem o wartości sprzedaży w roku poprzednim, złożonym do dnia 31 stycznia danego roku.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

 • o 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa - wnoszą w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 • o 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnoszą w wysokości 1,4 % ogólnej sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 • o 77000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu - wnoszą w wysokości 2,7 % ogólnej wartości tych sprzedaży w roku poprzednim.

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Inne informacje:

Dowód wpłaty prosimy dołączyć do danej procedury.

W przypadku udzielenia zezwolenia wnioskodawca odbiera decyzję osobiście za okazaniem dowodu osobistego oraz wnosi stosowną opłatę, w zależności od rodzaju zezwolenia.

 1. Wydawanie zezwoleń i warunki prowadzenia sprzedaży alkoholu:
  1. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się na czas oznaczony, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na czas nie krótszy niż 4 lata, a w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na czas nie krótszy niż 2 lata. Przedsiębiorcom, których działalność polega na organizacji przyjęć, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mogą być wydawane na okres do 2 lat.
  2. Przedsiębiorca posiadający zezwolenie zgłasza organowi zezwalającemu zmiany stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany.
  3. Przedsiębiorcy podający lub sprzedający różne mieszaniny napojów alkoholowych (koktajle), z wykorzystaniem napojów zawierających powyżej 18% alkoholu, są obowiązani do posiadania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18%.
 1. Zezwolenie cofa się w przypadku:
  1. Nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności:
   1. sprzedaży i podawania alkoholu osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,
   2. sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów określonych w art. 14 ust. 3 i 4.
  2. Nieprzestrzegania określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych
  3. Powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego.
  4. Wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł.
  5. Przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.
  6. Popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie.
  7. Orzeczenia, wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.

 1. Zezwolenie wygasa w przypadku:
  1. Likwidacji punktu sprzedaży.
  2. Upływu terminu ważności zezwolenia.
  3. Zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży.
  4. Zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej.
  5. Niedopełnienie w terminach obowiązku złożenia pisemnego oświadczenia (do dnia 31 stycznia każdego roku o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w poprzednim roku) o którym mowa w art. 111ust. 4, lub nie dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5 w terminach.

Odnośniki

Informacje kontaktowe

   
Urząd Gminy Borowie
e-mail gmina@borowie.pl
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
tel.: +48 25 685 90 70
08-412 Borowie
fax.: +48 25 685 90 72
NIP: 8261386190
   
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP /928m9fdun6/skrytka
[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Borowie