Menu

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Borowie
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
08-412 Borowie

tel. +48 25 685 90 70
fax.: +48 25 685 90 72
email: gmina@borowie.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /928m9fdun6/skrytka

Uprawa maku niskomorfinowego i konopii włóknistych

 • Zdjęcie przedstawia kwiaty maku

Zezwolenie na uprawę konopi włóknistych lub maku niskomorfinowego:

W Polsce można uprawiać konopie włókniste wyłącznie na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany – zgodnie z art. 45 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii uprawa innych konopi jest zabroniona!

Uprawa maku niskomorfinowego może być prowadzona wyłącznie na cele spożywcze
i nasiennictwa. Uprawa maku (z wyjątkiem maku niskomorfinowego) może być prowadzona wyłącznie na cele przemysłu farmaceutycznego lub nasiennictwa.

Chcąc uprawiać konopie na swoim polu należy uzyskać stosowne zezwolenie, a kto uprawia konopie (lub mak) wbrew przepisom ustawy podlega karze grzywny zgodnie z art. 65 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii .

Ogólna powierzchnia przeznaczona pod uprawę maku i konopi włóknistych na terenie poszczególnych gmin województwa wielkopolskiego jest corocznie określana w Uchwale Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Planując uprawę konopi lub maku niskomorfinowego należy:

 1. W roku poprzedzającym planowaną uprawę (wrzesień-październik) – zgłosić ten fakt do Urzędu Gminy. Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko, adres rolnika chcącego prowadzić uprawę, miejscowość, nr działki ewidencyjnej i planowaną powierzchnię uprawy. Terminy zbierania zgłoszeń są wyznaczane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego a informacja o terminie rozpowszechniana jest na stronie internetowej Urzędu Gminy.
 2. W roku uprawy ale przed jej rozpoczęciem (luty-marzec) – złożyć w Urzędzie Gminy wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami (druki poniżej) – czas uzyskania zezwolenia: 30 dni a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie dłużej niż 60 dni.

Uzyskane zezwolenie posiadało będzie termin ważności. Dalsza uprawa konopi lub maku niskomorfinowego po upływie tego terminu lub po cofnięciu zezwolenia podlega karze grzywny art. 65 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. W praktyce oznacza to, ż rolnik każdego roku musi ubiegać się o wydanie nowego zezwolenia.

Uzyskane zezwolenie cofa się w razie naruszenia warunków działalności określonych w ustawie lub zezwoleniu zgodnie z  art. 47 ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii .

Zezwolenia nie udziela się w przypadku, gdy:

 • wnioskodawca nie daje rękojmi należytego zabezpieczenia zbioru przed wykorzystaniem do celów innych niż określone w ustawie,
 • wnioskodawca był karany za przestępstwa lub wykroczenia określone w art. 63, 64 i 65 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek,
 • Oświadczenie o niekaralności za popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art. 63 lub 64,
  i wykroczenia, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii  – Załącznik nr 1 do wniosku,
 • Oświadczenie wnioskodawcy o celu prowadzenia uprawy i o świadomości tego, że uprawa konopi innych niż wymienione we wniosku jest zabroniona – Załącznik nr 2 do wniosku,
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia – 30 zł (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem),
 • Faktura zakupu materiału siewnego konopi kategorii elitarny lub kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem). Fakturę należy posiadać w dniu składania wniosku,
 • Etykieta z opakowań materiału siewnego roślin – oryginał! Etykieta stanowi załącznik do wniosku,
 • Umowa kontraktacji zawarta z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych – załącznik do wniosku,

lub

 • Umowa o przetworzenie słomy konopnej na włókno zawarta z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych – załącznik do wniosku,

lub

 • Umowa sprzedaży zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych – załącznik do wniosku,

lub

 • Zobowiązanie do przetworzenia konopi włóknistych we własnym zakresie, na cele określone w art. 45 ust. 3 o przeciwdziałaniu narkomanii – w przypadku zadeklarowania samodzielnego przetwarzania konopi z własnych upraw – załącznik nr 9 do wniosku,

Zobowiązanie takie musi zawierać:

 • imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę firmy, siedzibę i adres producenta konopi włóknistych,
 • NIP, REGON firmy przetwarzającej konopie lub (w przypadku osoby fizycznej) PESEL,
 • zwięzły opis zakładu przetwórczego lub miejsca przetwarzania wraz z wyposażeniem,
 • informację o rodzajach produktów, które będą wytwarzane przez zakład przetwórczy,

Zgodnie z art. 46 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii zobowiązanie składa się do Marszałka Województwa Mazowieckiego w terminie 14 dni po dokonaniu wysiewu.

 • W przypadku działania przez przedstawiciela należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy (oryginał, lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) – opłata skarbowa 17 zł (z wyjątkiem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Odnośniki

Informacje kontaktowe

   
Urząd Gminy Borowie
e-mail gmina@borowie.pl
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
tel.: +48 25 685 90 70
08-412 Borowie
fax.: +48 25 685 90 72
NIP: 8261386190
   
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP /928m9fdun6/skrytka
[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Borowie