Menu

Informacja o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (studium uwarunkowań)

Podstawa prawna

 • Art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Opłaty

 • Od wypisu:
  • do 5 stron – 30 złotych,
  • powyżej 5 stron – 50 złotych.
 • Od wyrysu: 20 złotych za każdą pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 (nie więcej niż 200 złotych).
 • Za zaświadczenie ( w przypadku braku planu miejscowego) – opłata skarbowa 17 zł

Termin składania dokumentów

 • Bezterminowo – cały rok.

Termin załatwienia sprawy

 • Zgodnie art. 35 KPA do 30 dni w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia wniosku.
  • Do określonych terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

Tryb odwoławczy

 • Nie przysługuje.

Komórka odpowiedzialna

 • Wydział Dróg, Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

 • mgr Beata Urbaniak
 • tel. 25 685 90 70, wew. 24

Inne informacje

Odnośniki

Informacje kontaktowe

   
Urząd Gminy Borowie
e-mail gmina@borowie.pl
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
tel.: +48 25 685 90 70
08-412 Borowie
fax.: +48 25 685 90 72
NIP: 8261386190
   
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP /928m9fdun6/skrytka
[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Borowie