Menu

Ewidencja ludności

Udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2021 r., poz. 816 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1923 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2021 r., poz. 2070 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz.U. z 2011 r., nr 243 poz. 1452 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz.U. z 2016 r., poz. 319 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym.
 • Dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych w trybie jednostkowym.
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).
 • Do wglądu: dokument tożsamości.

Opłaty

 • 31 zł - opłata za udostępnienie danych w trybie jednostkowym.
 • 17 zł - opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).

Termin składania dokumentów:

 • Bezterminowo – cały rok.

Termin załatwienia sprawy

 • Do 30 dni.

Tryb odwoławczy

 • Do Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

 • mgr Sylwia Gąska
 • tel. 25 685 90 70, wew. 14

Inne informacje

 • Organy gmin udostępniają dokumentację związaną z dowodami osobistymi znajdującą się w ich posiadaniu.
 • Dokumentację związaną z dowodami osobistymi udostępnia się na uzasadniony wniosek złożony przez uprawniony podmiot.
 • Potrzeba uzyskania danych z dokumentacji związanej z dowodem osobistym ma wynikać z interesu prawnego.
 • W przypadku powoływania się na interes prawny, wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania danych z dokumentacji związanej z dowodem osobistym.
 • Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym składa się osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.
 • Wniosek można złożyć bezpośrednio w urzędzie, przesłać pocztą lub przekazać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

Wróć

Odnośniki

Informacje kontaktowe

   
Urząd Gminy Borowie
e-mail gmina@borowie.pl
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
tel.: +48 25 685 90 70
08-412 Borowie
fax.: +48 25 685 90 72
NIP: 8261386190
   
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP /928m9fdun6/skrytka
[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Borowie