Menu

Wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z załącznikami.

Opłaty

 • 598,00 zł za wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (zwolnienie z opłaty: wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy),
 • 17,00 zł opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne).

Termin składania dokumentów

 • Bezterminowo - cały rok.

Termin załatwienia sprawy

 • Zgodnie art. 35 KPA do 30 dni w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

 • Od otrzymanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego z siedzibą w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 38, za pośrednictwem Wójta Gminy Borowie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 • Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Komórka odpowiedzialna

 • Wydział Dróg, Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

 • mgr Beata Urbaniak
 • tel. 25 685 90 70, wew. 24

Inne informacje

Odnośniki

Informacje kontaktowe

   
Urząd Gminy Borowie
e-mail gmina@borowie.pl
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
tel.: +48 25 685 90 70
08-412 Borowie
fax.: +48 25 685 90 72
NIP: 8261386190
   
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP /928m9fdun6/skrytka
[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Borowie