Menu

Ewidencja ludności

Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2021 r., poz. 510 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1923 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wymeldowanie w trybie administracyjnym.
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (akt własności, umowa najmu, decyzja o przydziale mieszkania, wypis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów).
 • Dokumenty na poparcie wniosku (wyrok o eksmisji, protokół z dokonanej eksmisji).
 • W przypadku niemożliwości uczestniczenia stron w postępowaniu administracyjnym - oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej od decyzji.
 • Do wglądu: dokument tożsamości.

Opłaty

 • 10 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji.

Termin składania dokumentów

 • Bezterminowo – cały rok.

Termin załatwienia sprawy

 • Do 1 miesiąca.
 • Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.

Tryb odwoławczy

 • Do Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

 • mgr Sylwia Gąska
 • tel. 25 685 90 70, wew. 14

Inne informacje

 • Formalności załatwia osoba zainteresowana wymeldowaniem.
 • Strona może brać udział w postępowaniu osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.
 • Postępowanie dowodowe winno wykazać, że osoba która ma zostać wymeldowana, dobrowolnie oraz trwale opuściła lokal.

 

Wróć

Odnośniki

Informacje kontaktowe

   
Urząd Gminy Borowie
e-mail gmina@borowie.pl
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
tel.: +48 25 685 90 70
08-412 Borowie
fax.: +48 25 685 90 72
NIP: 8261386190
   
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP /928m9fdun6/skrytka
[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Borowie