Menu

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Borowie
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
08-412 Borowie

tel. +48 25 685 90 70
fax.: +48 25 685 90 72
email: gmina@borowie.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /928m9fdun6/skrytka

RODO

Informacja dotycząca wprowadzenia działań organizacyjnych w zakresie RODO w Urzędzie Gminy Borowie

Działając na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1)zwanego dalej „ rozporządzeniem 2016/679” oraz w oparciu o Ustawę  z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, informuję o wprowadzeniu w Urzędzie Gminy Borowie stosownych działań organizacyjnych z dniem 25. 05.2018 r. mających na celu ochronę  danych osobowych  osób fizycznych obsługiwanych przez ww. jednostkę samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuję, że Administratorem Danych Osobowych (ADO) państwa danych jest Wójt Gminy Borowie, a Inspektorem Danych Osobowych (IDO) w Urzędzie Gminy Borowie jest Pani Karolina Grążka nr. tel. +48 256859070, e-mail: gmina@borowie.pl

Wszyscy nowi petenci obsługiwani po dniu 25.05.2018 r. przez Urząd Gminy Borowie obowiązkowo muszą zapoznać się i podpisać dokument „Klauzulę Informacyjną”  którą przedstawiam poniżej.

Nie podpisanie ww. dokumentu skutkuje brakiem realizacji usługi przez Urząd Gminy.

 

Data: …………………………………

/dzień, miesiąc, rok/

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Borowie z siedzibą przy ul. Aleksandra Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie, adres e-mail: gmina@borowie.pl, tel. 25 685 90 70.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.

3. Z Administratorem będzie można się skontaktować poprzez powołanego przez niego inspektora ochrony danych, pisząc na adres siedziby Administratora lub na adres e-mail wskazany w pkt 1.

4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie przepisów RODO oraz na podstawie i w celach wynikających z przepisów RODO oraz na podstawie i w celach wynikających z przepisów Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz aktów wykonawczych do tej ustawy oraz wynikających z tego faktu innych ustaw na podstawie, których niezbędne jest podanie danych osobowych celem zadań zapisanych do realizacji zadań przez Gminę Borowie, w tym zadań zleconych z poziomu administracji centralnej.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania zadań Administratora oraz obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia swoich danych. Wobec przysługującego Pani/Panu prawa do usunięcia danych, przeniesienia danych oraz wniesienia sprzeciwu mają zastosowanie ograniczenia wynikające z art. 17 ust.3, art. 20 ust. 3 i 4, art. 21 ust. 1 i 6 rozporządzenia UE. 

7. Przysługuje Pani/Pana prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa z których wynika konieczność podania danych osobowych. Brak podania danych osobowych będzie skutkowało niemożnością dokonania czynności z obsługą Pani/Pana sprawy przez Urząd Gminy w Borowiu.

9. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom z którymi Urząd Gminy w Borowiu zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych oraz podmiotom upoważnionym do przetwarzania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

10. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane w celu wynikającym z Ustawy o samorządzie gminnym. Profilowanie oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych w tym danych szczególnych.

 

 

 

 

                                                                                  ……………………………………………

                                                                                  (data, czytelny podpis osoby zapoznającej się z informacją)

Odnośniki

Informacje kontaktowe

   
Urząd Gminy Borowie
e-mail gmina@borowie.pl
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
tel.: +48 25 685 90 70
08-412 Borowie
fax.: +48 25 685 90 72
NIP: 8261386190
   
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP /928m9fdun6/skrytka
[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Borowie