Menu

Wypis z rejestru działalności regulowanej

Zgodnie z art. 9i ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021r. poz. 88  ze zm.), w przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne jest zobowiązany złożyć do Wójta Gminy Borowie , wniosek o wykreślenie z rejestru, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności.

Wymagane dokumenty od wnioskodawcy:

Wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zawierający:

  • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy
  • numer identyfikacji podatkowej (NIP)
  • numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada
  • nr rejestrowy (nr wpisu)

Opłata skarbowa: Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości nie podlega opłacie skarbowej

Opłacie podlega wydanie zaświadczenia o wykreślenie z rejestru - opłata skarbowa w wysokości 17zł, termin wniesienia opłaty najpóźniej w dniu składania wniosku o wydanie zaświadczenia.

Termin załatwienia: W terminie 7 dni od złożenia wniosku.

Odnośniki

Informacje kontaktowe

   
Urząd Gminy Borowie
e-mail gmina@borowie.pl
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
tel.: +48 25 685 90 70
08-412 Borowie
fax.: +48 25 685 90 72
NIP: 8261386190
   
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP /928m9fdun6/skrytka
[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Borowie