Menu

Zawarcie małżeństwa - Ślub cywilny

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 709 z późn. zm.)
 • Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 (Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1359)

Wymagane dokumenty

Obywatel polski:

 • Dokument stwierdzający tożsamość (do wglądu).
 • W przypadku osoby niepełnoletniej zezwolenie sądu na zawarcie związku małżeńskiego.

Cudzoziemiec:

 • Dokument stwierdzający tożsamość (do wglądu).
 • Odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu.
 • Dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo. Jeżeli otrzymanie wskazanego dokumentu nie jest możliwe, sąd w postępowaniu nieprocesowym, na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od jego przedłożenia

Opłaty

 • 84 zł - sporządzenie aktu małżeństwa (cywilnego, wyznaniowego)
 • 1000 zł – ślub poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego

Termin składania dokumentów

 • Bezterminowo – cały rok.

Termin załatwienia sprawy

 • Akt małżeństwa zostaje sporządzony po zawarciu małżeństwa.

Tryb odwoławczy

 • Do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na siedzibę Urzędu Stanu Cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

Komórka odpowiedzialna

 • Urząd Stanu Cywilnego

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

 • mgr Sylwia Gąska
 • tel. 25 685 90 70, wew. 14

Inne informacje

 

Odnośniki

Informacje kontaktowe

   
Urząd Gminy Borowie
e-mail gmina@borowie.pl
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
tel.: +48 25 685 90 70
08-412 Borowie
fax.: +48 25 685 90 72
NIP: 8261386190
   
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP /928m9fdun6/skrytka
[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Borowie