Menu

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt, Rada Gminy wypełniając obowiązek zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, określa, w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Program obejmuje w szczególności:

  • zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
  • opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
  • odławianie bezdomnych zwierząt,
  • obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt,
  • poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
  • usypianie ślepych miotów,
  • wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,
  • zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Program może obejmować również:

  • plan znakowania zwierząt w gminie,
  • plan sterylizacji lub kastracji zwierząt w gminie, przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli zwierząt lub innych osób, pod których opieką zwierzęta pozostają.

 

Odnośniki

Informacje kontaktowe

   
Urząd Gminy Borowie
e-mail gmina@borowie.pl
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
tel.: +48 25 685 90 70
08-412 Borowie
fax.: +48 25 685 90 72
NIP: 8261386190
   
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP /928m9fdun6/skrytka
[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Borowie