Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Strona BIP Urzędu

kompostownik

 

Odnosząc się do składanych oświadczeń o kompostowaniu bioodpadów w przydomowym kompostowniku, uprzejmie informujemy, że zebrane informacje mają na celu wprowadzenie i zastosowanie ulgi w opłacie za śmieci dla tych mieszkańców, którzy posiadają lub założą kompostownik.
Dodać należy, że opłaty śmieciowe uwzględniające ulgę z tytułu kompostowania będą niższe wyłącznie dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.

Jednakże w przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który oświadczył, że bioodpady powstałe na terenie jego nieruchomości będą kompostowane w kompostowniku, a nie posiada takiego kompostownika lub nie zagospodarowuje w nim bioodpadów, bądź uniemożliwi upoważnionemu pracownikowi dokonania oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji ze stanem faktycznym, utraci prawo do zwolnienia. Informujemy jednocześnie, że kompostowanie bioodpadów nie jest obowiązkowe, wobec czego mieszkańcy niedeklarujący kompostowania na własnej posesji, nadal mogą wystawiać te odpady do odbioru w worku brązowym z napisem „BIO” bez ponoszenia dodatkowych kosztów.                               

Kompostowanie jest najprostszym i najtańszym sposobem na pozbycie się zbędnych odpadów organicznych i jednocześnie uzyskanie nawozu. Przez kompostowanie rozumie się przetwarzanie odpadów organicznych przy wykorzystaniu drobnoustrojów na naturalnej zasadzie zamkniętego obiegu materii w środowisku, przy zachowaniu odpowiedniego stopnia wilgotności i dostępu powietrza oraz przy obecności mikroorganizmów (głównie bakterii), grzybów i niektórych bezkręgowców (dżdżownic). Zachęconym do prowadzenia własnego kompostownika warto przypomnieć, że nie można utożsamiać go z bioodpadowym śmietnikiem.
Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne prowadzi się w gotowych kompostownikach ogrodowych lub w drewnianych kompostownikach o budowie ażurowej, wykonanych z desek lub zaimpregnowanych belek, ułożonych tak, aby zapewnić dostęp powietrza do warstw kompostu. Dopuszcza się kompostowanie bioodpadów także w formie pryzmy, gdzie materiał biodegradowalny układa się warstwowo. Kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie prowadzi się w dołach lub zbiornikach betonowych ograniczających dostęp powietrza. Kompostowaniu podlegają, m.in.: miękkie część uprawianych roślin, ścięta trawa, liście, drobne gałęzie, małe kawałki drewna, spadłe owoce, odpady po warzywach i owocach, obierki po owocach i warzywach, resztki produktów mleczarskich, stary chleb, fusy po herbacie i kawie z filtrem jeśli jest papierowy, herbata ekspresowa, skorupki od jajek. Natomiast kompostowaniu nie powinny podlegać, m.in.: kości, mięso, gotowane warzywa, owoce cytrusowe, zepsuta żywność, płynne resztki jedzenia, odchody zwierzęce, tkaniny, materiały nieorganiczne, sztuczne materiały organiczne, papier, papierosy, materiały i substancje zanieczyszczone zawierające metale ciężkie lub toksyczne związki organiczne, resztki roślin porażone chorobami.

Każdy w swoim przydomowym ogródku może przeprowadzać proces kompostowania. Zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu można osiągnąć poprzez spełnienie odpowiednich warunków. Organizowanie przydomowych kompostowników powinno odbywać się w okresie od wiosny do jesieni. Pryzmy, bądź kompostownik powinny być zlokalizowane w miejscach osłoniętych od wiatru i zacienionych, co zapewnia mniejszą utratę wilgotności kompostu (w okresie upałów wskazane jest nawadnianie w celu utrzymania odpowiedniej wilgotności). Pryzma lub materiał w kompostowniku powinny być ułożone warstwowo, na dole powinna być warstwa podtrzymująca i zapewniająca przewietrzenie, np.: połamane gałęzie, następnie warstwa materiału, którego zadaniem będzie pochłanianie wody z cenną zawartością substancji mineralnych wymywanych z górnych warstw, np.: torf, słoma lub już rozłożony kompost, następnie należy układać kolejne warstwy odpadów organicznych, które nie powinny być zbyt grube ani zbite i powinny być przekładane niewielkimi warstwami ziemi ogrodowej lub torfu (najlepiej, aby kolejne warstwy pryzmy miału urozmaicony skład, różnych odpadów organicznych). Jeśli stosujemy kompostownik, powinna to być konstrukcja zapewniająca odpowiednie przewietrzenie materiału. Kilka razy w roku pryzma powinna być przerabiana, tzn.: warstwy kompostowanego materiału powinny być przełożone w taki sposób, aby wierzchnie warstwy znalazły się w jej wnętrzu, zaś w razie potrzeby materiał powinien być zaszczepiony, tzn.: powinno się dostarczyć odpowiednich kultur mikroorganizmów, zazwyczaj rozwijają się one same, trafiając do materiału ziemi lub dodanego kompostu rozłożonego. Ponadto pryzma oraz kompostowniki powinny być przykryte, aby uchronić przed deszczem i śniegiem, dodatkowo zimą powinny być przykryte folią, aby temperatura wewnątrz nie spadła poniżej zera. Dojrzały kompost można  stosować bez żadnych ograniczeń ilościowych do nawożenia gleby.

Zakładając kompost warto ustrzec się przed popełnieniem kilku błędów, takich jak: dodawanie do pryzmy resztek roślin, które były porażone przez choroby (mogą one być źródłem zakażenia w kolejnych latach), dodawanie związków wapnia (wapń wprawdzie przyspiesza rozkład substancji organicznej, ale niestety również pozbawia ją bardzo potrzebnego azotu), umieszczanie kompostu w dołach lub zbiornikach betonowych (niewskazane ograniczenie dostępu powietrza), dodawanie materiału niedostatecznie rozdrobnionego i układanie zbyt grubych jego warstw (co również ogranicza dostęp powietrza).

Równocześnie przypominamy, że kompostownik lub pryzma kompostowa nie może stwarzać uciążliwości dla sąsiadów (nieprzyjemne zapachy). Prawidłowo prowadzony proces kompostowania nie jest nadmiernie uciążliwy. Jednocześnie informujemy, że odległości, które należy zachować przy wyborze miejsca na kompostownik, określa rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.                                    

Wybierając sposób i miejsce kompostowania, należy wziąć  pod uwagę ewentualne uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości i tak zlokalizować kompostowanie, aby nie powodować  tych uciążliwości.

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi odbioru odpadów powstających wskutek prowadzonej działalności rolniczej tj. folie po sianokiszonce, sznurki, worki po nawozach, big bagi, opakowania po koncentratach, opony ciągnikowe, od przyczep i innych maszyn rolniczych, przepracowane oleje silnikowe itp. informujemy, że w/w odpady nie są odpadami komunalnymi, a ich zagospodarowanie jest obowiązkiem rolnika.

W ramach systemu gospodarki odpadami odbierane są wyłącznie odpady komunalne powstające w wyniku funkcjonowania gospodarstw domowych. Odpadów z działalności rolniczej nie można wystawiać razem z odpadami komunalnymi firmie odbierającej odpady z posesji na terenie Gminy.
Nie przyjmujemy ich również w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Borowiu, gdyż punkt ten przeznaczony jest tylko dla odpadów pochodzących z gospodarstw domowych.

Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować odpady z działalności rolniczej np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie.

Ponadto opony rolnicze można oddać w punktach świadczących usługę wymiany takich opon lub tam gdzie dokonywany jest zakup nowych opon w momencie realizacji zakupu.

 

INFORMACJA

DOT. WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

 

Urząd Gminy w Borowiu informuje, że od 1 kwietnia 2021r. przyjmowane będą wnioski o świadczenie wychowawcze na okres 2021/2022 w formie papierowej. Formularze są już dostępne w Urzędzie oraz na stronie MRPiPS pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

 

W uwagi na obowiązujący stan zagrożenia epidemicznego zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu informacyjno-usługowego Emp@tia pod adresem

https://empatia.mpips.gov.pl/

lub przez bankowość internetową

W dniu 16.03.2021r. w przydrożnym rowie w miejscowości Nowa Brzuza ( w pobliżu stacji PKP Chromin) znaleziono 2 psy (suczki). Właściciel lub osoby chętne do adopcji psów proszone są o kontakt z Urzędem Gminy w Borowiu pod nr tel. (25) 685-98-50 w godzinach 8.00-16.00 (od poniedziałku do piątku).

       Adoptujący otrzymuje wyprawkę dla psa w formie pieniężnej (500 zł) na zapewnienie psu kojca, budy, szczepień ochronnych oraz karmy i dostęp do wody zdatnej do picia. W przypadku braku zainteresowania psy zostaną przekazane do schroniska.

Zdjęcie przedstawia dwa psy przeznaczone do adopcji

Zdjęcie przedstawia dwa psy przeznaczone do adopcji

Zaproszenie do udziału w XVIII  Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVIII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne to jedno z wielu działań prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych.

Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcją Pracy, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa i Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

XVIII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

W siedemnastu edycjach Konkursu udział wzięło ponad 20 tysięcy gospodarstw indywidualnych. Każdego roku uczestnikom przyznawane są cenne nagrody.

Właściciele zgłaszanych gospodarstw mają okazję do zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzą komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzą one, czy zasady ochrony zdrowia i życia są stosowane w ocenianym gospodarstwie, a także czy wyeliminowane są w nim zagrożenia wypadkowe.

W skład komisji konkursowych etapów regionalnych i wojewódzkiego na Mazowszu wchodzą specjaliści z zakresu bhp w rolnictwie reprezentujący Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Państwową Inspekcję Pracy, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Mazowiecką Izbę Rolniczą i inne instytucje działające w środowisku wiejskim. Zastosowanie się do ich rad i uwag przyczynia się do wyeliminowania wielu zagrożeń, a tym samym do zmniejszenia ryzyka wypadków i chorób zawodowych rolników oraz ich rodzin.

Warunkiem udziału w Konkursie jest podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników przez co najmniej jednego ze współwłaścicieli gospodarstwa rolnego.

Szczegółowe informacje o organizacji Konkursu można uzyskać w Placówce Terenowej KRUS w Siedlcach, ul. Brzeska 39 (tel. 25 640 46 17, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Ważne terminy:
23.04.2021 r. – upływa termin zgłaszania udziału w Konkursie
25.06.2021 r. – zakończenie etapu wojewódzkiego
07/08.2021 r. - wizytacja gospodarstw finałowych.

Załączniki:

  • Regulamin
  • Zgłoszenie udziału w konkursie (załącznik nr 1)
Załączniki:
Pobierz plik (Załącznik nr 1 Regulamin XVIII Ogólnokrajowego Konkursu BGR.pdf)Regulamin[ ]4376 kB
Pobierz plik (Formularz zgłoszeniowy XVIII OGÓLNOKRAJOWEGO KONKURSU.doc)Formularz zgłoszeniowy[ ]44 kB

Kontakt

Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Do góry

Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.