Menu

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Borowie
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
08-412 Borowie

tel. +48 25 685 90 70
fax.: +48 25 685 90 72
email: gmina@borowie.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /928m9fdun6/skrytka

Podział nieruchomości

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów (Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.).

Sposób załatwienia sprawy

 • Zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości w formie postanowienia.
 • Decyzja zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o podział nieruchomości.

Opłaty

 • Nie pobiera się.

Termin składania dokumentów

 • Bezterminowo – cały rok.

Termin załatwienia sprawy

 • Wydanie opinii w sprawie wstępnego projektu podziału nieruchomości - do 30 dni od dnia złożenia wniosku.
 • Wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości - do 30 dni od dnia dostarczenia mapy z projektem podziału i protokołu granicznego.

Tryb odwoławczy

 • Zażalenie na postanowienie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Borowie, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.
 • Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Borowie, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Komórka odpowiedzialna

 • Wydział Oświaty, Geodezji i Rozwoju Gospodarczego

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

 • mgr inż. Karol Chmielak
 • tel. 25 685 90 70, wew. 17

Inne informacje

 • Podziały nieruchomości są dokonywane na podstawie planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy, przepisów odrębnych lub niezależnie od ustaleń planu i decyzji o warunkach zabudowy. W przypadku podziałów dokonywanych niezależnie od ustaleń planu i decyzji o warunkach zabudowy nie wydaje się opinii w sprawie wstępnego projektu podziału.
 • Urząd przeprowadza czynności administracyjne (nieodpłatnie), natomiast czynności techniczne są dokonywane przez geodetów uprawnionych do wykonywania robót na własny rachunek.
 • Potrzebne mapy i wypisy można nabyć w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Garwolinie, ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin.

Opracował: K. Chmielak

Odnośniki

Informacje kontaktowe

   
Urząd Gminy Borowie
e-mail gmina@borowie.pl
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
tel.: +48 25 685 90 70
08-412 Borowie
fax.: +48 25 685 90 72
NIP: 8261386190
   
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP /928m9fdun6/skrytka
[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Borowie