Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Struktura organizacyjna

 

 

1. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Katarzyna Wirtek

 

 

2. Starszy pracownik socjalny - Bernadeta Serzysko

3. Specjalista pracy socjalnej - Halina Trendak

 

 

4. Asystent Rodziny - mgr Ewelina Rękawek

 

 telefon/fax - (25) 68 590 68

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
adres:
ul. Aleksandra Sasimowskiego 10
08-412 Borowie
woj. mazowieckie

NIP 826 13 93 474

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje swoje ustawowe zadania, którymi są:

 

 • Zasiłki stałe - przyznawane osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności oraz nie posiadającym dochodów i uprawnień do pobierania świadczeń z własnego ubezpieczenia społecznego. Zasiłki stałe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne są zadaniem zleconym, finansowanym wyłącznie z budżetu państwa.
 • Zasiłki celowe i celowe specjalne - przyznawane są z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem domu, opłatą za energię elektryczną, zakupem opału, zakupem obuwia, odzieży, żywności, leków i środków opatrunkowych, wyposażeniem dzieci do szkoły i na kolonie letnie. Zasiłki celowe i specjalne celowe są zadaniem własnym gminy.
   
 • Umieszczanie i finansowanie pobytu w domach pomocy społecznej - z powodu niepełnosprawności oraz braku możliwości zapewnienia całodobowej opieki przez opiekunów prawnych.

 • Zasiłki okresowe - przyznawane, w szczególności z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby lub niepełnosprawności.

 • Realizacja  Rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" -    finansowany w 80% z budżetu państwa i w 20% z budżetu gminy.
 • Finansowanie pobytu w Domu Dziecka  - zapewnienie małoletnim opieki i i finansowanie pobytu.
 • Specjalistyczne usługi opiekuńcze - przyznawane i finansowane w celu rehabilitacji  osób niepełnosprawnych. Rezultatem tych działań jest nabywanie ważnych umiejętności życiowych oraz dążenie do samodzielnego funkcjonowania w środowisku osoby niepełnosprawnej.

 

Kierownik Ośrodka w ramach wydanego upoważnienia przez Wójta Gminy wydaje decyzje administracyjne, w ramach zadań własnych i zleconych Gminie Borowie, które są podstawą wypłaty świadczeń i korzystania z przyznanych uprawnień rzeczowo -finansowych.

Drugą ustawową działalnością Ośrodka obok udzielania pomocy materialnej jest świadczenie pracy socjalnej. Najczęściej stosowane formy pracy socjalnej to:

 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, uzyskiwaniu porad prawnych oraz świadczeń z ubezpieczenia społecznego,
 • edukacja w zakresie profilaktyki i higieny zdrowotnej w rodzinie, doprowadzenie do podjęcia i monitorowanie procesu leczenia, pomoc w realizacji recept,
 • wsparcie w sytuacji pozostawania bez pracy bezrobotnego, jego rodziny a także pomoc w docieraniu do pracodawców i poszukiwaniu pracy,
 • edukacja w zakresie gospodarowania budżetem i w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
 • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w rodzinie - w tym wsparcie w rozwiązywaniu problemu przemocy, udzielanie informacji o kompetencjach policji, prokuratury, sądu i pomoc w nawiązaniu kontaktu z w/w instytucjami,
 • mobilizowanie rodziców do większego zaangażowania w wychowanie dzieci, współpraca z kuratorem nad poprawą funkcjonowania rodziny,
 • pomoc w ustaleniu stopnia niezdolności do pracy lub stopnia niepełnosprawności,
 • doprowadzenie do konsultacji psychologicznej, neurologicznej, psychiatrycznej lub innej specjalistycznej w celu diagnozy rozwoju i rehabilitacji dzieci,
 • pomoc w uzyskaniu alimentów,
 • pomoc osobom uzależnionym oraz ich rodzinom w docieraniu do grupowych form terapii odwykowej i monitorowanie utrzymania abstynencji.

Corocznie pracą socjalną objętych jest około 50 rodzin.

W ramach Resortowego Programu Wspierania Rodzin i Systemu Pieczy Zastępczej gmina Borowie zatrudnia Asystenta Rodziny. Rolą Asystenta jest wspieranie rodzin, które z różnych powodów nie są w stanie w sposób akceptowany społecznie pełnić prawidłowo swoich funkcji. Asystent Rodzin pod swoją opieką ma corocznie około 15 rodzin.
Od wielu lat Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Stoczku Łukowskim. W wyniku tej współpracy pięcioosobowa grupa niepełnosprawnych osób z naszej gminy jest codziennie dowożona do i z Ośrodka do miejsca zamieszkania i uczestniczy w zajęciach przygotowujących do samodzielnego życia.

 

 

Kontakt

Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Do góry

Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.